Cult

Type

واژگان

فرانسوی

Culte

آلمانی

Kult

پارسی

کیش

سال ورود:1617

ریشه شناسی: این واژه از اواخر قرن شانزده میلادی وارد زبان های راوپایی شد و ریشه لاتین به معنی پرستش می آید.

تعریف: نظامی از باورها، آیین ها و مناسک برای پرستش یک موجودیت خاص.