Culture

Type

واژگان

فرانسوی

Culture

آلمانی

Kultur

پارسی

فرهنگ

ریشه شناسی: این واژه از اوایل قرن شانزدهم در زبان های اروپایی وارد شد و از ریشه لاتین به معنی کاشتن و پرورش دادن می آید.

تعریف: مجموعه ا ی از پدیده های مادی و معنایی عمدتا اکتسابی که در مقطعی خاص در جامعه ای خاص رایج هستند و عموما از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند.