تقوایی، ناصر

  • مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی «انسان شناسی وفرهنگ»مجموعه بزرگی از فیلم های داستانی و مستند  خود را به ترتیب  فهرست بندی و ارائه می دهد.  این فیلم ها  در زمینه های مختلف فرهنگی، به دو صورت طبقه بندی می شوند: بر اساس نام کارگردان و بر اساس موضوع یا موضوع های فیلم. بنابراین در فهرست های موضوعی یک فیلم می تواند در چند  مورد طبقه بندی شود. در هر مورد تنها فیلم هایی که در دسترس مرکز اسناد قرار دارند ذکر می شوند و در صورت افزایش فیلم ها فهرست تغییر خواهد کرد.

    10 دسامبر 2011
  • مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی «انسان شناسی وفرهنگ»مجموعه بزرگی از فیلم های داستانی و مستند  خود را به ترتیب  فهرست بندی و ارائه می دهد.  این فیلم ها  در زمینه های مختلف فرهنگی، به دو صورت طبقه بندی می شوند: بر اساس نام کارگردان و بر اساس موضوع یا موضوع های فیلم. بنابراین در فهرست های موضوعی یک فیلم می تواند در چند  مورد طبقه بندی شود. در هر مورد تنها فیلم هایی که در دسترس مرکز اسناد قرار دارند ذکر می شوند و در صورت افزایش فیلم ها فهرست تغییر خواهد کرد.

    22 نوامبر 2011
  • در این نوشتۀ کوتاه می خواهم به تنوع نگاه و ساختار در معدود فیلم های مستند تقوایی اشاراتی داشته باشم و این را هم بگویم که در فیلم های داستانی و حتی همان تنها کتاب داستان او هم، وجهی قوی از توجه به عینیت و واقعیت نگاری وجود دارد که تأثیر اصلی اش را هم از نگاه حساس و عمق نگر تقوایی به زندگی اجتماعی مردم  ایران و رویکرد محققانۀ او می گیرد.

    13 ژوئیه 2011