بهرنگی، صمد

 • تاریخ ادبیات کودکان ایران. پدیدآورندگان: محمدهادی محمدی و زهره قائینی. تهیه شده در: مؤسسة پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. تهران: نشر چیستا، 1393. 

  مقدمه

  از اوایل دهة چهل تاکنون، ادبیات کودکان در ایران در منابع متعددی مورد کنکاش قرار گرفته است، اما بدون تردید مجموعة تاریخ ادبیات کودکان ایران نوشتة محمدی و قائینی مفصل‌ترین کتاب منتشر شده در این زمینه است و می‌توان گفت در تدوین آن به همة منابع مهم گذشته نیز مراجعه شده است.

  16 می 2016
 • «کرم شب‌تاب گفت: رفیق خرگوش! من همیشه می‌کوشم مجلس تاریک دیگران را روشن کنم. اگر چه بعضی از جانوران مسخره‌ام می‌کنند و می‌گویند با یک گل بهار نمی‌شود! تو بیهود می‌کوشی با نور ناچیزت جنگل را روشن کنی. خرگوش گفت: این حرف‌ها مال قدیمی‌هاست. ما هم می‌گوییم هر نوری هر چه قدر هم ناچیز باشد بالأخره روشنایی است!»

  (عروسک سخنگو، صمد بهرنگی)

  13 می 2015
 • معلم و نویسنده
  1318-1347
  ماهی سیاه در چنبره‌ی آموزش انتزاعی
  صمد بهرنگی و آسیب شناسی نظام آموزشی

  «شهری است که ویران می‌شود‌، نه فرونشستن بامی‌. باغی است که تاراج می‌شود‌، نه پرپر شدن گلی‌. چلچراغی است که در هم می‌شکند‌، نه فرومردن شمعی وسنگری است که تسلیم میشود ،نه از پا در آمدن مبارزی‌!

  06 سپتامبر 2010