آشوری، داریوش

  • تعریف ها و مفهوم فرهنگ؛ داریوش آشوری، تهران: نشر آگه، 1386
    واژه ی فرهنگ در زبان فارسی، معادل و سازگار با واژه هایی چون education وculture در نظر گرفته شده است که سعی در بیان معنایی دارد که در عصر حاضر به حضور آن احساس نیاز می شود. این واژه در زبان فارسی ساخت، ریشه و برداشت های متفاوتی دارد و اما بر سر آنچه که امروز از آن به عنوان فرهنگ سخن گفته می شود، نظرات و تعاریفی گوناگون وجود دارد.

    12 می 2010