شاکری، خسرو

  • تصویر: احمد شاملو و خسرو شاکری

    14 اکتبر 2015
  • تاريخ‌نگاري چپ در ايران به رغم تمامي شرايط نامساعدي كه بر آن حكمفرما بوده است، تاريخ‌نگاري نسبتاً سرزنده‌اي است؛ اين سرزندگي را تا حدود زيادي مديونِ تلاش مستمر بخش‌هايي از آن است در باز‌سازي دائم خود؛ بازسازي‌اي توأم با زير سؤال بردن افسانه‌ها و اسطوره‌هاي حاكم و نقد تجارب گذشته. اين سرزندگي را در بسياري از ديگر حوزه‌هاي سياسي / تاريخي ايران معاصر نمي‌توان ديد.

    27 سپتامبر 2015

پژوهشگر تاریخ معاصر ایران