فیلم فارسی

  • کار ما چیزی شبیه  ادای سینمای هنری و تجاری جهان را درآوردن در یک سیستم اقتصادی است که عمدتا درآمدهای خود را از رانت های نفتی کسب می کند و نه از  فروش «صنعتی» یا «تجاری» فیلم و یا حمایت های  علاقمندان از نوعی سینمای «هنری». به این امر باید مجموعه  روابط سیاسی داخلی و بین المللی و تمام دستکاری های آنها، از جمله در زمینه جشنواره ها، جوایز، حاشیه ها و غیره را نیز اضافه کرد که نمونه هایی از اسنوبیسم و نوعی اشرافی گرایی سطحی و به شدت تازه به دوران رسیده و نوکیسه و بی مایه و به شدت بی خبر از جریان های عمومی و گسترده فکری و هنری جهان، است

     

     

    30 سپتامبر 2013