شیخاوندی، داور

  • در حال حاضر جوامع موجود جهان به دو دسته توسعه یافته ها و توسعه نیافته ها (در حال توسعه) تقسیم می شوند. در جوامع در حال توسعه احساسات و عاطفه گرایی جایگاه ویژ ه ای دارد و در جوامع مدرن و توسعه یافته عقلانیت جایگزین احساسات و عاطفه شدید می شود. نظریه پرداز و دانشمندی همچون دورکهایم وضع جامعه توسعه نیافته را با کلیدواژه همبستگی مکانیکی و وضع جامعه توسعه یافته را با همبستگی ارگانیک تشریح می کند.

    18 نوامبر 2009
  • وقتی برای دکتر داور شیخاوندی توضیح می دهم منظورم از این گفت وگو، آشنایی با مطالبات سیاسی «شخص او» است، لبخندی رضایت آمیز می زند و می گوید این تاکید بر «شخص من» به من کمک می کند تا بگویم حتی در مقام یک روشنفکر یا فعال اجتماعی، خودم را نماینده دیگران نمی دانم ولی البته خواست های سیاسی من به احتمال زیاد می تواند با خواست های سیاسی دیگر فعالان و روشنفکران ایرانی همپوشانی داشته باشد. او در این گفت وگو به نکات درس آموز قابل توجهی (برای اصلاح طلبان) اشاره می کند.

    17 نوامبر 2009