موزه ملک

 • در حاشیۀ دور تا دور لوح معماری‌ای که در پیش رو دارید، کتیبه‌ای به خط شکسته‌ نستعلیق خفی درج شده است. بررسی فنی کارشناسان موزۀ ملک نشان می‌دهد که این کتیبه را بعداً به لوح نیفزوده‌اند و از آغاز جزوی از آن بوده است. در یادداشت حاضر، متن کتیبه را خواهیم خواند و آن را توضیح خواهیم داد. پیش از آن، لازم است توجه خواننده را به نکاتی جلب کنیم که فهم این کتیبه و محل آن را آسان‌تر می‌کند.

  28 ژوئن 2016
 • گر ز جـغرافی پُرسی، به تو بنـماید راسـت

  عرض و طول و جهت و مردم هر شهر و دیار

  «ملک­الشّعراء بهار»

  14 ژوئن 2016
 • کتابخانه و موزه ملی ملک در زمستان 1393 نمایشگاهی برگزار نموده که به مشترکات تاریخی و فرهنگی ایران و عراق اختصاص‌یافته است. این نمایشگاه می‌تواند از منظر هویت و روابط فرهنگی مورد کندوکاو قرار گیرد و درواقع خود موزه را به‌مثابه رسانه‌ای فرهنگی موردبررسی و ارزیابی تحلیلی قرار داد. موزه یک منظر به هویت می‌پردازد و در گفتمان سازی هویتی خود، هویت‌های دیگر را طرد کرده و یا ندیده می‌گیرد اما آیا موزه‌ها می‌توانند

  15 مارس 2015