مقالات قدیمی

 • تصویر: مان
  پیوند هنرمند و اجتماع را می توان با رابطه میان هنرمند و سیاست و اخلاقیات یکی دانست. ولی طرح مسأله باینصورت ایجاد مشکلات و بغرنجی هائی می کند که تحلیل این رابطه و پیوند را دشوار می سازد. مگر نه اینست که هنرمند اصولا از گروه زیبائی شناسان است و جایگاه او در میان اخلاقیون نیست؟ به گفته دیگر، انگیزه اصلی هنرمند قبل از اینکه اخلاقیات باشد، ذوق هنری است.

  10 ژوئن 2012
 • فروغی
  سخنرانی جناب آقای فروغی:
  در تعریف مردم شناسی نخستین امری که گمان می کنم باید توجه داد این است که مردم شناسی را به جای آدم شناسی نباید گرفت. میان ما معمول این است که آدم شناس کسی را می گویند که در برخورد با دیگری زود به احوال او پی می برد که نیک است یا بد است زیرک و دانا یا نادان است و همچنین خصایص دیگر را و این صفت چون در کسی باشد او را آدم شناس می گویند. اما مردم شناسی چنان که ما اصطلاح کرده ایم چیز دیگری است.
  لفظ مردم در زبان فارسی به جای انسان است. در عربی در قدیم آن را به معنی مفرد استعمال می کردند چنان که شیخ سعدی می فرماید:

  02 ژوئن 2012
 • شاید بتوان با یک بیان استعاری، طبق گفته ی دانیال ناهون (Daniel Nahon)، خاک را پوست زمین دانست. با افزایش رفاه و کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری ها و دلایل دیگر جمعیت جهان نیز افزایش می یابد که در نتیجه ی آن مصرف خوراک، پوشاک و سایر نیازهای اساسی نیز افزایش می یابد. اما مسئله اینجاست که طبیعت همگام و هم آهنگ با نیازهای بشر پیش نمی رود. برای پاسخ به چنین نیاز روزافزونی، کشاورزی در کشورهای صنعتی با ایجاد خسارت های قابل توجه به محیط زیست  شدت می یابد.

  19 ژوئیه 2010
 • فرقة عدالت ایران،  از جنوب قفقاز تا شمال خراسان: 1917-1920،  محمدحسین خسروپناه و الیوت باست، انتشارات پردیس دانش و نشر شیرازه، چاپ اول 1388 ، 196 ص.
  توسعة صنعتی و اقتصادی قفقاز و آسیای میانه در اثر انضمام این دو حوزه به امپراتوری روسیه از اواسط قرن نوزدهم به بعد باعث آن شد که تعداد کثیری از ایرانیان در جست وجوی کسب و کار رهسپار آن حدود شوند.

  20 فوریه 2010
 • «ترکمن های ایران» یکی از معروفترین مقالات مرحوم هوشنگ پورکریم است.  پورکریم از پیشکسوتان انسان شناسی ایران به حساب می آید که پس از انقلاب به خارج از کشور رفت و چند سال بعد در دیار غربت درگذشت. اهمیت این مقاله و مقالات دیگری که این صفحه منتشر می شوند بیشتر از آنکه در جنبه علمی آنها به معنی اخص کلمه باشد (زیرا از زمان انتشار شان بسیار گذشته) اهمیت تاریخی  و نشان دادن شیوه های نگریستن به موضوع های  انسان شناختی و فرهنگی در ابتدای تاریخ این علم در ایران است.  

  23 دسامبر 2009

صفحه‌ها