مقالات قدیمی

 • پیکاسو مرد . بزرگترین چهرة هنری قرن ما طولانی ترین دورة خلاقیت هنری شاید همة قرون را به پایان رساند و این اگرچه نامنتظره نبود ، ولی سخت بهت آور و گیج کننده بود.
  پیکاسو بی شک معاصر همة اعصار بعد از خود خواهد بود ، آنچنانکه میکل آنژ هست و مردمان پس از ما ، همچون ما ، همانقدر که از معاصر بودن با  میکل آنژ ، از معاصر بودن پیکاسو نیز شادمان خواهند بود .

   

  ما هیچ چیز برای تحلیل از پیکاسو نداریم ، تنها ترجمة مطلب مختصری دربارة او را همراه با تصاویری از آثارش گذاشتیم.

  06 ژوئن 2013
 • مقالات بدون رعایت ترتیب تاریخ اولین انتشار گرد آمده اند. به نشانة آن که سه سال – قدیمی ترین مقاله کتاب که یادداشتهایی از سفر ژاپن است تاریخ مهرماه 1347 را دارد – برای دگرگونی بینش و تفکر زمانی چندان طولانی نیست. و رابطة میان سخنرانی «سنت و پیشرفت» که در آذر 1347 ایراد شده با مقاله نخستین کتاب که در سال 1350 نخستین بار چاپ شده مبین همین امر است.

  کتاب دارای نه مقاله است:

  یک بحث نظری: ایرانشناسی چیست؟

  سه نقد کتاب: تروتسکی در آینة خود، داعیة روشن اندیشی، فسلفه هگل

  01 ژوئن 2013
 • سینما شاید در میان وسایل ارتباط جمعی ، پیشرفته‌ترین و تواناترین آنها باشد .
  سینما زبانی است مستقل و وسیع – هرچند به گفتهء «پازولینی» برای این زبان ، لغت‌نامه‌یی تدوین نشده تا سینماگر با مدد گرفتن از آنها جمله‌یی سینمایی بسازد ، و البته چنین تدوینی هم امکان ندارد .

  در عین حال ، سینما نقش اقتصادی قابل اعتنایی نیز دارد ، و یک وسیلهء تجاری صنعتی است ، و به اعتبار این ارتباط وسیع سینما با جوامع و افراد است که باید جریان آن را در حیات یک ملت و جهان ملت‌ها دنبال کرد و نگران آن بود – همچنان که دیگر هنرهای تصویری و ادبیات را .

  29 می 2013
 • امروزه رأی عموم بر آنست که این گرفتن روشها از جای دیگر توقعاتی که از آن داشته ایم برنیاورده است. گاهی روشهای علمی ارزش خود را در حوزه های محدودی و یا با شگردهای محدودی، مانند استفاده از آمار در بعضی از روشهای نقد مبتنی بر متن، و یا در مطالعۀ بحور، به اثبات رسانده است. اما بسیاری از پیشروان این هجوم علم به مطالعه ادبی یا به شکست خود اعتراف کرده اند و کارشان به شک کشیده شده است

  و یا خود را با اوهامی دربارۀ موفقیتهای آیندۀ روشهای علمی دلخوش کرده اند. چنین بود که «آی.ا.ریچارد» به پیروزیهای آتی عصب شناسی به عنوان ضامن حل همۀ مسایل ادبی اشاره می کرد.

  28 می 2013
 • تصویر: مسجد کبود تبریز، اثر ژول لورنس Jules LAURENS نقاش و جهانگرد فرانسوی، 1848-1858

  25 می 2013
 • مقالات قدیمی: دهکدۀ جهانی، مدینۀ فاضلۀ رسانه ها،بررسی شتابزدۀ چند و چون طرح آینده نگری رادیو تلویزیون ملی ایران
  قصد اصلی این مطلب ارزیابی تحلیلی طرح آینده نگری سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران نیست- نه فقط به این دلیل که خود طرح هنوز دستاورد های نهائی را عرضه نکرده است، بلکه بیشتر از آنرو که حوصلة محدود این مقال نیز ظرفیت درخوری برای یک تحلیل جامع و همه سویه پیشنهاد نمی کند.

  25 می 2013
 • گرفتاری زبان اینجاست که همه کس بدان علاقه‌مند است و همه‌ کس بررسی و تعریف آن را در صلاحیت خویش می‌داند . از یک نظر این خود نمودار واقعیتی است که پدیدهء زبان را از دیگر پدیده‌هایی که زائیدهء وجود بشر اندیشمند  و زندگی دسته‌جمعی اوست جدا می‌کند زیرا آنچنان گسترده و دسته‌جمعی اوست جدا می‌کند زیرا آنچنان گسترده و همه جانبه است و آنچنان توانایی‌های بس گونه     گون انسان را بکار می    گیرد که هرکس از دیدگاه خود بر آن نظر تواند افکند و در آن چیزی که بکارش آید تواند دید .

  22 می 2013
 • محققین و نویسندگان بسیاری که در چند سال اخیر مطالب و مقالات نسبتاٌ فراوانی دربارة شبیه خوانی نوشته اند، پیدایش و اجرای نخستین تعزیه ها را به دوره حکومت صفویه در ایران نسبت میدهند. با اینهمه نه تنها در بررسی این نویسندگان که پایه فرضیه خود را بر حدس و گمان نهاده اند، بلکه در آثار و مطالب آن دسته از خاورشناسانی هم که از دیرزمان به تعزیه چشم دوخته اند و کیفیت و تاریخ تحول این نمایش کهن و اصیل ایرانی را موضوع نوشته های بیشمار خود در مجلات علمی و دانشگاه های خارجی قرار داده اند، مأخذ و مدرکی که صحت این فرضیه را تأئید سازد ارائه نشده است.

  21 می 2013
 • آثار معماری هر سرزمین، روشنگر ویژگیهای جوامع آن سرزمین در زمینة اوضاع و احوال اجتماعی – اقتصادی- سطح فنون و مهارت­ های فنی، روشنگر فصول تمدن و حوادث تاریخی، میزان ذوق هنری وحس و دریافت زیبائی( و ارائه مجدد آن به صورت آثار معماری) و نیز تعیین کنندة مذهب و جهان­بینی­ های فلسفی است، هم ازینروست که باستانشناسان، مردم ­شناسان، تاریخ پژوهان، جامعه شناسان، اکولوژیست ­ها و روانشناسان قومی و

  فرهنگ معماری ایران

  از انتشارات:  سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران

  شمارة اول، فروردین 1354

  زیرنظر: دکتر پرویز ورجاوند

  18 می 2013
 • آنتوان میه(2) در سال 1906 نشان داده است که زبان عینا با تعریف امر اجتماعی منطبق است . «زبان مشمول تعریفی می‌شود که «دورکیم»(3) پیشنهاد کرده است . زبان مستقل از افرادی که به آن تکلم می‌کنند وجود دارد و هرچند در بیرون از مجموعه‌ی این افراد دارای واقعیت خارجی نیست ، مع‌الوصف به علت کلیت خود مستقل و خارج از هریک از این افراد است . آنچه این امر را نشان می‌دهد این است که هیچ کس نمی‌تواند آن را تغییر دهد و هرگونه انحراف فردی از استعمال معمولی عکس‌العملی به وجود می‌آورد .

  15 می 2013

صفحه‌ها