آیا انتشار در یک وبگاه مثل وبگاه شما کاری را بی اعتبار نمی کند و بهتر نیست که در روزنامه ها و یا مطبوعات دانشگاهی مطلب خود را منتشر کنیم؟

متن

این امر به خود شما  مربوط می شود و مخاطبانی که هدف گرفته اید.  مخاطبان انسان شناسی و فرهنگ جزو  افراد فرهیخته جامعه هستند، تحصیلکرده و با سرمایه نسبتا بالای فرهنگی . اما لزوما در رشته هایی که در آنها مطالب منتشر می شوند  تخصص ندارند هدف ما هم دقیقا این است کهچنین مخاطبانی با حوزه های یکدیگر آشنا شوند، یک هنرمند مطلبی کاملا علمی بخواند و برعکس. ی معمار مطالب مربوط به انسان شناسی پزشکی را بخواند و برعکس و غیره. ما معتقد به طبقه بندی های امتیاز دهنده و هنجارمند  مثل دانشگاهی  غیر دانشگاهی ، روزنامه کاغذی و  وبگاه الکترونیک و عیره نیستیم. ارزش مطلب باید در خود آن باشد و نه در رسانه ای که در آن منتشر می شود. افزون بر این  نوشتن در یک رسانه الکترونیک پر مخاطب بسیار برد بیشتری از یک روزنامه یا به خصوص یک نشریه دانشگاهی دارد. اما  آنها هم  مخاطبان و برنامه های خودشان را دارند. ما فکر می کنیم که نویسندگان ما خودشان باید تصمیم بگیرند که در کجا  مطلب خود را منتشر کنند. افزون بر این  انسان شناسیو فرهنگ  با انتشار مطالب هدفش  ایجاد یک مجله یا نشریه ولو الکترونیک نیست بلکه  ایجاد زمینه برای کار فکری افراد و تربیت آنها برای  برخورداری از فرهنگی غنی تر  است.