ما یک یک وبگاه فرهنگی/ هنری / علمی ... هستیم. آیا می توانیم معرفی خود را در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ منتشر کنیم؟ آیا مطالب ما قابل بازنشر در انسان شناسی و فرهنگ هست؟

متن

برای معرفی هر وبگاه، مجله، نشریه الکترونیکی، در وهله اول باید  محتوای آن معتبر و ارزشمند بوده و با اهداف ما سازگاری داشته باشند، در این صورت می توانید معرفی نامه تفصیلی (حداقل هزار کلمه و فهرست کل عناوین و نویسندگان) آن را برای ما بفرستید. معرفی وبگاه ها در بخش خاص خود و مجلات به صورت خبر و در بخش مجلات منتشر می شوند. برای بازنشر مطالب باید توافقنامه ای ولو ضمنی انجام گرفته و مطالب به صورت ورد برای ما ارسال شوند. انسان شناسی و فرهنگ حداکثر می تواند یک پست هفتگی به  هر نشریه اختصاص دهد (به جز موارد استثنایی که در توافقنامه ذکر می شوند). این پست در روز خاصی منتشر و سپس در صفحه ای خاص آن نشریه ذخیره می شود.