چگونه می توان به عنوان یک نهاد دولتی یا خصوصی با انسان شناسی و فرهنگ وارد رابطه شد؟

متن

اگر  فعالیت گروه شما  همسو با اهداف انسان شناسی و فرهنگ باشد برای این کار می توانید یک تقاضا بدهید  و پس از بررسی با انسان شناسی و فرهنگ یک  موافقتنامه اصولی امضا می شود که مبنای کار ما خواهد بود. پس از این توافقنامه ما با هر یک از  همکاران نهادی برنامه ای  سالانه را تصویب می کنیم که می تواند شامل کارهای انتشاراتی، برگزاری جلسات و کارگاه ها، تهیه فیلم ، ارائه مشورت  و غیره شود.  همکاری با سازمان های غیر دولتی و مدنی نظیر انجمن های  علمی و  موسسات مردم مدار  به رایگان انا می گیرد و  همکاری با سایر موسسات بنابر مورد می تواند رایگان و یا بر اساس  قراردادهای همکاری مجزا با  همکاران  اضلی انسان شناسی و فرهنگ و یا با خود مجموعه انجام شوند .