آیا تولید مطلب به صورت هفتگی باعث می شود که کیفیت کار نویسندگان سایت پایین بیاید؟ چرا سایت این روش را پیش گرفته است؟

متن

همکاری هفتگی و یا با تواتر بیشتر، خاص دوستانی است که تمایل به کار فشرده و جدی برای پیشرفت در حوزه تخصصی خود دارند یا برای مثلا  در خال ارائه یک کتاب یا ترجمه ابتدا در قالب  مطالب پشت سر هم هستند. . ارائه مطلب نیز به معنی لزوما به معنی نوشتن مقاله هفتگی نیست، بلکه می تواند شامل مواردی چون مقاله کوتاه، یادداشت، مقاله بلند علمی یا علمی – ترویجی، معرفی و نقد کتاب، فیلم،  وب‌گاه، ارائه گزارش از همایش ها، گزارش پیشرفت فعالیت های پژوهشی، اخبار تفصیلی، تایپ مقالات قدیمی وغیره نیز بشود. از این رو به نظر نمی رسد که کیفیت در این  فشردگی ضربه بخورد زیرا مسئله نوشتن مقاله هفتگی نیست و عادت به نوشتن و تفکر منظم و منسجم است.