آیا برای ترجمه، متون خاصی در اختیار می گذارید؟

متن

گروه های زبانی «انسان‍شناسی و فرهنگ» به صورت گاه به گاه متونی را برای اعضای گروه خود ارسال می کنند که هر کس می تواند متنی را که مورد علاقه اش است انتخاب و ترجمه کند. مسئول گروه این متن را برای او رزرو خواهد کرد. افزون بر این، مدیریت سایت یا مدیران گروه ها ممکن است متونی را که مورد نیازشان است برای ترجمه به گروه های زبانی ارسال کنند اما خود اعضای هر گروه نیز می توانند متونی را برای ترجمه پیشنهاد کنند. انسان شناسی و فرهنگ برنامه گسترده ای برای  زبان های مختلف دارد و بنابراین در هر  زبان مهم بین المللی یا ایرانی که  قادر به ترجمه  هستید به اطلاع ما برسانید. پس از بررسی سطخ زبان شما می توانید کار های خود را در آن زبان  ادامه دهید و در وبگاه  اصلی یا در یکی از وبگاه های  بین المللی یا محلی ما به انتشار برسانید.