تماس با انسان‌شناسی و فرهنگ

متن

برای برقراری ارتباط با انسان‌شناسی و فرهنگ می‌توانید از طریق آدرس وب‌سایت آن یعنی www.anthropology.ir اقدام کرده و یا با روابط عمومی آن به آدرس  anthropology.ir@gmail.com ایمیل بزنید.