کتابشناسی تئاتر و تاریخ(2)

مظفر پاسدار شیرازی

بخش دوم و نهایی 
1.    ایزدی، علی ، شکل‌گیری تعزیه در ایران - تعزیه سیار اراک و مقایسه با تاترواگن ایتالیا (قرون وسطی)، اراک: دانشگاه آزاد اسلامی (اراک)، ۱۳۸۶.
2.    ب‍الازاده‌، ام‍ی‍رک‍اوس‌، ‏ جنگ، نمایش، اسطوره، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏، ۱۳۸۶.‬ ‏۱۸۱ ص.‬‬‬
3.    بیضایی، بهرام، نمایش در ایران؛ تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان، 1380.
4.    ت‍ق‍ی‍ان‌، لال‍ه‌، درب‍اره‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ئ‍ات‍ر، تهران:‌ ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ۱۳۷۴. ۲۳۹ ص‌
5.    جنتی عطایی، ابوالقاسم، بنیاد نمایش در ایران، تهران: ابن‌سینا، 1333.
6.    ج‍وان‍م‍رد، ع‍ب‍اس‌، ‏ پ‍در خ‍وان‍ده‌ م‍ردی‌ در غ‍ب‍ار م‍ن‍ی‍ت‌ (ن‍ق‍د ب‍ر ت‍ئ‍ات‍ری‌ م‍ص‍طف‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌)، ‏ تهران: اف‍ک‍ار، ۱۳۸۲،
7.    دهقانی، حسین، تعزیه در بوشهر، تهران: طلوع دانش‏، ‏۱۳۸۷.‬‬
8.    راه‍گ‍ان‍ی‌، روح‌ ان‍گ‍ی‍ز‏، ‏تاریخ نمایش، تئاتر و اسطوره در عهد باستان، ‏تهران: نشر قطره‏، ۱۳۸۸.‬ ‏‏۹۵۲ ص.‬‬‬‬
9.    س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌، پ‍رده‌ه‍ای‌ ب‍ازی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌) درب‍اره‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ئ‍ات‍ر، تهران:‌ ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را، ۱۳۷۹. ص‌ ۲۳۰
10.    ستاری، جلال، زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران، جلال ستاری. تهران: نشر مرکز، ‏۱۳۸۶.‬‬‬‬‬‬‬‬
11.    شهیدی، عنایت‌الله، پژوهشی در تعزیه و تعزیه‌خوانی؛ دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران1380.
12.    ‏صالح‌پور، اردشیر، ‏ ترانه نمایش‌های پیش‌پرده‌خوانی در ایران (۱۳۲۰ - ۱۳۳۲)،‏ ‏‏تهران: نمایش، ‏‏‏۱۳۸۸،‏ ‏‏‏۵۶۴ ص‬‬‬
13.    ع‍رف‍ان‌، ح‍ی‍در، ت‍ع‍زی‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر، ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۷۹.
14.    ف‍لاح‌زاده‌، م‍ج‍ی‍د، ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی- س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍ات‍ر در ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: پ‍ژواک‌ ک‍ی‍وان‌، م‍رک‍ز بین‌‌ال‍م‍ل‍ل‍ی گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ تمدنها‏‏‏‏‏، ۱۳۸۴.
15.    کاظمی، سمانه، میرعزا کاشانی در قملرو تعزیه، [برای] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ‏تهران‬: شرکت انتشارات سوره مهر، ‏۱۳۸۶.‬
16.    گ‍ل‍ی‌زواره‌، غ‍لام‍رض‍ا، از م‍رث‍ی‍ه‌ ت‍ا ت‍ع‍زی‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ آن‌ ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از اش‍ع‍ار...، ق‍م‌: ح‍س‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ۱۳۸۲.
17.    گ‍ل‍ی‌زواره‌، غ‍لام‍رض‍ا، ک‍ن‍دوک‍اوی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌، ق‍م: م‍ه‍راس‌، ۱۳۷۹.
18.    مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، یا تاریخ اجتماعی دوره قاجاریه؛ جلد 1 و 3، چاپ دوم، نشر زوار، تهران. 1340
19.    م‍ظل‍وم‌زاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ در ک‍ازرون‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا، ت‍ه‍ران‌: ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌، ۱۳۸۲.
20.    م‍ل‍ک‌پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د، س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ج‍ال‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ک‍ردن‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ در راه‌ خ‍دا، ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍ور و وال‍ی‌ ش‍ام‌، م‍ال‍ی‍ات‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ج‍ن‍اب‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍ب‍ک‍اآ، تهران:‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ۱۳۶۶. ۲۷۸ ص
21.    میرشکاری، علیرضا، نسخه و نسخه‌نویسی تعزیه در میناب، با مقدمه‌ای از احمد جولایی، بوشهر: شروع، ‏‏‏۱۳۸۲.
22.    همایونی، صادق، شیراز خاستگاه تعذیه ، شیراز: بنیاد فارس شناسی ،1377
23.    همایونی، صادق، تعزیه در ایران؛ شیراز: نشر نوید شیراز، 1380
24.    ه‍م‍ای‍ون‍ی، ص‍ادق‌، ‏‏‏ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌، ، شیراز: انتشارات جشن هنر شیراز 1353
25.    ه‍ن‍ری، م‍رت‍ض‍ی‌ ،‌ ‏ت‍ع‍زی‍ه‌ در خ‍ور، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‏‏، ۱۳۸۱.
26.    وثوقی، علی‌اکبر، تعزیه‌خوانی در شهرستان سیرجان، کرمان: مرکز کرمان‌شناسی، ۱۳۸۶.
27.    اف‍ش‍اری، م‍ه‍ران‌، ‌ه‍ف‍ت‌ ل‍ش‍گ‍ر (طوم‍ار ج‍ام‍ع‌ ن‍ق‍الان‌) از ک‍ی‍وم‍رث‌ ت‍ا ب‍ه‍م‍ن‌، م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ م‍ه‍ران‌ اف‍ش‍اری‌، م‍ه‍دی‌ م‍دای‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۷. ۸۳۰ ص‌.
28.    ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ‏نمایش روحوضی: زمینه، زمانه و عناصر خنده‌ساز، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏، ۱۳۸۷.‬‬ ‏۱۱۸ ص.‬‬‬
29.    ب‍ه‍رام‍ی‌، ای‍رج‌، ‏ق‍ص‍ه‌ ع‍اش‍ق‍ان‌ ق‍دی‍م‍ی‌: چ‍ش‍م‌ان‍دازی‌ ب‍ر چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ق‍ص‍ه‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ و ق‍ص‍ه‌گ‍وی‍ی‌ (ن‍ق‍ال‍ی‌) در ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا ام‍روز، ه‍م‍راه‌ ب‍ا دو ق‍ص‍ه‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌، ت‍ه‍ران‌: ورج‍اون‍د، ۱۳۸۲. ص‌ ۲۵۹‬
30.    ت‍ق‍ی‌پ‍ور، آت‍ش‌، طن‍ز س‍ی‍اه‌پ‍وش‌، ت‍ه‍ران‌: ک‍ل‍ب‍ه‌ ه‍ن‍ر، ۱۳۸۱. ۳۷ ص‌.
31.    ح‍ائ‍ری‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، زن‍ان‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌: پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ق‍ال‍ی‌ از آذر‌گ‍ش‍سب‌ ت‍ا ه‍م‍ای‌، ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ون‍د ن‍و، ۱۳۸۳.‏‏[۱۷۵] ص‌.‬‬
32.    ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، س‍ام‌ن‍ام‍ه‌: طوم‍ار ن‍ق‍ال‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌، ۱۳۸۰. ۲۴۸ ص‌.
33.    ش‍م‍ش‍اد، ح‍س‍ن‌، خ‍لاص‍ه‌ ق‍ص‍ه‌ و ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ت‌ ح‍وض‍ی‌، ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ داود ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌، ۱۳۸۲.۱۸۳ ص‌.
34.    ش‍ه‍ری‍اری‌، خ‍س‍رو، اف‍س‍ان‍ه‌ ش‍ب‌زن‍ده‌داران‌: گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ی‍ک‍ت‍ا، رض‍ا ع‍رب‌زاده‌، س‍ع‍دی‌ اف‍ش‍ار، م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍رب‌زاده، [ت‍ه‍ران‌]: ک‍اوش‍گ‍ر، ۱۳۷۷. ۱۳۲ ص‌.
35.    ع‍اش‍ورپ‍ور، ص‍ادق‌، نمایش‌های ایرانی، پژوهش و نگارش صادق عاشورپور [برای] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏، ۱۳۸۹‏ ‬‬ج.۱. نمایش‌های کیش زروان. ج.۲. تعزیه. ج.۳. نمایش‌های آئین مزدایسنا. ج.۴. نقالی. ‬‬
36.    ع‍ن‍اص‍ری‌، ج‍اب‍ر، ش‍ن‍اخ‍ت‌ اس‍اطی‍ر ای‍ران‌: ب‍راس‍اس‌ طوم‍ار ن‍ق‍الان‌ (پ‍ی‍وس‍ت‌: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ و.)، ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌، ۱۳۷۰. ۱۴۸ ص.
37.    ک‍ی‍ان‌اف‍راز، اع‍ظم‌، ج‍ادوی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌: زن‍دگ‍ی‌ ت‍ئ‍ات‍ری‌ ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌‌ی پ‍ی‍ش‌‌پ‍رده‌‌خ‍وان‍ی‌ در ای‍ران‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ی ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ع‍زت‌‌ال‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ، [با مقدمه‌ی حمید سمندریان]. ویراست ۲، ت‍ه‍ران‌: اف‍راز‏‏، ۱۳۸۸.‬ ‏‏۳۵۱ ص‌.‬‬‬
38.    م‍ح‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، پ‍ی‍ش‌ پ‍رده‌خ‍وان‍ی‌ در ای‍ران‌، م‍ق‍دم‍ه‌ ح‍م‍ی‍د ق‍ن‍ب‍ری‌، ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌ و ورزش‌، ۱۳۸۲. [۱۷۷] ص‌.
39.    م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ن‍م‍ای‍ش‌ ک‍ه‍ن‌ ای‍ران‍ی‌ و نقال‍ی‌، ش‍ی‍راز.، ۲۶‎14‬ ص‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز ۳)
40.    م‍وس‍وی‌ اس‍دزاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌، ن‍ق‍ل‌ و ن‍ق‍ال‍ی‌: س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ س‍ع‍ی‍دی‌ و روای‍ت‌ه‍ای‍ش‌، خ‍رم‌آب‍اد: اف‍لاک‌، ۱۳۸۲. ۱۰۲ ص‌.
41.    نجفی‌ثانی‌نوقابی، زینب، ‏در مسلخ عشق: شرح تفصیلی مراسم تعزیه‌خوانی (قتلگاه) روز عاشورا.، مشهد: مهرصفا، ‏۱۳۸۷. ‬‏۳۲۸ ص.‬‬‬‬

تاریخ تئاتر (سایر ملل)
1.    ‏‏‏‏‎ک‍م‍د‌ی‍ا دل‌‌آرت‍ه‌/ اورل‍ی‍ا، ج‍اک‍وم‍و، مترجم ناتالی چوبینه. تهران: اف‍ک‍ار ت‍ج‍رب‍ه‌‏، ۱۳۸۳، ‏‏‏۲۳۰ ص‌.‬‬‬‬‬‬
2.    ت‍ئ‍ات‍ر در غ‍رب‌،‏ (دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ پ‍ل‍ئ‍ی‍اد ت‍اری‍خ‌ ن‍م‍ای‍ش‌ در ج‍ه‍ان‌؛ ک‍ت‍اب‌ س‍وم‌)/ ب‍ارت، رولان،‌ م‍ت‍رج‍م‌ ن‍ادع‍ل‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ‏تهران: ن‍م‍ای‍ش،‌ ۱۳۷۰، ‏۳ ج‌، ‏ ج‌۱، از ع‍ه‍د ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ب‍اروک‌ (م‍ع‍م‍اری‌ ت‍ئ‍ات‍ر)، - ج۲، رن‍س‍ان‍س‌ و ک‍لاس‍ی‍س‍ی‍س‍م‌، - ج۳، رم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ ت‍ا اک‍س‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌
3.    گزیده یک قرن ادبیات نمایشی کودک و نوجوان/ بدارد، راجر، انتخاب، مقدمه و تحلیل، ویرایش و تصحیح حسین فدایی‌حسین، سرپرست گروه مترجمان علی‌ظفر قهرمانی‌نژاد.، تهران: نمایشخانه تئاتر دانشگاهی ایران‏، ۱۳۸۸.‬ ۲ج.‬‬
4.    تاریخ تئاتر جهان/ براکت، اسکارگروس، ترجمه هوشنگ آزادی ور، ویراست فرخ وطن، تهران: مروارید، 1388، 562 ص
5.    ت‍ئ‍ات‍ر ام‍روز اف‍ری‍ق‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ارت‍ی‍ن‌ ب‍ن‍ه‍ام‌ و ک‍ل‍ی‍و وی‍ک‌ ، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌ خ‍م‍س‍ه‌. ‏ تهران:‌ ‬‏ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ای‍ش‌‬‏، ۱۳۶۷.‬ ‏۱۵۴ص‬.‬‬‬‬
6.    پ‍ی‍س‍ک‍ات‍ور، اروی‍ن‌، ت‍ئ‍ات‍ر س‍ی‍اس‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌ س‍ع‍ی‍د ف‍ره‍ودی‌، تهران:‌ ق‍طره‌، ۱۳۸۱. ۳۷۶، ۳۲ ص‌
7.    ‏تئاتر معاصر اروپا/ حسینی‌مهر، ناصر، تهران: کتاب نشر نیکا‏، ۱۳۸۹.‬ ‏۳۹۶ ص.‬‬‬
8.    خلاصه تاریخ تئاتر جهان،گردآوری گروههای آموزشی نشرآفتاب، تهران: آفتاب صبح، ۱۳۸۶، ‏ ‏۶۱ص،‬‬
9.    تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت ترجمه عباس شادروان، تهران: نشر علمی و فرهنگی، 1386، 536 ص
10.    ‏ ت‍ئ‍ات‍ر ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‏ (دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ پ‍ل‍ئ‍ی‍اد ت‍اری‍خ‌ ن‍م‍ای‍ش‌ در ج‍ه‍ان‌؛ ک‍ت‍اب‌ پ‍ن‍ج‍م‌)/ دوم‍ور، گ‍ی، م‍ت‍رج‍م‌ ن‍ادع‍ل‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ‏ تهران: ن‍م‍ای‍ش‌ ، ۱۳۷۰، ‏۲۳۹ص‌
11.    تاریخ نمایش، تئاتر و اسطوره در عهد باستان/ راهگانی، روح انگیز، تهران: قطره، 1388، 954 ص
12.    ت‍ئ‍ات‍ر و ک‍ارگ‍ردان‍ی‌ ۱۹۸۰ – ۱۸۸۰/ روب‍ی‍ن‌، ژان‌ ژاک‌، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍ش‍ی‍د ن‍ون‍ه‍ال‍ی‌، تهران:‌ ق‍طره‌، ۱۳۸۳. ص‌ ۲۹۹
13.    تراژدی یونان/ ژاکلین دو رومی‌یی ، ترجمه خسرو سمیعی، تهران: قطره، ۱۳۸۵.۲۱۲ ص.
14.    س‍ر چ‍ش‍م‍ه‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ ک‍م‍دی‌/ ک‍وپ‍ال‌، ع‍طاآال‍ل‍ه‌، ، تهران:‌ ق‍طره‌، ۱۳۸۴. ۴۱۳ ص‌. ۷ ص‌.، ن‍ق‍ش‍ه‌
15.    تئاتر نو در فرانسه/ میشل کوروین، ترجمه‌ی مهوش قویمی. تهران: نشر قطره‏، ۱۳۸۸.‬‬ ‏۱۷۳ ص.‬‬‬‬
16.    ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍ات‍ر اروپ‍ا/ ه‍ای‍ن‍ت‍س‌ ک‍ی‍ن‍درم‍ن، ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ع‍ی‍د ف‍ره‍ودی‌. تهران:‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏، ۱۳۶۵، 352ص‬
17.    ‎م‍اج‍راه‍ای‌ ج‍اوی‍دان‌ ت‍ئ‍ات‍ر (رون‍د ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ ه‍ن‍ر ن‍م‍ای‍ش‌)/ گ‍ی‌ ل‍ک‍ل‍رک‌، ک‍ری‍س‍ت‍ف‌ دس‍ول‍ی‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ادع‍ل‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی، تهران:‌ ق‍طره‌، ۱۳۸۱. ۴۸۰ ص‌.
18.    ‎ت‍ئ‍ات‍ر س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍ت‌ س‍رآغ‍ازه‍ا، س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ه‍ا، پ‍ی‍ش‍ت‍ازان‌ و ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌/ ژی‍زل‌ م‍اری‌، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍وش‌ ق‍وی‍م‍ی‌، تهران:‌ ق‍طره‌، ۱۳۸۳. ص‌ ۲۶۳
19.    ت‍ئ‍ات‍ر در م‍ش‍رق‌ زم‍ی‍ن(دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ پ‍ل‍ئ‍ی‍اد ت‍اری‍خ‌ ن‍م‍ای‍ش‌ در ج‍ه‍ان‌؛ ک‍ت‍اب‌ دوم‌)/ م‍اه‍ی‍ائ‍و - ت‍س‍ی‍ون، م‍ت‍رج‍م‌ آزاده‌ م‍س‍ت‍ع‍ان‌، ‏ تهران: ن‍م‍ای‍ش‌ ، ۱۳۷۱، ص‌ ۲۴۵
20.    دوران‌ طلای‍ی‌ ت‍ی‍ات‍ر، ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ن‍ت‌ م‍ک‌گ‍وئ‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ل‍ن‍ت‍ز، م‍ت‍رج‍م‌ ف‌. م‍ج‍ی‍د، ک‍ل‍ن‌ ۱۳۶۹. ص‌ ۳۷۷
21.    ‏ ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍ات‍ر س‍ی‍اس‍ی‌/ مل‍ش‍ی‍ن‍گ‍ر، زی‍گ‍ف‍ری‍د، ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ع‍ی‍د ف‍ره‍ودی‌، تهران: سروش(صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)‏‏، ۱۳۶۶،‬‏ ‏۲ج،‬‬‬‬
22.    زن‍دگ‍ی‌ در ت‍ئ‍ات‍ر، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ از دی‍وی‍د م‍ام‍ت‌. ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ت‍ئ‍ات‍ر ن‍وی‍ن‌ آم‍ری‍ک‍ا و دی‍وی‍د م‍ام‍ت‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ داری‍وش‌ م‍ودب‍ی‍ان‌، تهران:‌ ق‍اب‌ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا، ۱۳۸۰. ۱۳۸ ص‌
23.    چ‍ش‍م‌ان‍داز ت‍ئ‍ات‍ر در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌/ م‍ی‍ن‍ی‍ون‌، پ‍ل‌ - ل‍وئ‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ق‍اس‍م‌ ص‍ن‍ع‍وی‌، تهران:‌ ق‍طره‌، ۱۳۸۳. ص‌ ۴۵۵
24.    تئاتر یونان و روم/ ن‍اردو، دان‌، ترجمه منوچهر پزشک. تهران: ققنوس، ‏۱۳۸۸.‬ ‏۱۵۲ ص.‬‬ .‬‬
25.    آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ئ‍ات‍ر س‍ی‍اه‍پ‍وس‍ت‍ان‌ آم‍ری‍ک‍ائ‍ی‌/ ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد، تهران:‌ ب‍رگ‌، ۱۳۶۹. ۲۲۶ ص‌
26.    داس‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ت‍ئ‍ات‍ر (ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌)، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ س‍وزان‌ ه‍ال‍دن‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍ال‍ح‌ ص‍ف‍وی‌، ۱۳۷۱. ۶۲ ص‌.
27.    تئاتر هند: تئاتر سرآغاز، تئاتر آزادی/ رالف یارو؛ مترجم نریمان افشاری، تهران: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری، متن، ‏‏۱۳۸۹. ۳۵۶ص.
28.    


کتابشناسی تئاتر    
1.    ‏ کتاب‌شناسی تئاتر (بامقدمة لاله تقیان)/ قائمی، سارا ، تهران، قطره، 1386، 326ص. از مجموعه تئاتر و قلم
2.    ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‌/ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍ور، تهران‌: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی‏، ۱۳۸۵.‬‏ ۴۹۱ ص.
3.    کتابشناخت تئاتر مقاومت / تقی اکبرزاده ؛ برای هسته پژوهش نمایش، تهران: انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس‏، ۱۳۸۵‏.
4.    ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍ور، تهران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏، ۱۳۸۴. ‏شانزده، ۳۸۶ ص.
5.    ک‍ت‍اب‍شناسی‌ ت‍ئ‍ات‍ر/ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ت‍ئ‍ات‍ری‌ م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، تهران‌‬‏: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی، انتشارات نمایش‬‏، ۱۳۷۰.‬‏۳۱۵ص.‬
6.    کتاب‌شناسی نمایش شهرستان/گردآورنده علی تاجور؛ برای مرکز هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران، تهران: نمایش(انجمن نمایش)، ‏‬۱۳۸۸.‏۲۸۸ص.‬کتابهای در دست چاپ
1.    تاریخ شفاهی تئاتر ایران از انتشارات افراز و به سرپرستی محمد یعقوبی
2.    اسنادی از تاریخ تآتر ایران، از انتشارات نیلا

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

پاسدار شیرازی، مظفر

مطالب نویسنده