محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی (1941-1930)

گروه کتاب و رسانه

بتلهایم، شارل، 1381، محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی (1941-1930)، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 391 صفحه.
استالینیسم تمامیتی است در حکم یک نظام فکری. تحلیل مبارزات طبقاتی در شوروی در سالهای دهه سی قرن بیستم در برگیرنده واقعیتی بس پیچیده و به شدت متغییر است. ما در تعقیب این هدف از نظم خاصی برای تحقیق استفاده کرده ایم که عین آن را در گزارش کار نمی توان تکرار کرد. به همین دلیل ، نتایج به دست آمده از تحلیل  استالینیسم و واقعیت آن را در دو جلد عرضه خواهیم کرد: جلد نخست به بررسی احوال  محکومان(دهقانان، کارگران، سرکوب و دهشت گسترده ای که آنان تحمل می کردند، انباشت سرمایه ای که آن ها قربانیانش بودند و بحران های ویژه انباشت) اختصاص یافته است؛ جلد دوم مسائل مربوط به حاکمان، ایدئولوژی در دهه سی، شکل های موجودیت و حیات طبقه جدید ، شرایط تاریخی  تشکیل شدن آن، نقش حزب و سیاست بین المللی شوروی را بررسی می کند.
فهرست مطالب
تذکر مترجم
تذکر
پیش گفتار شارل بتلهایم بر ترجمه فارسی «مبارزات طبقاتی...»
پیش گفتار
یادداشت ها

بخش اول – سلب مالکیت از دهقانان
فصل اول- «دگرگونی سوسیالیستی در کشاورزی» و مبارزات طبقاتی
فصل دوم- کشاورزی «سوسیالیستی» در سال های سی
فصل سوم- نظام کلخوز

بخش دوم- نظامی کردن طبقه کارگر
فصل اول – روند شهرنشینی
فصل دوم- روند توسعه نظام مزدبگیری و تشدید استبداد در کارخانه ها

بخش سوم- ترور گسترده و بیگاری
فصل اول- سرکوب جمعی و ترور
فصل دوم- تداخل سرکوب جمعی و ترور
بخش چهارم- سرمایه و بحران هایش
فصل اول – انباشت در سال های 1928 تا 1940
فصل دوم- نخستین برنامه های پنج ساله
فصل سوم – بحران های اقتصادی سال های سی
فصل چهارم- بحران های اضافه انباشت و سلطه سرمایه
نتیجه گیری

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده