نظریه‌ای علمی دربارة فرهنگ

گروه کتاب و رسانه

مالینوفسکی، برونیسلاو، نظریه‌ای علمی دربارة فرهنگ، ترجمة عبدالحمید زرین قلم، ویرایش و مقابلة علمی و مقدمه از ناصر فکوهی، تهران، گام نو، 1378، 213صفحه.

درباره کتاب :


این کتاب یکی از مهم ترین کتاب های مالینوفسکی به شمار می آید که نخستین بار پس از مرگ وی به انتشار رسید. کتاب،  نظریه عمومی و  اساسی  مالینوفسکی درباره فرهنگ را که بر پایه  پیوستاری بودن رابطة طبیعت و فرهنگ است،  به بیان در می آورد. ویراستار تلاش کرده است با مقابله دقیق متن ترجمه با دو نمونه فرانسوی و انگلیسی کتاب آن را تا حد ممکن به اصل نزدیک کند.  مقدمه عمومی ای که در این کتاب بر زندگی و آثار  مالینوفسکی به قلم نگارنده نوشته شد، بعدها در کتاب ”تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی“ تجدید چاپ گردید.


فهرست مندرجات

پیش گفتار مترجم
مقدمه: دکتر ناصر فکوهی (دانشیار انسان شناسی دانشگاه تهران)

بخش اول: یک نظریة علمی فرهنگ
فصل اول: فرهنگ موضوع بررسی علمی
فصل دوم: تعریف موجزی از علم برای کاربرد در علوم انسانی
فصل سوم: مفاهیم و روش های انسان شناسی
فصل چهارم: فرهنگ چیست؟
فصل پنجم: نظریة رفتار سازمان یافته
فصل ششم: اجزاء ملموس رفتار سازمان یافته
فصل هفتم: تحلیل کارکردی فرهنگ
فصل هشتم: طبیعت انسان چگونه است؟
فصل نهم: اشتقاق نیازهای فرهنگی
فصل دهم: نیازهای اولیه و پاسخ های فرهنگی
فصل یازدهم: ماهیت نیازهای اشتقاقی
فصل دوازدهم: ضرورت های انسجام بخش فرهنگ بشری
فصل سیزدهم: فرضیة تقویت کننده‌های ابزاری در زنجیرة حیاتی


بخش دوم: نظریة کارکردی
1-    جنین شناسی و مامایی
2-    اصول متعارف کارکردگرایی
3-    تعریف کارکرد
4-    طرح تعریفی از کارکردگرایی
5-    اجزاء معتبر تحلیل فرهنگی
6-    ساخت نهاد
7-    مفهوم کارکرد
8-    نظریة نیاز
9-    نتیجه گیری

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده