ماخذ شناسی زبان شناسی

خدیجه کماللو

این دسته بندی فقط شامل کتابهایی است که درحوزه زبانشناسی به نگارش درآمده است و بدون شک فقط به کتابهای نامبرده شده محدود نیست . هدف از این کار، ارائه لیستی از منابع برای علاقمندان در این حوزه است.
1-البرزی ، پرویز، 1386 ، مبانی زبانشناسی متن ، تهران : امیرکبیر
2-البرزی ورکی ، پرویز، 1388، زبانشناسی جمله : نگاهی جامع به مسایل زبان ، تهران : پایزه
3-اچسون ، جین ، 1370، زبانشناسی همگانی ،ترجمه حسین وثوقی ، تهران : علوی
4-اچسون ، جین ، 1372  ، زبان و ذهن : روان - زبانشناسی ، ترجمه محمد فائض ،تهران : نگاه
5-اچسون ، جین ، 1371 ، مبانی زبانشناسی ، ترجمه محمدفائض ،تهران : نگاه
6-احمد سلطانی ، منیره ، 1378 ، دستور زبان گشتاری ( برمبنای زبانشناسی و معنا شناسی)، تهران : آتیه
7-اخوان زنجانی ، جلیل ، 1369 ، پژوهش واژه های سریانی درزبان فارسی، (بی م ):( بی ن . )
8-ارانسکی ، یوسف م ، 1386 ، زبانهای ایرانی ، ترجمه دکتر علی اشرف صادقی ، تهران : سخن
9-ارلاتو، آنتونی ، 1373 ،درآمدی بر زبانشناسی تاریخی،ترجمه یحیی مدرسی ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10-ازارویکس،براون، فرانسس، مارجوری، 1374،چگونه زبان جدید بیاموزیم،ترجمه حمید رضا نجفی،تهران : مجمع علمی
و فرهنگی مجد، تهران : مصباح
11-السامرائی ، ابراهیم ، 1367، زبانشناسی تطبیقی ، ترجمه سید حسین سیدی، مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد
12-استایز ، مایکل ، 1382 ، زبانشناسی تربیتی ، ترجمه زهرا زندی مقدم ، تهران : مدرسه
13-استالین ، یوسیف ، 1331 ، درباره مارکسیسم در زبانشناسی ، تهران : هنر پیشرو
14-اسمیت ، نیل ، 1367، زبانشناسی نوین : نتایج انقلاب چامسکی ،ترجمه ابوالقاسم سهیلی ، تهران : آگاه
15-اشوری ، داریوش، 1387،زبان باز : پژوهشی درباره زبان و مدرنیت ، تهران : مرکز
16-اقاگل زاده ،فردوس، 1385 ،تحلیل گفتمان انتقادی :تکوین تحلیل گفتمان در زبانشناسی ،تهران :علمی و فرهنگی تهران : دانشگاه تربیت مدرس
17-الحسینی ، محمد علی ، 1386 ، زبانشناسی توحیدی : نظریه و تطبیق ، مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد
18-امیر ارجمند ، سعید ، 1382، پژوهش در جوامع فارسی زبان ، تهران : کویر
19-اوگریدی ، ویلیام دیلیین ، 1380 ،درآمدی بر زبانشناسی معاصر ،ترجمه علی درزی ،تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
20- اهری ،زهرا، 1380 ،مکتب اصفهان درشهرسازی:زبانشناسی عناصر وفضاهای شهری ،واژگان و قواعد دستوری ، تهران : دانشگاه هنر
21-باطنی ، محمدرضا ، 1371 ، پیرامون زبان و زبانشناسی : ( مجموعه مقالات ) ، تهران : فرهنگ معاصر
22-باطنی ، محمد رضا ، 1380 ، زبان و تفکر ، تهران : آبانگاه
23-باطنی ، محمد رضا ، 1349 ، زبان و تفکر (مجموعه مقالات زبانشناسی) ، تهران : زمان
24-باطنی ، محمد رضا ، 1354 ، مسائل زبانشناسی نوین ( ده مقاله ) ، تهران : آگاه
25-باطنی ، محمد رضا ، 1387 ، مسائل زبانشناسی نوین (مجموعه مقالات  ) ، تهران : آگه
26-باطنی ،محمد رضا ، 1381 ،  زبان و جامعه شناسی (مجموعه مقالات ) ،ترجمه م .خوشنام ،تهران : وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی : سازمان چاپ و انتشارات
27- باقری ، مهری ، 1384 ، مقدمات زبانشناسی ( رشته زبان و ادبیات فارسی) ، تهران : دانشگاه پیام نور
28-باقری ، مهری ، 1375 ، مقدمات زبانشناسی ، تهران : قطره
29-بقیی راوری ، ناصر ، 1357 ، درآمدی بر زبانشناسی همگانی ، تبریز: دانشگاه آذرا بادگان
30-بی من ، ویلیام ، 1388، زبان ، منزلت و قدرت درایران ،ترجمه رضا مقدم کیا ،  تهران : نی
31-بی یرویش ، مانفرد  ،(بی تا )، زبانشناسی جدید ،ترجمه محمدرضاباطنی ، تهران : آگاه
32-پاک نهاد جبروتی ، مریم ،1381 ، فرادستی و فرودستی در زبان ، تهران: گام نو
33-پور ممتاز ، علی رضا ، 1387،پژوهشنامه زبان فارسی و فناوری اطلاعات ، تهران : پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ادبیات
34-پیز، آلن ، 1382 ، چگونه با زبان بدن حرف می زنیم، تهران : فصل سبز
35-تاد، لورتو، 1375، مدخلی بر زبانشناسی ، ترجمه سها حشمتی و شهناز دشتی ، تهران : مرکز ترجمه و نشر کتاب
36-تابش ، بهروز ،1383 ، زبانشناسی و کارنامه زبان پارسی ، تهران : نوآوران علم
37-تاوادیا، ج ،1348 ، زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه ) ، ترجمه س نجم آبادی ، تهران : دانشگاه تهران  
38-ترسک ، رابرت لارنس ، 1380 ، مقدمات زبانشناسی ، ترجمه فریار اخلاقی ،تهران :نی
39-ترادگیل ،پیتر ،1376 ، زبانشناسی اجتماعی : درآمدی بر زبان و جامعه ،ترجمه محمد طباطبایی ، تهران : آگاه
40-جلینی ، رحمان ، 1373 ، کاربرد کامپیوتر در زبانشناسی ، مشهد : جاودان خرد
41-جیمن ، سیویان ، 1384 ، از فلسفه به زبانشناسی ،ترجمه حسین صافی ،  تهران : گام نو
42-چومسکی ، نوام، 1377 ، زبانشناسی دکارتی ، فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا ،ترجمه احمد طاهریان، تهران : هرمس
43-حسینی ، محمدضیاء، 1366 ،درآمدی بر زبانشناسی همگانی : ویژه کلاسهای زبانشناسی همگانی و ساخت زبان فارسی ، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
44-حجازی، محمود  فهمی، 1379 ، زبانشناسی عربی: درآمدی تاریخی – تطبیقی در پرتو فرهنگ و زبانهای سامی ،ترجمه حسین سیدی ،  تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
45-حسینی، باباشیخ ، 1383، هامشی بردانش زبانشناسی ، سنندج : ژیار
46-حیاتی ، محمد ،1373، واژه نامه زبانشناسی : فارسی- فرانسه – انگلیسی، تهران : آوای نور
47-خانلری ، پرویز ،1343، زبانشناسی و زبان فارسی ، ( بی . م ) : امیرکبیر
48-خوشحالی ، بهزاد ،1379،زبانشناسی کرد و تاریخ کردستان ، همدان : فن آوران
49-خوش باطن ، حسین ،1385 ،  مطالعه ساختارزبان ترکی از دیدگاه رده شناسی، تبریز : سهیل
50-درخشان مقدم ، پریسا ، 1382 ، درآمدی بر زبانشناسی آلمانی ، تهران : مادر
51-دبیر مقدم ، محمد ، 1384 ، پژوهشهای زبانشناختی فارسی ، مجموعه مقالات ، تهران : مرکز دانشگاهی
52-دبیر مقدم ، محمد ، 1378 ، زبانشناسی نظری : پیدایش و تکوین دستور زایشی ، تهران ، سخن
53-دالمایر،فرد،1387، زبان و سیاست،ترجمه عباس منوچهری ودیگران ،تهران : پژوهشکده و مطالعات فرهنگی و اجتماعی
54-ذوالفقاری ، حسن ، 1378، زبان و ادبیات فارسی عمومی :برگزیده متون ادبی پانزده فصل ، شیوه نگارش فارسی ، مباحث دستور و زبانشناسی ، تهران : نشر چشمه
55-روبینز ، رابرت هنری ، 1370 ، تاریخ مختصر زبانشناسی ، ترجمه علی محمد حق شناس ،تهران : مرکز
56-رضائی، لیلا ، 1387 ، زبانشناسی و رادیو ، تهران : طرح آینده
57-زرشناس، زهره ، 1382 ، زبان و ادبیات ایران باستان ، تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی
58-زکریا ،میشال ، 1387 ، زبانشناسی زایشی– گشتاری و دستور زبان عربی ( جمله ساده ) ، تهران : دانشگاه تهران
59-زندی، بهمن ، 1383 ، اصول و مبانی برنامه ریزی درسی آموزش زبان فارسی  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی و آموزش زبان فارسی ) ، تهران : داشگاه پیام نور
60-زمردیان ، رضا ، 1368 ، زبانشناسی عملی ، بررسی گویش قائن ، مشهد : آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی
61-زمردیان ، رضا ، 1388 ، زبانشناسی چیست : سی و سه مقاله در زبانشناسی ، تهران : ری را
62-ژانتون، پی یر ، 1376 ، زبان جهانی :تاریخچه و زبانشناسی تطبیقی اسپرانتو، ترجمه محمد جواد کمالی ، تهران : عطائی
63-ژیرار ، دنی ، 1365 ، زبانشناسی کاربردی و علم آموزش زبان ، ترجمه گیتی دیهیم ،تهران : مرکز نشر دانشگاهی
64-ژیرار، دنی، 1366 ،زبانشناسی کاربسته و علم زبان آموزی ،( بی م) : واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاددانشگاهی مرکز
65-ساغروانیان ، جلیل ، 1369 ، فرهنگ اصطلاحات زبانشناسی : موضوعی – توصیفی ، مشهد : نما
66-سامرائی ، ابراهیم ، 1376 ، زبانشناسی تطبیقی ، سبزوار : دانشگاه تربیت معلم  
67-سامارین ، ویلیام ج،( بی ت) ، زبانشناسی عملی ، راهنمای بررسی گویشها ، ترجمه لطیف عطاری ،تهران : ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی
68-سرو ، حسن ، 1373 ، واژه نامه زبانشناسی و زمینه های وابسته : آلمانی – فارسی ، تهران : نگارو
69-سورن ،پیتر ، 1388، مکاتب زبانشناسی نوین در غرب :( بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب )، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
70-سورن ، پیتر ، 1387 ، تاریخ زبانشناسی ( بخشی از کتاب زبانشناسی در غرب ) ، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
71-سوسور، فردینان دو ، 1378، دوره زبانشناسی عمومی ، ترجمه کورش صفوی ،تهران : هرمس
72-سوسور، فردینان،1383 ، نشانه شناسی کاربردی: مجموعه نشانه شناسی و زبانشناسی، تهران : علم  
73-سوسور، فردینان دو ، 1378 ، درسهای زبانشناسی همگانی ، تهران : فرزان روز
74-شریعت زاده ، ناهید ، 1374 ، واژه نامه زبانشناسی ،( بی م.) :سهیل
75-شجاع رضوی ، سعیده ، 1377، زبانشناسی و سبک شناسی در ادبیات و ادبیات عامه ، مشهد : اردشیر
76-صفایی ، فرشاد ، 1381، هزار مساله نظریه زبانها و ماشینها ، تهران : نوپردازان
77-صفوی ، کورش ، 1360 ، درآمدی بر زبانشناسی ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب
78-صفوی ، کورش ، 1361 ، واژه نامه زبانشناسی ، فارسی- انگلیسی، تهران : مجرد
79-صفوی ، کورش ، 1377 ، زبانشناسی و ادبیات ( تاریخچه چند اصطلاح ) ، تهران : هرمس
80-صفوی ، کورش، 1380، منطق درزبانشناسی ، تهران : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
81-صفوی ، کوروش ، 1380 ، گفتارهایی در زبانشناسی ، تهران : هرمس
82-صفوی ، کورش ، 1386 ، آشنایی با تاریخ زبانشناسی ، تهران :پژواک کیوان
83-صفوی ، کورش، 1373 ، از زبانشناسی به ادبیات ، تهران : نشرچشمه
84-ضرغامیان ، مهدی ، 1377، هانیه دردنیای زبانشناسی، تهران : نی
85-ضمیران ، محمد ، 1382 ، درآمدی بر نشانه شناسی هنر ، تهران : قصه
86-عاصی، مصطفی ، 1375 ، واژگان گزیده زبانشناسی ، تهران : شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی
87-عبدالتزاب ، رمضان، 1367، مباحثی در فقه اللغه و زبانشناسی عربی ،تهران : آستان قدس رضوی : معاونت فرهنگی
88-عظیما ، علی اکبر ، 1342 ، زبانشناسی عمومی ، اصفهان : شهریار
89-علی پور ، مصطفی ، 1371 ، ساختار زبان شعرامروز( پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر ) ، تهران : فردوس
90-غلامعلی زاده ،خسرو، 1375 ، زبانشناسی (درآمدی بر زبان و ارتباط )،کرمانشاه :دانشگاه رازی کرمانشاه : طاق بستان
91-فالک ، جولیا س، 1380 ، زبانشناسی و زبان : بررسی مفاهیم اساسی و کاربردها ، تهران : رهنما
92-فالک ، جولیا س،1371 ، زبانشناسی و زبان : بررسی مفاهیم بنیادی زبانشناسی ، تهران : استان قدس رضوی
93-فرهادی ، حسین ،1381 ، اصول و روش تحقیق در زبانشناسی کاربردی ، تهران : رهنما
94-فرامکین ، ویکتوریا ، 1376 ، درآمدی بر زبانشناسی همگانی ، ترجمه علی بهرامی ،تهران : رهنما
95-فرامکین ، ویکتوریا ، 1387 ، درآمدی بر زبان و زبانشناسی ،ترجمه علی بهرامی، تهران : رهنما
96-فرشیدورد ، خسرو، 1382 ، دستور مفصل امروز: بر پایه زبانشناسی جدید ، تهران : سخن
97-فروتن ، فریبرز ، 1387 ، دستور زبان بختیاری ، اهواز : کردگار
98-قانعی فرد ، عرفان ، 1384 ، نخستین درسهای فرهنگ نگاری ( زبانشناسی کاربردی ) ، تهران : بهنود
99-کالوه ، لوئی ژان ، 1379 ، درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی ،محمدجعفر پوینده ، تهران : نقش جهان
100-کالر، جاناتان ،1376 ،فردینان دوسوسور، ترجمه کورش صفوی ،تهران : هرمس
101-کت فورد، جان کانیسون ،1375 ،یک نظریه ترجمه از دیدگاه زبانشناسی: رساله ای در زبانشناسی کاربردی ، تهران :نی
102- کپس ، جئورگی ، 1380 ، زبان تصویر، ترجمه فیروزه هاجر ، تهران : سروش
103-کوک ، یویان جیمز ، چامسکی ، نوام ،1387، دستور زبان جهانی چامسکی ،ترجمه ابراهیم چگینی ، تهران : رهنما
104-کوندراتف ، الکساندرمیخائیلوویچ ،1363 ، زبان و زبانشناسی ،ترجمه علی صلحجو، تهران : ایران یاد  
105-گاتری ، ویلیام کیت چمبرز، 1378، افلاطون : زبانشناسی.محاورات انتقادی ،(بی م) : فکر روز
106-لادو،رابرت، 1367، زبانشناسی در میان فرهنگها :زبانشناسی کاربردی جهت استفاده آموزگاران زبان،تهران :دانشگاه تربیت معلم : انتشارات جهاد دانشگاهی
107-مارتینه ، آندره، 1380، اصول و روشهای زبانشناسی نقشگرا،ترجمه هرمز میلانیان ،تهران : هرمس
108-مارتینه، آندره ،1378،اصول زبانشناسی عمومی ،ترجمه علاالدین گوشه گیر، اهواز: دانشگاه شهید چمران
109-مدرسی، فاطمه ، 1386،از واج تا جمله:فرهنگ  زبانشناسی-دستوری،تهران:چاپار
110-مشکوء الدینی ، مهدی ، 1373 ، سیر زبانشناسی ، مشهد : دانشگاه فردوسی
111-مشیری، مهشید، 1373، ده مقاله درباره زبان ، فرهنگ ، ترجمه ، تهران : البرز
112-مهاجر ، مهران ، 1376 ، به سوی زبانشناسی شعر، رهیافتی نقش گرا ، تهران : مرکز
113-منگنو، دومینیک ،1378 ، الفبای زبانشناسی ،ترجمه محمدتقی غیاثی ، تهران : جامی
114-نرسیسیانس، امیلیا، 1382 ، مباحثی در دوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی ، تهران : پژوهشکده مردم شناسی
115-نجفی ، ابوالحسن ، 1371 ، مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ، تهران : نیلوفر
116-نیومایر ، فردریک ، 1378، جنبه های سیاسی زبانشناسی ،ترجمه اسماعیل فقیه، تهران: نی
117-نیلی پور ، رضا ، 1380 ، زبانشناسی و آسیب شناسی زبان ، تهران : هرمس
118-وال ورک ،چان فارادی، 1356 ، زبان و زبانشناسی ، مقدمه ای بر مطالعه زبان ، ترجمه حمید سرهنگیان ، تبریز : دانشگاه اذرآبادگان
119-وزین پور ، نادر، 1348 ، ساخنمان فعل در زبان ترکی از دیدگاه زبانشناسی ، تهران :( بی ن )
120-واترمن،جان تی، 1347 ، سیری در زبانشناسی ،ترجمه فریدون بدره ای ، ( بی م . )  : شرکت سهامی کتابهای جیبی
121-وثوقی، محمد باقر، 1369، لارشهری به رنگ خاک، پژوهشی در  زبانشناسی و تاریخ لرستان ،تهران : نشر کلمه لار : انجمن لارشناسی
122-هادسن، گروور،1382، مباحث ضروری و بنیادین زبانشناسی مقدماتی(ضروریات زبانشناسی مقدماتی)، ترجمه علی بهرامی ، تهران: رهنما
123-هال ، رابرت اندرسن ، ( بی تا )، زبان و زبانشناسی ،ترجمه محمد رضا باطنی ،  تهران : شرکت سهامی کتابهای جیبی
124-هومند ، نصرا...، 1369 ،پژوهشی در زبان تبری، مازندرانی، همراه با علائم زبانشناسی و اشعاری از رضاخراتی ، آمل : کتابسرای طالب آملی
125-همایون ، همادوست ، 1371 ، واژه نامه زبانشناسی و علوم وابسته ، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
126-همایون ، همادخت ، 1371، واژه نامه زبانشناسی و علوم وابسته ، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
127-همایون پور، هرمز و دیگران ، 1382 ،فرهنگ ، زبان ، ترجمه ،تهران : سازمان چاپ و انتشارات
128-یارمحمدی، لطف ا..، 1374 ،پانزده مقاله در زبانشناسی مقابله ای وساخت زبان فارسی:دستور،متن و گفتمان ، تهران : رهنما
129-یول ، جورج ، 1370 ، بررسی زبان : مبحثی در زبانشناسی همگانی ، (بی. م. ): مرکز
130-...،1383 ، اوستای کهن ، سروده های زرتشت: گات ها : برگردان هفت هات نخستین همراه با متن اوستایی و گزارش های زبانشناسی ،مترجم آبتین ساسانفر، تهران : بهجت
131-....،1373 ، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی ، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی
132-...،1384 ، گرایشهای نوین در زبانشناسی و آموزش زبان ، تهران : دانشگاه تربیت مدرس تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی