انسان شناسی پزشکی چیست؟

ترجمه ی تركان عيني زاده- شیرین احمدنیا

انسان شناسی پزشکی زیر شاخه ای از انسان شناسی است که با کمک انسان شناسی اجتماعی، فرهنگی، زیست شناختی و زبان شناختی،‌ در صدد است تا درک بهتری ازعواملی که بر بهداشت و بهزیستی(در معنای کلی آن)، تجربه و توزیع بیماری، پیشگیری و درمان بیماری، فرایندهای شفابخشی، روابط اجتماعی در مدیریت درمان، و اهمیت فرهنگی و نیز کاربرد نظام های کثرت گرایانه پزشکی موثر است، ارائه دهد. رشته ی علمی انسان شناسی پزشکی به بسیاری رویکردهای نظری متنوع  مرتبط است. انسان شناسی پزشکی همانقدر معطوف  به فرهنگ بهداشت عامه است که به همه گیرشناسی علمی -زیستی، و همانقدر به برساخت اجتماعی دانش و  سیاست های  علمی که به اکتشاف علمی و آزمودن فرضیه ها. انسان شناسان پزشکی به بررسی چگونگی تاثیر پذیرفتن سلامت افراد، تشکل های اجتماعی بزرگ تر و محیط،  از  روابط  و مناسبات میان انسان ها و انواع  دیگر موجودات، هنجارهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، سیاست های کلان و خرد، و نیروهای روند جهانی شدن اند همانطور که هر یک از این موارد بر دنیاهای محلی نیز اثر می گذارند.

انسان شناسی پزشکی مسائلی نظیر موارد زیر را مطالعه می کند:

-    تبعات پزشکی " سازگاری و عدم سازگاری" بوم شناختی؛
-    فرهنگ بهداشت عامه و عملکرد مراقبت های بهداشتی خانگی ؛
-    تفسیرهای محلی از تحولات بدن؛
-    روند تغییر بدن و خصوصیت های بدنی ارزشگذاری شده مطلوب
-    ادراک خطر، قابلیت آسیب پذیری و احساس مسئولیت در برابر بیماری و مراقبت های پزشکی؛
-    ابعاد مخاطره آمیز و نیز حمایتی حاصل از رفتارهای انسانی، هنجارهای فرهنگی و نهاد های اجتماعی؛
-    بهداشت پیشگیری و کاربرد روش های کاهش درد؛
-    تجربه بیماری و رفتار اجتماعی بیماری؛
-    مجموعه عواملی که بر بهداشت،‌ تغذیه و دگرگونی روش های مراقبت تاثیر گذار است؛

-    پزشکی مردمی، ابعاد کثرت گرایانه شفادهندگی، و فرآیندهای شفابخشی؛
-    سازمان اجتماعی تعاملات بالینی؛
-    شرایط تاریخی و فرهنگی که عملیات پزشکی و سیاست های آن را شکل می دهند؛
-    عملکرد پزشکی در بستر  تشکل های اجتماعی مدرن، استعماری و پسا استعماری؛
-    استفاده و تفسیر دارو سازی و اشکال زیست - فن آوری؛
-    تجاری کردن و دستمایه قرار دادن سلامت و پزشکی؛
-    اقتصاد سیاسی تامین مراقبت های بهداشتی؛
-    توزیع بیماری  و نابرابری های بهداشتی،
-    استفاده و دسترس پذیری افتراقی منابع تامین بهداشت خصوصی و دولتی؛
-    بوم شناسی سیاسی بیماری های عفونی و گسترده، بیماری های مزمن، وضعیت سوءتغذیه و خشونت؛
-    احتمال کاربرد انتقادی در عین حال از نظر بالینی مرتبط انسان شناسی.منبع:
این نوشته ترجمه " What is medical anthropology?" ارائه شده در سایت http://www.medanthro.net/definition.html  می باشد.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

احمدنیا، شیرین

مطالب نویسنده