کارگاه ترجمه فرانسه(3): شعری از ورلن

گروه بین المللی و ترجمه

 شعر زیر از پل ورلن (paul verlaine) شاعر نامدار فرانسوی است که ترجمه فارسی آن همراه با اصل فرانسه اش  آورده شده است، برای تمرین ابتدا تلاش کنید متن را به فارسی بازگردانید و سپس با ترجمه فارسی ارائه شده مقایسه کنید.
به نقل از:


گزیده ی اشعار پل ورلن، در نیمه راه برزخ، گزینش و برگردان محمد رضا پارسایار، تهران، نگاه معاصر، 1384

Ecoutez la chanson bien douce
این آواز دلنواز را بشنوید
Qui ne pleure que pour vous
که زاری اش بهر خشنودی شماست
Elle est discrète, elle est légère
رازدار است و دلنشین
Un frisson d’eau sur la mousse!
چون لرزش آب بر خزه!
La voix vous fut connue (et chère?)
این نغمه برایتان آشنا ( و شاید عزیز) بود

Mais à présent elle est voilée
لیک آنک در حجاب نهان گشته

Comme une veuve désolée
چون بیوه زنی در غم و اندوه

Pourtant comme elle encore fière
اما هنوز چون او مغرور

Et dans les longs plis de son voile
و در چین و شکن های بلند حجابش

Qui palpite aux brises d’automne
که در نسیم خزان می لرزد

Cache et montre au Cœur qui s’étonne
La vérité comme une étoile
بر این دل حیران راستی را
چون ستاره نهان و آشکار می کند

Elle dit, la voix reconnue
آن نغمه ی آشنا می گوید

Que la bonté c’est votre vie
که نیکی زندگی ماست

Que de la haine et de l’envie
Rien  ne reste, la mort venue
که چون مرگ فرا می رسد
از کینه و حسد هیچ نمی ماند

Elle parle aussi de la gloire
D’être simple sans plus attendre
و نیز می گوید از فخر ساده بودن
و دیگر اما بردبار نبودن

Et de noces d’or et du tender
Bonheur d’une paix sans victoire
و از سالروز پیوندهای زرین
و نیکبختی دلنشین یک صلح بی ظفر

Accueillez la voix qui persiste
این نغمه ی ماندگار را پذیرا شوید

Dans son naïf epithalame
در مدیحه ی ساده و بی پروای همسران

Allez, rien n’est meilleur à l’âme
روح را از آن بهتر نیست

Que de faire une âme moins triste!
که از روان دیگری غم بزداید!

Elle en peine et de passage
روح محزون و در گذر است

L’ame qui souffre sans colere
آن و روح که بی خشم رنج می برد

Et  comme sa morale est Claire!
و اندرزش چه رسا و روشن است

Ecoutez la chanson bien sage
این آواز فرزانه را بشنوید

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی