دیوارنگاری مکزیکی

ترجمه سعیده بوغیری(گروه بین المللی و ترجمه)

نقاشی دیواری یا دیوارنگاری مکزیکی به مشهورترین نماینده دوران آوانگارد هنرهای زیبای مکزیک تبدیل شده است. این دیوارنگاری همچنین هنر رسمی دولت مکزیک قرن بیستم نیز بود. گواینکه اغلب واژه های "آوانگارد" و "دولت" با یکدیگر متضاد هستند، اما این امر شامل مکزیک نمی شد. دولت مکزیک حاصل تاریخی  سازش ها، سودها و تمایلات گروه های کمابیش آشوب طلبی بود که طی انقلاب مکزیک سال های 1910- 1917 با یکدیگر در نزاع بودند. این انقلاب در برهه زمانی درازی از قرن بیستم، در میراث مشترک دولتی ادغام و به تدریج به تصویری مبهم و کلی تبدیل شد. نظر به اینکه این دولت عبارت بود از دولتی که به طور مستقیم حمایت توده ها را طلب می کرد و اخذ قدرت را تنها به یک حزب سیاسی منحصربفرد روا می داشت، زدوخوردهای مربوط به آوان گاردیسم فرهنگی در درون مرزهای مقرر شده توسط نوعی ایدئولوژی ملی گرایانه پیچیده جای می گرفت. هنرمندان کتاب های مدرسه را تصویرگری می کردند که توسط دولت چاپ می شد و با شوروحرارت در نمایشگاه های بین المللی شرکت می کردند که حاصل برنامه های دیپلماتیک بود. اغلب در این نکته جای تاسف است که سیاست خود را وارد آفرینش های هنری کند، اما در مورد هنرمندان مکزیک، این خود آن ها بودند که خواستار ادغام هنر در سیاست بودند.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بوغیری، سعیده

مطالب نویسنده