کارگاه ترجمه روسی (2): تاریخچه موزه پوشکین

گروه بین المللی و ترجمه

در زیر تاریخچه کوتاهی از موزه هنرهای زیبای پوشکین به نقل از سایت رسمی این موزه آورده شده است. ابتدا متن روسی را خوانده و ترجمه  کنید و سپس ترجمه خود را با ترجمه  انگلیسی متن مقایسه نمائید.

Церемония закладки Музея состоялась 17августа 1898 года. Этому знаменательному событию предшествовали долгие годы огромной и созидательной работы. Ко времени торжественного акта закладки Музея, совершенного в присутствии императора Николая II и членов его семьи, Московской Городской думой для строительства здания была безвозмездно передана территория бывшего Колымажного двора вблизи Кремля. Было принято Положение о Комитете по устройству Музея. Официально было утверждено его название — Музей изящных искусств имени императора Александра III. Был организован архитектурный конкурс на здание Музея.. Строительные работы начались за месяц до закладки, и, что важно, к этому времени Комитет по устройству Музея уже располагал значительной частью коллекций.
 
    
 Музей создавался на основе Кабинета (Музея) изящных искусств и древностей Московского университета как учебно-вспомогательный и публичный, где в гипсовых слепках, макетах, живописных и гальванокопиях по единой научной программе были представлены основные этапы истории искусства классических народов с древних времен до Нового времени. В этом качестве Музей становился первым в России учреждением такого типа. Проекты создания подобного музея в Москве неоднократно излагались в печати: кн. З.А.Волконской и С.П.Шевыревым (1831), проф. К.К.Герцем (1858), директором Московского Публичного и Румянцевского музеев Н.В.Исаковым (1864).

The solemn ceremony of stone laying of the Museum took place on August 17, 1898 in the presence of the Emperor Nikolas II and members of the royal family. The Museum was opened on May 31, 1912 as a Museum of Fine Arts named after Emperor Alexander III under the University of Moscow. On May 31, 1923 ceased its subordination to the University. In 1932 was named The State Museum of Fine Arts, in 1937 was named in honour of Alexander Pushkin the great Russian poet. The founder of the Museum and its first Director (1911-1918) was Prof. Ivan Tsvetaev, the head of the Department of Theory and History of Art at the Moscow University, Ph.D. of Roman Arts and Letters.

 The Museum has been created on the basis of the Cabinet (museum) of Fine Arts and Antiquities of the Moscow University as an educational and public institution where the most important periods of art history from the ancient times to the New Age have been represented: in plaster casts, maquettes, pictorial and galvanic copies, in accordance with the unique scientific program. The Museum became the first institution of this type in Russia. The ideas of founding a Museum of this type in Moscow have been expressed many times in the past: by princess Zinaida Volkonskaja and S.P.Shevyrev (1831), by Prof. K.K.Gerz (1858) by N.V.Issakov, director of the Moscow Public and Rumiantsev Museum (1864). The Tsvetaev's conception has developed the basic ideas of his predecessors.
http://www.museum.ru/gmii/defengl.htm

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی