مجله «مطالعات باستان خاور نزدیک»

Ancient Near Eastern Studies

Editor:
Antonio Sagona

Editorial Advisory Board:
Francis Andersen, Alison Betts, Trevor Bryce, Guy Bunnens, Altan Çilingiroglu, Rifaat Ebied, Marcella Frangipane, Louise Hitchcock, David Kennedy, Stephan Kroll, Takamitsu Muraoka, Daniel Potts, Claudia Sagona, Frank Sear, Gocha Tsetskhladze, Mary Voigt, Norman Yoffee.

Contact:
Ancient Near Eastern Studies
Centre for Classics and Archaeology
The University of Melbourne
Victoria 3010
Australia
a.sagona@unimelb.edu.au

Printed version:
click here for more information on the printed version
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=ANES

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی