نمونه سئوالات درس ” فرهنگ و توسعه“ ، دورة کارشناسی انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نیم سال دوم 1383-84
زمان: 60 دقیقه
(14 نمره + 6 نمره تحقیق)

1- جهانی شدن سیاسی را تشریح کنید(3 نمره)
2- جهانی شدن را در دو بعد فرهنگی تشریح کنید(4 نمره)
3- آیا دفاع از ارزش های جهانی در تضاد با دفاع از ارزش های بومی قرار دارد؟ (3 نمره)
4- موضوع زیر را از نقطه نظر انسان شناسی توسعه مورد بحث قرار دهید: ” رابطة میان موقعیت اجتماعی زنان و تغییر روابط درون خانوادة ایرانی“

نیم سال دوم 1381-82
زمان: 90 دقیقه
(14 نمره+ 6 نمره تحقیق)


1- نظریة نوسازی در توسعه را تشریح و آن را از دیدگاه انسان‌شناسی نقد کنید(4 نمره)
2- جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی را تشریح و با یکدیگر مقایسه کنید(3 نمره)
3- رابطه دو مفهوم قوم مداری و نسبی گرایی فرهنگی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه تشریح کنید (3 نمره)
4- موضوع زیر را از نقطه نظر انسان شناسی توسعه مورد بحث قرار دهید: ”تغییر شیوه‌های زیست فرهنگی به دلیل مهاجرت های بین‌المللی و تاثیر آن بر زندگی عمومی کشور میزبان“ (4 نمره)

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده