نمونة سئوالات درس ”جامعه و فرهنگ“،‌ کارشناسی دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

نیم سال اول 1384-85
زمان: 90 دقیقه
(20 نمره)


1- بیگانه‌ترسی (xenophobia) چه رابطه‌ای با رشد یا عدم رشد فرهنگی دارد؟(4 نمره)
2- جهانی شدن مدرن چه تغییراتی با چه پی‌امدهایی در حوزة تماس و نفوذ فرهنگی به وجود آورده است؟ (4 نمره)
3- آیا فرهنگ را می توان شکل تکامل‌یافته‌ای از طبیعت به حساب آورد، موضوع را با ذکر مثال هایی تشریح کنید(4 نمره)
4- تعریف جامعی از فرهنگ ارائه دهید و اهمیت اجزای مختلف آن را در رابطه با یکدیگر مقایسه کنید(4 نمره)
5- دربارة رابطة جغرافیا و فرهنگ بحث کنید و مثال‌هایی بیاورید(4 نمره)

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده