نمونة سئوالات درس” مبانی انسان‌شناسی“ ، دورة کارشناسی انسان‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نیم سال دوم 1383-84
زمان: 90 دقیقه
(20 نمره)

1- مفهوم ضربة فرهنگی را تشریح کنید(3 نمره)
2- انواع خانواده را از لحاظ مکان پس از ازدواج تعریف کنید(2 نمره)
3- سه مفهوم فرهنگ غالب، خرده فرهنگ و ضد فرهنگ را تشریح کنید(4 نمره)
4- شمنیسم و جادو را تشریح کنید(3 نمره)
5- پنج شاخه از شاخه‌های انسان‌شناسی فرهنگی را تشریح کنید(2 نمره)
6- دو بعد مادی و معنوی فرهنگ را تشریح کنید(2 نمره)
7- دو مفهوم اشاعه و ابداع را در فرهنگ با یکدیگر مقایسه کنید(3 نمره)

نیم سال اول 1382-83
زمان: 920 دقیقه
(20 نمره)


1- مردم شناسی و مردم‌نگاری را تعریف کنید(2 نمره)
2- دوران پارینه سنگی میانی در چه حدود تاریخی قرار می گیرد(1 نمره)
3- معیارهای طبقه بندی دوران‌های باستان شناسی کدام هستند؟ چهار معیار را نام ببرید(2 نمره)
4- چه تحولاتی در ابزارهای انسانی از آغاز تا دورة نوسنگی اتفاق افتاده است (2 نمره)
5- سه نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در شکل گیری تمدن‌های انسانی تشریح کنید(4 نمره)
6- چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی بین زبان انسانی و ”زبان“ حیوانی مشاهده می شود؟ (3 نمره)
7- ضربة فرهنگی را تشریح کنید و راه‌های پیش بینی، پیش گیری و ترمیم آن را بیان نمائید(3 نمره)
8- مفهوم توتمیسم را تشریح کنید، اشکال جدید توتمیسم چه هستند؟ (3 نمره)

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده