رازهای هفتگانه کلیسای شرق آشوری ( قسمت سوم)

فرزانه سجادپور
https://www.google.com/search?q=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C&espv=2&biw=911&bih=399&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI2Zee9NaLyQIVRqAOCh1IRwYv#tbm=isch&q=%22+%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%B9%D8%B4%D8%A7+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%22&imgrc=G3dthH1XJwktrM%3A

آشوري‌ها معتقدند خداوند همه را مي بخشايد و از آن رو كه هيچ كس نمي‌تواند بخشش گناهان توسط خداوند را مشاهده كند بايد روزه بگيرد و در مراسم عشاي رباني با ندامت و توبه شركت کند. اين حضور خود نشانه بخشايش گناهان فرد است. به طور كلي در مسيحيت سه دسته گناه وجود دارد؛ گناه نسبت به خداوند. گناه نسبت به هم نوع و گناه نسبت به خود .

راز توبه

راز توبه يا خوس يا اخدي يات /xousaya exdiyat / فيض رها شدن از گناهان و مبارزه با وسوسه‌هاي جهان را به فرد پذيرنده عطا مي‌كند. در كليساي كاتوليك مراسم توبه با اعتراف خصوصي فرد به كشيش صورت مي‌گيرد و كشيش با اداي عبارت آمرزش“ من تو را از گناهانت آزاد مي‌كنم به نام پدرو پسرو روح القدس، آمين” شخص را از گناهانش رهايي مي‌بخشد (زيبايي نژاد، 127 :1375). اما دركليساي شرق آشوري دعاي توبه در طي مراسم عشاي رباني براي همه افراد قرائت مي‌شود. در كليساي كاتوليك كشيش واسطه بين فرد و روح القدس است و پس از اعتراف فرد براي او نماز بخشايش را مي‌خواند (اطلاع رسانان ش: 3 و4).

آشوري‌ها معتقدند خداوند همه را مي بخشايد و از آن رو كه هيچ كس نمي‌تواند بخشش گناهان توسط خداوند را مشاهده كند بايد روزه بگيرد و در مراسم عشاي رباني با ندامت و توبه شركت کند. اين حضور خود نشانه بخشايش گناهان فرد است. به طور كلي در مسيحيت سه دسته گناه وجود دارد؛ گناه نسبت به خداوند. گناه نسبت به هم نوع و گناه نسبت به خود .

در مورد نخست فرد با انكار مسيح (ع) يا انكار پيروي و ايمان داري به وي دچار آن مي‌شود.در نوع دوم، شديد ترين حالت قتل هم نوع محسوب مي‌شود اما در سطوح مختلف آزار رساندن به ديگران، نفرت از آن ها، عدم رعايت حقوق ديگران و000 گناه محسوب مي‌شود. آخرين نوع گناه ناظر بر ظلم به نفس است. يعني فرد به دنبال كسب لذت هاي دنيوي و شهوت پرستي است. چنين افرادي در صورت پشيماني واقعي در مراسم عشاء رباني شركت مي كنند. كشيش درطي مراسم اعلام مي كند كه حال زمان توبه است. فرد در اين لحظه به طور شخصي به خداوند اعتراف مي‌كند و از او بخشایش می طلبد. سپس كشيش دعاي توبه را براي همه قرائت مي‌كند. يك مسيحي فقط از اين طريق مي تواند نان و  شراب مقدس را تناول كند(اطلاع رسانان ش: 2 و4).

 

راز روغن مقدس

مشقت مشي خوتا/ mesqat mesi xouta/ راز حضور روح القدس است. اين راز به تدهين نيز شهرت دارد. معمولاً از روغن مقدس براي مسح افراد مريض استفاده مي‌شود،همچنين در غسل تعميد. كشيشان كليساي شرق آشوري معتقدند اين روغن دست به دست از شاگردان مسيح (ع) به آن ها رسيده و خود نشانه‌اي از نزول روح القدس به شخص است.در واقع نماد بيروني اين نزول با روغن مشخص مي‌شود. جنس این روغن زيتون است كه تقديس گرديده و هر سال روغن پيشين با روغن جديدي در مي‌آميزد و اين قدسيت را تداوم مي‌بخشد(اطلاع رسانان ش: 2 و4).

معمولاً فردي كه به شدت مريض است يا از او قطع اميد شده توسط كشيش ملاقات مي‌شود. وي ابتدا سخنان و اعترافات فرد را مي‌شنوند و سپس هفت دعاي ويژه براي بركت دادن به روغن را قرائت مي‌كند سپس با انگشت خود آن را بر پيشاني، كف دست و پشت دست، پاها ، گوش، سينه، ران، شقيقه، بيني و كتف فرد مي‌مالد و سپس به قرائت هفت متن از كتاب مقدس مي‌پردازد كه موضوع آن ها بيشتر در مورد شفا يافتن افراد توسط مسيح (ع) يا زندگي جاودانه است. در اثر اين فيض يا فرد به شفاي جسماني دست مي‌يابد يا به فيض زندگي جاوداني(اطلاع رسانان ش: 2،3 ،4).

 

راز خمير مقدس

خميرا  قديشا /xemira qedisa/ راز مشاركت در بدن مسيح است. مراسم عشاء رباني با نان مقدس صورت مي‌گيرد كه خمير مايه آن دست به دست از مسيح (ع) و شاگردانش به كليسا رسيده است. آشوري‌ها معتقدند ناني كه هر يكشنبه در  مراسم مصرف مي‌كنند، خميرمايه مشتركي با ناني دارد كه مسيح در شام آخر تناول كرد. هر سال اين خمير مقدس را با باز خواني از كتاب مقدس خصوصاً پيرامون عشاء رباني و ساير دعاها، تقديس مي‌كنند و بعد با آرد آن را تزايد مي‌بخشند بي آنكه به اصل و سلاله آن صدمه اي وارد شود.

 

راز صليب 

روش مدسلي و امخيا /rousa madseliva maxya/ راز نجات است. مسيحيان معتقدند اعمال و رفتار مسيح(ع) همان صليب او است. خود مسيح (ع) نيز اذعان مي دارد كه هر كس مرا دوست دارد صليب مرا بر دوش بگيرد و دنبال من بيايد پس اعمال و كردار و رفتار مسيح كه به نجات بخشي انسان ها منجر گرديد در صليب تجلي مي‌يابد. راز صليب با عيد پيدا شدن صليب مسيح (ع)مرتبط است.

 

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد.

کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

شماره حساب بانک ملی:

0108366716007

شماره شبا:

 IR37 0170 0000 0010 8366 7160 07

شماره کارت:

6037991442341222

 

به نام خانم زهرا غزنویان

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

سجادپور، فرزانه

مطالب نویسنده