درباره فردریک بارت (همراه با پاورپوینت)

مهرزاد غنی پور

فردریک بارت یک تئوریسین کلاسیک به حساب می‌آید. کارهای مردم‌نگارانة او تنوع بسیاری دارد. فردریک بارت در ایران، عراق، پاکستان، سودان، بالی، گینة نو و نروژ کارهای میدانی انجام داده است و تک‌نگاریهای او شاهکارهایی در مردم‌نگاریند و برخی از آنها سهم عمده‌ای در نظریه‌پردازی دارند. او در میان انسان‌شناسان علاوه بر مطرح کردن دیدگاه تعامل‌گرایانه به خاطر مطالعة فرایندهای اقتصاد خرد و کارآفرینی در منطقة دارفور سودان نیز معروف است. کار او در دارفور نمونة کلاسیکی است از تحلیل فرمالیستی در انسان‌شناسی اقتصادی.

 

فهرست

مفاهیم و واژه های اصلی. 1

پروندة اینترنتی. 1

معرفی کتابهای اصلی. 3

مأخذشناسی. 6

کتابها. 6

مقاله‌ها. 8

نوشته‌های دربارة فردریک بارت. 9

 

مفاهیم و واژه‌های اصلی

فردریک بارت یک تئوریسین کلاسیک به حساب می‌آید. کارهای مردم‌نگارانة او تنوع بسیاری دارد. فردریک بارت در ایران، عراق، پاکستان، سودان، بالی، گینة نو و نروژ کارهای میدانی انجام داده است و تک‌نگاریهای او شاهکارهایی در مردم‌نگاریند و برخی از آنها سهم عمده‌ای در نظریه‌پردازی دارند. او در میان انسان‌شناسان علاوه بر مطرح کردن دیدگاه تعامل‌گرایانه به خاطر مطالعة فرایندهای اقتصاد خرد و کارآفرینی در منطقة دارفور سودان نیز معروف است. کار او در دارفور نمونة کلاسیکی است از تحلیل فرمالیستی در انسان‌شناسی اقتصادی.

 از میان آثار بارت سه کتاب نمایندة تفکر او هستند: رهبری سیاسی میان پشتونهای درة سوات (۱۹۵۹)، گروههای قومی و مرزها (۱۹۶۹)، و مناسک و دانش میان باکتامانهای گینة نو (۱۹۷۵).

بارت در کتاب رهبری سیاسی دیدگاه جدیدی را بنا نهاد به نام «الگوی تعامل‌گرایانه». کتاب دوم جهتگیری مطالعات قومی را در انسان‌شناسی و رشته‌های عمومی به‌شدت تغییر داد. به‌نظر بارت به‌جای این که با تماس با گروه‌های قومی مختلف قومیت تضعیف شود، برعکس تمامی اجزای آن و مهمتر از همه مرزهای بین گروههای قومی تقویت می‌شود. او بر روی فرایندهایی که گروههای قومی را می‌سازند و حفظ می‌کنند بررسیهایی انجام داد و متوجه شد که در این کار مرز قومی و حفظ آن اهمیت زیادی دارد. این مرزها نه‌تنها در برابر روابط بین قومی و وابستگی متقابل مقاومت می‌کردند بلکه در اثر آنها تقویت می‌شدند. تک‌نگاری سوم هم زمینة جدیدی را در مردم‌نگاری و تمرکز مسأله مشخص می‌کند. و با نمونة کمیاب فرهنگی که تقریباً تحت تأثیر جهان امروزی قرار نگرفته است سر و کار دارد.

 

پروندة اینترنتی

او ۲۲ دسامبر ۱۹۲۸در خانوادة فرهنگی نروژی در لایپزیگ (آلمان) متولد شد.علاقه او به روندهای تطوری (evolutionary) تحت تاثیر عموی جانورشناسش بود.

۱۹۴۹: کارشناسی ارشد دانشگاه شیکاگو، انسان‌شناسی گرایش پیشاتاریخی و تطورگرایی

۱۹۵۱: به همراه رابرت بردوود (Robert Braidwood) برای اکتشاف باستان‌شناسی در سمت انسان‌شناس زیستی به عراق می‌رود.

۱۹۵۳: انتشار نخستین کتاب اصول سازمان اجتماعی در جنوب کردستان (Principles of Social Organization in Southern Kurdistan) ولی به‌عنوان رسالة دکتری در دانشگاه اسلو  قبول نشد.

۱۹۵۷: دریافت دکتری، کمبریج، کار میدانی در میان پشتونهای درة سوات در پاکستان.

پاییز ۱۹۵۷، اعزام از سوی یونسکو به ایران برای به کوشش آلفرد مترو (به‌نقل از احسان نراقی، ۱۳۴۳)

۱۹۶۱ تا ۱۹۷۲: ایجاد گروه انسان‌شناسی دانشگاه برگن (تا پیش از آن فقط در اسلو گروه انسان‌شناسی بود) با هدف معرفی علوم انسان‌شناسی با نگرشهای متداول در انگلیس. و معروفیت به‌خاطر دیدگاههای سیاسی و زیستی.

۱۹۷۴: بازگشت به اسلو، استاد انسان‌شناسی اجتماعی و رئیس موزة تاریخ فرهنگی شهر

تغییرات علوم انسان‌شناسی متاثر از جریان نگرش تفسیری (interpretive approach)/ تغییر موضوع به معنا و مناسک در گینه نو و باکتامان (Baktaman)

۱۹۷۵، کتاب مناسک و دانش در باکتامانهای گینة نو (Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea (1975))

۱۹۸۳ به همراه همسرش اونی ویکان (Unni Wikan) در عمان، کتاب «صحار: فرهنگ و جامعه در یک شهر در عمان» (Sohar: Culture and Society in an Omani Town)

۱۹۸۵، اسلو را ترک می‌کند. با همسرش برای کار میدانی که هردو بدان علاقمند بودند به بالی می‌روند. موضوع محوری: انسان‌شناسی دانش، کتاب دنیاهای بالی (Balinese Worlds (1993)

۱۹۸۹-۱۹۹۶: استاد دانشگاه اموری (Emory)

۱۹۹۷-۲۰۰۸: استاد دانشگاه بوستون (Boston)

 

منابع:

 • Barth, Fredrik (2007). "Overview: Sixty Years of Anthropology". Annual Review of Anthropology
 • Overview: Sixty Years in Anthropology, Fredrik Barth Rødkleivfaret 16, 0788 Oslo, Norway
 • Fredrik Barth: A Bibliography Compiled by Astrid Anderson and Frøydis Haugane
 • گوردون رابرت و همکاران، انسان‌شناسان بزرگ، ترجمه زیر نظر ناصر فکوهی، نشر گل‌آذین، ۱۳۹۳

 

معرفی کتابهای اصلی

 در این بخش کتابهای زیر که از نوشته‌های اصلی فردریک بارت هستند مرور می‌شوند:

 1. یک رشته و چهار راه، ۲۰۰۵، (One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology)

فردریک بارت در این کتاب یکی از چهار نویسنده است که هر کدام به یکی از سنتهای فکری انسان‌شناسی و تاریخچه و دستاوردهای آن پرداخته است. بخش او مربوط به انگلیس و کشورهای مشترک‌المنافعش از ۱۸۳۰ تا ۲۰۰۰ است.

 1. دنیاهای بالیها، ۱۹۹۳ (Balinese worlds )

در این کتاب فردریک بارت یک مدل مفهومی برای تحلیل تمدنهای پیچیده ارائه می‌کند که مبتنی است بر یافته‌های دست‌اول و هم‌نهادی (Synthetic) از یک جامعه در شمال بالی. در این تحلیل او به نقش نوآوریهای فردی در شکل‌گیری یک فرهنگ پویا توجه می‌کند. این پژوهش یک مردم‌نگاری دقیق و مفصل از بخش شمالی منطقه‌ای به‌نام بوللنگ فراهم کرده است.

انتخاب و شروع این تحقیق متأثر از مقالة گیرتز «فرد، زمان، و هدایت در بالی» (Geertz, 1973: Person, Time, and Conduct in Bali)  بوده است. او با این هدف که به شناسایی جمعیتی از مسلمانان که حداقل از قرن هفدهم در آنجا زندگی می‌کردند عازم بالی شد. در مقالة گیرتز به سه‌گانه‌ای از ۱) شیوة نام‌گذاری، ۲) فهم زمان، و ۳) شیوه‌های رفتار اجتماعی اشاره شده است که یکپارچگی هویت فردی افراد را شکل می‌دهد. بارت می‌خواست بداند که اگر فردی شیوه‌های مسلمانان را برای این سه موضوع انتخاب کند، چه اتفاقی می‌افتد و چه تنشهایی ممکن است بروز کند. این سؤال ایدة اولیة شروع این پژوهش بوده و هدفش یافتن سرشت یکپارچة فرهنگ است. او فارغ از تنشهای میان بالیها، مسلمانان و هندوها می‌خواست فرایند نوآوری افراد برای تطبیق با فرهنگها را بررسی کند. او بعداً اذعان می‌کند که در این پژوهش نتوانسته بود به این موضوع وارد شود که فرهنگهای دارای پیشینة قدیمی آسیایی در درون خود تنوع درونی را حفظ می‌کنند.

بارت در این کتاب از دیدگاههای جامعه‌شناسی علم، تحلیل تعاملی و افکار پست‌مدرن بهره می‌گیرد و به موضوعاتی چون نتایج اقدامات فردی در زمینة سازمانهای اجتماعی، تعامل خاطرات با ارتباطات اجتماعی، و دانش به‌عنوان یک منبع فرهنگی، نگاهی نوین دارد.

 

 1. نقش جهان‌بینی در ساختن، ۱۹۸۷ (Cosmologies in the making : a generative approach to cultural variation in inner New Guinea)

در این کتاب به مطالعة مردمان کوهستان اوک در گینة نو می‌پردازد. در این مطالعه به مکانیزم تغییرات فرهنگی، با تمرکز بر نوآوریهای فردی توجه می‌شود. جهان‌بینی مردم این ناحیه به‌عنوان بخشی از فرایند ارتباط در نظر گرفته شده است، نه به‌عنوان یک اعتقاد غیرقابل تغییر و صلب. موضوع اصلی این کتاب پرداختن به این سؤال است که «تغییرات فرهنگی چطور روی می‌دهند؟».

 1. صحار، فرهنگ و جامعه در یک شهر عمانی، ۱۹۸۳، (Sohar, culture and society in an Omani town)

بارت در این منطقه به دنبال کشف موضوعات مربوط به قومیت‌ها بود. صحار جایی است که معروف است سندباد بحری در آن به دنیا آمده است و در آن زمان ۲۰ هزار نفر جمعیت داشت (امروزه بیش از صدهزار نفر) که در تجارت فعال بودند. نیمی از آنها عرب و بقیه از قومیتهای بلوچ، فارس، زیدگالی، هندی یا خوجا (از حیدرآباد) و یهودی بودند. همچنین تعدادی از کسانی که از نسل بردگان بودند آنجا زندگی می کردند. بارت در بین این گروهها به بررسی تفاوتهای فرهنگی می‌پردازد. موضوع محوری او در این کتاب رفع مشکلات مقایسة فرهنگها است و در نهایت می‌خواهد به ساختار اجتماعی تفاوتهای فرهنگی برسد. مذاهب متنوع، قدرت مرکزی، اختلافات میان و درون مشاغل موضوع را پیچیده می‌سازد. او سعی می‌کند مدل متداول بخش/کل را در تحلیلهای خود فراموش کند و از تجربه‌های خود در میان باکتامانها برای ارائة یک مدل جامع استفاده کند.

 1. مناسک و دانش در میان باکتامانهای گینة نو، ۱۹۷۵، (Ritual and knowledge among the Baktaman of New Guinea)

بارت برای این پژوهش یازده ماه از ژانویة ۱۹۶۸ در میان باکتامانها که ۱۸۳ نفر بودند زندگی کرد. تأکید او بر روی مناسک، نمادگرایی، دانش و ارتباط، به‌ویژه ارتباطهای غیرکلامی بود. بارت مناسک را سنتی از دانش در نظر گرفته که دیدگاه جهانی باکتامانها را بازتاب می‌دهد و آن را به نوعی از ارتباط و تفکر تحلیل کرد. کار میدانی بر آیین محرمانة آغاز مردانگی متمرکز شده بود؛ یعنی دروازه‌ای به مرد شدن و پذیرش اجتماعی و دانش مقدس. بارت دریافت که معدودی از اسطوره‌ها و یا سایر انواع مواد خام تأویلی بومی وجود دارد که در درک مراسم به او کمک می‌کند و بهترین گزینه برای او شرکت فردی در این مراسم بود. او به این نظریه رسید که باکتامانها هیچ رسم تفسیری (تشریحی) از خود ندارند.

 1. گروههای قومی و مرزها، ۱۹۶۹، (Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference)

این کتاب شامل مجموعه‌ای از مقالات است که معروفترین اثر بارت به حساب می‌آید. هدف او توضیح چگونگی باقی ماندن قومیت بود. بارت خود را از تفکرات متداول در مطالعات فرهنگی دور و فرهنگ را جدای از قومیت بررسی کرد. او به منظور نوع‌شناسی گروه‌های قومی هیچ تلاشی نکرد بلکه در عوض کوشید بر  روی فرایندهایی که گروههای قومی را می‌سازند و حفظ می‌کنند الگوی سازنده‌ای را اعمال کند. کلید حل مسأله نه چیدمان داخلی گروه قومی بلکه مرز قومی و حفظ آن بود. این مرزها که می‌توانستند هم سرزمینی باشند و هم نباشند، نه تنها در برابر روابط بین‌قومی و وابستگی متقابل مقاومت می‌کردند بلکه در اثر آنها تقویت می‌شدند.

 1. مدلهای سازمان اجتماعی، ۱۹۶۶، (Models of social organization)

این کتاب درس‌گفتارهایی است که بارت به دعوت ریموند فیرت (Raymond Firth) از سال ۱۹۶۳ در مدرسة اقتصاد لندن ارائه داده است. تمرکز این درسها بر این موضوع است که انسان‌شناسان لازم است به جای مطالعة الگوها به فرایندها بپردازند و مدلهای بنیادی‌ای بسازند که نشان دهد فرمهای اجتماعی چطور ایجاد می‌شوند، نه این که فقط به مطالعة ویژگیهای آن فرمها بپردازند. در این مدلهای بنیادی لازم است عوامل مختلف بررسی شوند و به‌عنوان برآوردکنندة فرمهای اجتماعی استفاده شوند تا ببینیم چقدر متناسب با واقعیتها توانسته است تحلیل کند. به این ترتیب می‌توانیم درک خودمان را از فرایندهای اجتماعی ارزیابی کنیم. او در این مدل‌سازی به مطالعة تعاملات میان نهادها اهمیت ویژه‌ای داده است. به عقیدة او تعامل نوعی از ارتباط است که در آن طرفین به‌طور سیستماتیک سعی می‌کنند کاری کنند که دستاوردهایشان از هزینه‌هایشان بیشتر یا مساوی شود. هرچند تمام روابط اجتماعی از این نوع نیستند ولی خیلی از آنها می‌توانند این گونه تحلیل شوند.

 1. ایل باصری، ترجمه دکتر کاظم ودیعی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۳، (Nomads of South-Persia; the Basseri tribe of the Khamseh Confederacy,1961)

یونسکو رسیدگی به زندگی اقوام و طوایف کوچ‌نشین و بررسی طرق اسکان این اقوام و طوایف را در برنامة سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۶ خود گنجاند. بخش علوم اجتماعی یونسکو تحقیق دربارة عشایر و اقوام کوچ‌نشین خاورمیانه را در این برنامه آغاز کرد. بارت برای این منظور به ایران آمد تا پژوهشی دربارة عشایر کوچ‌نشین فارس انجام دهد. پژوهش بارت در این منطقه روی نتایج اقتصادی زندگی عشایری و همچنین ارزشهای شیوة زندگی آنها در یک زمینة مدرن متمرکز شده است که این کار نیاز به تدوین یک مدل پیچیده دارد. در بررسی فرایندهای اقتصادی او به تصمیم‌گیریهای مربوط به داراییها و ساختارهای اجتماعی مربوط به تقسیم مراتع، و نگهداری آنها به منظور جلوگیری از تخریب می‌پردازد. او در این بررسی به بررسی تاریخچة ایلاتی که ساکن شده بودند می‌پردازد تا سناریوهایی را که موجب یک‌جانشینی آنها شده است در مدل خود وارد نماید. یکی از موضوعات مهم در این زمینه سوابق سرمازدگی و حوادث طبیعی در کاهش تعداد رمة ایلات بوده است که او به رقم یکصد رأس برای هر خانواده به‌عنوان حداقل تعداد مناسب می‌رسد. این رقم برای یک گله‌دار موفق به دویست می‌رسد و این ارقام را در مدلی که یک‌جانشینی را توضیح می‌دهد وارد می‌کند.

 1. رهبری سیاسی بین پشتونهای درة سوات، ۱۹۵۹، (Political leadership among Swat Pathans)

کار میدانی فردریک بارت بین پشتونهای سوات پاکستان در سال ۱۹۵۴ فقط چند ماه طول کشید. با این حال بارت زبان پشتو را آموخت و خیلی زود از مترجم حضوری بی‌نیاز کرد. او به سرعت دریافت که زندگی سیاسی درة سوات، تشابه اندکی با ساختارهای اعمال قدرت رسمی در منابع انسان‌شناسی سیاسی دارد. در واقع هیچ رهبری سازمانی در جامعة پشتون وجود نداشت. در واقع رقابت شدیدی میان رهبران وجود داشت اما حمایت هواداران از رهبرها داوطلبانه بود نه بر حسب تعصبات میهنی یا گروهی. بارت رابطة بین رهبران و حامیان را انتخاب تعاملی توصیف می‌کرد که نشان‌دهندة انتخاب بود. رهبران در برابر وفاداری و تمایل به بیعت به افراد هدیه و حمایت وعده می‌دادند.

 1. روش بررسی و شناخت کلی ایلات و عشایر، ترجمة پرویز ورجاوند، ۱۳۴۴، انتشارات دانشگاه تهران

 


 

مأخذشناسی کتابها

1953.   Principles of Social Organization in Southern  Kurdistan.

Universitetets Etnografiske Museum. Bulletin  7. Oslo: Universitetets Etnografiske Museum.

1956.   Indus and Swat Kohistan: an Ethnographic Survey. Studies honouring  the centennial  of Universitetets Etnografiske  museum, Oslo 1857-1957, 2. Oslo: Universitetets Etnografiske Museum.

1957.   Political Organisation of Swat Pathans. PhD thesis. Cambridge: University of Cambridge.

1959.   Political  Leadership among Swat Pathans. Monographs on Social Anthropology, 19. London: Athlone Press.

1961.   Nomads  of South Persia: the Basseri  Tribe of the Khamseh Confederacy. Universitetets etnografiske  museum. Bulletin,  8. Oslo: Universitetets etnografiske museum.

Also published by Universitetsforlaget, Oslo 1964 and 1980. Waveland Press, Prospect Rights 1986.

1963.   Editor. The Role of the Entrepreneur in Social Change in Northern Norway, Arbokfor Universitetet i Bergen. Humanistisk serie, 1963:3. Bergen: Universitetsforlaget.

Also published by Universitetsforlaget, Oslo 1972.

1966.   Models  of Social Organization. Royal Anthropological Institute Occasional paper, 23. London: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

Also published in Barth, Fredrik Selected Essays. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

1966.   With Robert N. Pehrson. The Social Organization of theM arri Baluch by Robert N. Pehrson. Compiled and analyzed from his notes by Fredrik Barth. Viking Fund Publications in Anthropology, 43. Chicago: Aldine Publishers.

1967.   Human Resources: Social and Cultural Features of The Jebel Marra Project Area. Bergen Occasional Papers in Social Anthropology, I. Bergen: University of Bergen.

 Also published as Bergen Studies in social Anthropology, 42. Bergen: University of Bergen, 1988.

1969.   Editor. Ethnic Groups  and Boundaries: the Social Organization of Culture  Difference. Results of a symposium held at the University of Bergen, February 23-26, 1967. Bergen/Boston: Universitetsforlaget/Little Brown & co.

Also published by -Waveland Press, Prospect Heights 1998.

1971.   Socialantropologiska problem. Translated by S. Hedman. Verdandi­ debatt, 60. Stockholm: Prisma.

1971.   Editor. Mennesket sam samfunnsborger: en uformell introduksjon til sosialantropologi. U-bøkene, 175. Bergen: Universitetsforlaget.

1975.   Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea.  Oslo: Universitetsforlaget.

1976.   Editor. Los grupos etnicos y sus fronteras. La organizaci6n social de las diferencias  culturales. Translated by Sergio Lugo Rendon. Mexico: Fondo de cultura econornica.[Spanish translation of Ethnic Groups  and Boundaries: the Social Organization of Culture Difference. Bergen: Universitetsforlaget, 1969]

1977.   Editor. Maourinn sem felagsvera: inngangur ao mannfelagsfraoi.

Translated by J. S. Jonsson. Reykjavik: Ii\unn. [Islandic translation ofMennesket sam samfunnsborger: en uformell introduksjon til sosialantropologi. Bergen: Universitetsforlaget, 1971]

1978.   Editor. Scale and Social Organization. Oslo: Universitetsforlaget.

1980.   Andres liv- og vart eget. Oslo: Gyldendal. Also published by- Universitetsforlaget, Oslo 1991.

1981.   Selected Essays ofFredrik Barth. International Library  of Anthropology. London: Routledge & Kegan Paul. Vol. 1: Process  and Form in Social Life Vol. 2:Features of Person and Society in Swat: Collected Essays on Pathans.

1983. Sohar: Culture and Society in an Omani Town. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

1985. With Miangul Jahanzeb. The last Wali of Swat: an Autobiography

as Told to Fredrik Barth. Oslo: Universitetsforlaget. Also published by Columbia University Press, New York 1985, White Orchid press, Bangkok 1995

1987.   Cosmologies in the Making: a Generative Approach to Cultural Variation in Inner New Guinea. Cambridge Studies in Social Anthropology, 64. Cambridge: Cambridge University Press.

1993. Balinese Worlds. Chicago; London: University of Chicago Press.

1994. Manifestasjon og prosess. Translated by Theo Barth. Det Blå bibliotek

. Oslo: Universitetsforlaget. [Collection of essays translated from English to Norwegian.]

2000. With Tomko Lask. O guru, o iniciador: e outras variações antropológicas

. Translated by J. C. Comerford. Coleção Typographos. Rio de Jainero: Contra Capa. [Portugese translation of a collection of essays.]

2001. Editor. Etnik gruplar ve sınırları: kültürel farklılığin toplumsal organizasyon.

Translated by Ayhan Kaya and Seda Gürkan. İstanbul: Bağlam. [Turkish translation of Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Culture Difference. Bergen: Universitetsforlaget, 1969.]

2005. Vi mennesker: fra en antropologs reiser. Oslo: Gyldendal. Also published by

Pax, Oslo 2008

2005. With Andre Gingrich, Robert Parkin, and Sydel Silverman. One

discipline, four ways: British, German, French, and American anthropology. The Halle lectures. Chicago: University of Chicago Press. [Based on a series of lectures at the Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Halle, juni 2002.]

2008. Afghanistan og Taliban. Oslo: Pax.

2010. Afghanistan og Taleban. Translated by S. Piper. Højbjerg: Hovedland. [Danish translation of Afghanistan og Taliban. Oslo: Pax, 2008.]

مقاله‌ها

1948.   Cultural development in Southern South America: Yaghan and Alakalufversus Ona and Tehuelche. Acta Americana 6(3-4):192-199.

1950.   Ecological adaption and cultural change in archaeology. American Antiquity 15(4):338-339.

1950.   On the relationships of early primates. American Journal of Physical Anthropology 8(2):128-136. Also published in Howells, William W., ed. Ideas on Human  Evolution, 128-136. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962.

1952.   A preliminary report on studies of a Kurdish community. Sumer:  a Journal  of Archaeology in Iraq 8(1):87-89.

1952.   The Southern Mongoloid migration. Man  52:5-8.

1952.   The Southern Mongoloid migration (Cornruentary). Man  52:96.

1952.               Subsistence and institutional system in a Norwegian mountain valley. Rural Sociology  17(1):28-38.

1954.   Father's brother's daughter marriage in Kurdistan. Southwestern Journal  of Anthropology 10(2):164-171. Also published in Sweet, Louise E., ed. Peoples  and Cultures  of the Middle  East: an Anthropological Reader. Volume I: Cultural  Depth and Diversity, 127-136.  New York: The Natural History Press, 1970. Journal of Anthropological Research, 42(3):389-396,  1986.

1955.   The social organization of a pariah group in Norway. Norveg 5:125-144. Also published in Rehfisch, Farnham, ed. Gypsies,  Tinkers and Other Travellers, 285-299.  London: Academic Press, 1975.

1956.   Ecologic relationships of ethnic groups in Swat, North Pakistan. American Anthropologist 58(6):1079-1089. Also published in Theodorsen, George A., ed. Studies in Human  Ecology  488-495, Evanston: Harper & Row, 1961. Hughes, Charles C., ed. Custom-made: Introductory Readings for Cultural Anthropology, Chicago: Rand McNally, 1976. Murphy, Robert F., ed. Selected Papers from the American Anthropologist: 1946–1970, 299–312. Washington D.C.: American Anthropological Association, 1976. Barth, Fredrik, Selected Essays of Fredrik Barth, vol. II, 3–15. London : Routledge & Kegan Paul, 1981. Dove, Michael and Carol Carpenter. eds Environmental Anthropology: a Historical Reader, 181–189. Malden, Mass.: Blackwell, 2008.

1958.   With George Morgenstierne. Vocabularies and specimens of some S.E. Dardic dialects. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 18:118–136.

1959.   The land use pattern of migratory tribes of South Persia. Norsk geografisk tidsskrift – Norwegian Journal of Geography 17(1–4):1–11.

1959.   Segmentary opposition and the theory of games: a study of Pathan organization. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 89(1):5–21. Also published in Barth, Fredrik Selected Essays by Fredrik Barth, vol II, 55–82. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

1964.   Competition and symbiosis in North East Baluchistan. Folk 6(1):15–22. Also published in Barth, Fredrik Selected Essays by Fredrik Barth, vol I, 179–188. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

1967.   Game theory and Pathan society. Man (New Series) 2(4):629.

1968.   Forord. Tidsskrift for samfunnsforskning 9(2):85–88.

1968.   Muligheter og begrensninger i anvendelsen av sosialantropologi på utviklingsproblemene. Tidsskrift for samfunnsforskning9(2):311–325. Also published in Aubert, Vilhelm, ed. Sosiologien i samfunnet, 131–143. Oslo: Universitetsforlaget, 1973.

1971.   Tribes and intertribal relations in Fly Headwaters. Oceania 41(3):171–191.

 

نوشته‌های دربارة فردریک بارت

Brox, Ottar, and Marianne Gullestad, eds. 1989. På norsk grunn: sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske [tribute to Fredrik Barth]. Oslo: Ad Notam.

Håland, Gunnar. 1991. The ecology of choice and symbol. In The Ecology of choice and symbol: essays in honour of Fredrik Barth,edited by R. Grønnhaug, G. Håland and G. Henriksen, 9–22. Bergen: Alma Mater.

Brox, Ottar. 1998. Fredrik Barth fyller 70 år. Dagbladet, 20.12.1998, 38.

Hefner, Robert W. 2004.Fredrik Barth og demokratiseringsantropologien. In Norsk Antropologisk Tidsskrift 15(4): 202–14.

Jordens Folk: etnografisk tidsskrift. 2004. Verden rundt med Fredrik Barth. Vol. 39(1), special issue. Aarhus: Dansk Etnografisk Forening.

Otto, Ton. 2005: Concerns, norms, and social action: notes on Fredrik Barth’s analytical model. Folk 46/47: 143–157.

Barth, Theo. 2010. Modeller i to generasjoner. Klassekampen 26.06.2010,36–39.

 

برای مشاهده متن همراه عکس ها و پاورپوینت  روز  فایل های الصاقی کلیک کنید.

پیوستاندازه
فایل 28503.docx405.79 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی