ساختن خانه: دوراهی انتخاب (7)

الیزابت شاو برگردان نازنین دلنواز

بررسی خانه سازان و فروشگاه های لوازم خانه به ما یادآوری می کند که اولویت ها و اقدامات چنین سازمان هایی خیلی دور است که از برداشت های انتخابی و نظام های متنوع تصمیم گیری مشتریان شان حذف شود. به طوری که به نظر می رسد این دو جهان فقط در لحظه ای کوتاه در هنگام خرید با هم برخورد دارند. تصمیمات سازندگان و خرده فروشان لوازم خانه، که توسط چارچوب تبلیغاتی مشترک یکسان شده است،

تصویر:  ,Sombras projetadas (com René Bertholo)اثر 1964 ,Lourdes Castro

چهاردیواری، سه گروه و دو الگو

بررسی خانه سازان و فروشگاه های لوازم خانه به ما یادآوری می کند که اولویت ها و اقدامات چنین سازمان هایی خیلی دور است که از برداشت های انتخابی و نظام های متنوع تصمیم گیری مشتریان شان حذف شود. به طوری که به نظر می رسد این دو جهان فقط در لحظه ای کوتاه در هنگام خرید با هم برخورد دارند. تصمیمات سازندگان و خرده فروشان لوازم خانه، که توسط چارچوب تبلیغاتی مشترک یکسان شده است، بسترهای سازمانی ای که در آن ساخته شده اند را منعکس می کنند. ساختارهای سلسله مراتبیِ مدیریتیِ متفاوت و فاصله های کارکردی میان بخش های فنی و بازاریابی نشان می دهد که تصمیم گیری اگر بوروکراتیک نباشد، یک فرایند رسمی است.                           

این محیط های تصمیم گیری با آن چیزهایی که انتخاب و گزینش را در مجموعه های خانگی احاطه کرده، کاملا متفاوت است. تصمیم گیری خانگی یک فرایند همگن نیست و قاب بندی و تصمیم گیری به وضوح اشکال متفاوتی دارد. بنابراین، دو مدل ایده آل فهرست شده در بالا، یکی برمحور ترجیحات شخصی و دیگری حول مجموعه ای از تجربه های جنسیتی، به منظور ساختار دادن به فرآیند تصمیم گیری در سراسر تعدادی از حوزه های جداگانه ظاهر می شود.            

مشخصا پژوهش یورک نشان می دهد که دو گروه نمونه، آنهایی که ثروتمند اند و آنهایی که فقیرتر اند، به طور خاص روش های متفاوتی را برای انتخاب خانه یشان و وسایل داخلش اتخاذ کردند. گروه ثروتمندان این دو نوع انتخاب را با عبارت به طور قابل ملاحظه ای مشابه تعریف کرده اند. در این محدودیت های آشکار، خرید خانه و لوازم منزل به طور قابل توجهی توسط اولویت فردی و سلایق شخصی تعیین می شود.               

در مقایسه، گروه فقیرترها این انتخاب ها را با عباراتی نسبتا معمولی تر توصیف کرده اند. خانه ها خوب بودند و وسایل نیز هماهنگی داشتند و تصمیم گیری ها توسط اولویت های ثابت در خصوص آنچه فرض گرفته می شد که دیدی مشترک از خانه ی ایده آل باشد، پی ریزی می شد. از زنان انتظار می رفت که تا حدودی درک خاصی از این چشم انداز ایده آل داشته باشند و در نتیجه تصور می شد که درکسب و کار تبدیل کالبد خانه به خانه بهتر باشند. 

ارجاع به سنت و تجربه ی گذشته، مانند ارجاع به هنجارهای متعارف و ایده آل های ضمانت شده، به محدود کردن فرصت های بحث و بررسی بیشتر تمایل دارد. در خانواده های کمتر مرفه، پهنه ی گسترده ی تصمیم گیری در هم ادغام شده است و به عنوان مسئولیت مناسب هریک از زن و شوهر تقسیم شده است. در این بستر، خیلی از انتخاب ها به عنوان مثال هرگز ظاهر نشدند. در عوض آنها درون دسته بندی عادی مسئولیت پذیری های روزمره قرار داشته و با آن برخورد شده و بر این اساس حل و فصل می کردند. در چنین شرایطی تنها مساله ای که ممکن است توجیه خاصی لازم داشته باشد، تصمیم درباره ی عدول از الگوی پذیرفته شده است. 

بسیاری از همان نوع عدم تصمیم گیری در کارخانه های خانه سازی که در آن ها اقدامِ اخیر با ارجاع  به تجربه ی گذشته هم پایه گذاری شده و هم  توجیه شده، ادامه دارد. با کشیده شدن بحث ها به یکدیگر، ما می توانیم شروع به مشخص کردن شباهت ها بین انواع معینی از ارایه دهندگان (به عنوان نمونه خانه سازان) و گونه ی خاصی از مصرف کنندگان باشیم ( برای مثال، آن هایی که در گروه مرفه ها هستند)، هر دو گروهی که گزینه ها را بر اساس آنچه به عنوان دامنه ای نسبتا محدود از گزینه ها می بینند، انتخاب می کنند.

در مقایسه، تهیه کنندگان لوازم خانه، نسبت به اعضای مرفه تر نمونه ی یورک، با آنچه که به نظر می رسد برای آن ها یک مجموعه ی بسیار وسیعتر از انتخاب ها باشد، مواجه می شوند. در هر دو مورد، تمایزات تحلیلی متعارف بین ساختمان ها و محتویاتشان و میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال محو شدن است.        

نتیجه گیری

کالبد خانه ها، خانه ها و سبک  چیدمان داخلی نتیجه ی نهایی شبکه های فوق العاده پیچیده ای از تصمیم گیری خانگی و تجاری را بازنمایی می کند. بر اساس تفسیر عمل گرایانه از این فرآیند، پژوهشگران تمایل به چشم پوشی از به هم پیوستن انتخاب های شخصی و تجاری را دارند. من با استفاده از تعداد نه چندان زیاد مطالعات نسبتا متفاوت کشف این قلمرو را دنبال کرده ام. بنابراین برای انجامش شروع به بازگشایی تمایزات متعارف میان خانه و محتویات آن و میان تهیه کنندگان و مصرف کنندگانشان کرده ام.     

از جهات خاصی سازمان های تولید کننده مانند ساختمان سازان و خرده فروشان لوزام خانه بیشتر با یکدیگر اشتراک دارند تا با آن هایی که محصولاتشان را می خرند. از یک سو، تمایزات استنباطی آشنا میان خانه و محتویاتش و بین مطالعات خانه سازی و فرهنگ مادی تمایل دارد در مسیر تلاش ها برای درک تفاوت پویایی های تجاری و اولویت های سازمان های درگیر در امر تهیه مواد ها خارج از آنچه که ما خانه هایمان را می سازیم، وارد شود. از سویی دیگر، مهم است که بیش از حد به تمایزات ساده میان مصرف کننده و تولید کننده تکیه نشود. 

روی هم رفته، هر سه بررسی به تفاوت های سیستماتیک در برداشت های پاسخ گویان از دامنه و محدوده ی انتخاب و مسیری که آن ها به فرآیند تصمیم گیری نزدیک می شوند، اشاره دارد. برخی از خانواده ها و سازمان های تجاری ادعا دارند که نسبتا آزادانه و بنابراین بالقوه بحث برانگیز، در دنیایی از فرصت ها، عمل می کنند. تصمیم های زیادی برای گرفته شدن و گزینه های بسیار برای بررسی وجود دارد. دیگران چشم انداز محدود شده تری از انتخاب را به تصویر می کشند که قبلا از طریق روش های تصمیم گیری مقرر، ساختار یافته است.           

این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که چیزهای زیادی وجود دارد که از تحلیل دقیقتر موضوعات جداگانه و از بازدید جزیی از روابط میان خانه و فرهنگ مادی و بین دسته بندی های تحلیلی آشنا از تولید و مصرف بدست آورده شود. از نقطه ای برتر در تقاطع همه ی این موضوعات، می توانیم شروع به بکارگیری راه های جدید نگاه بر ساخت و ساز خانه و کالبد آن داشته باشیم.

 

برگردان فصل 11 کتاب "در خانه" اثر الیزابت شاو

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی