سایت های زبان و فرهنگ فرانسه (1)

سعیده بوغیری

زبان فرانسه، به لحاظ اهمیت جهانی پس از انگلیسی و در رقابت با زبان آلمانی جای دارد. امروز شمار گویشوران آن نزدیک به 200 میلیون نفر در سراسر دنیا می رسد. زبان فرانسه در برخی کشورها مانند فرانسه زبان رسمی، در برخی کشورها به همراه زبانی دیگر زبان رسمی بوده و در برخی کشورهای نیز زبان اداری، زبان اقلیتی از مردم و یا زبان سوم است. رویهمرفته از بلژیک و لوگزامبورگ گرفته تا مستعمرات پیشین فرانسه در آفریقا، سرزمین مهاجران فرانسوی در آمریکا (کانادا) و نیز آمریکای لاتین می توان فرانسه زبانان را یافت.
پس از جنگ دوم جهانی زبان انگلیسی که به زبان برتر تبدیل شده بود، با سرعت بالایی شروع به گسترش و تبدیل شدن به یک زبان جهانی کرد. پس از آن پیشرفت های صنعتی در غرب و فرایند جهانی شدن نیز بر سرعت این روند افزود، تا جایی که گاه با انداختن نگاهی به اطراف خود شاهد اهمیتی کاذب برای زبان انگلیسی هستیم و همه روزه به افراد بسیاری برمی خوریم که برای یادگیری این زبان اهمیتی بیش از زبان مادری خود قائلند.
 با این همه زبان شناسان، آینده ای متفاوت از آنچه در اذهان عموم  می گذرد، برای این زبان جهانی شده پیش بینی می کنند و سرنوشت آن را به ماجرایی پیوند می دهند که بر زبان امپراطوری شکوهمند روم گذشت. از سوی دیگر مردم شناسان نیز که فرایند جهانی شدن را به دلیل کمرنگ سازی و یا از بین بردن خرده فرهنگ ها و زبان های بومی  زیر سوال می برند، برای حفظ زبان های غیرغالب، محلی و حتی زبان های شفاهی و به دنبال آن فرهنگ هایی که در آن سوی این زبان ها وجود دارند، اهمیت خاصی قائلند و به مناسبت های گوناگون نسبت به از میان رفتن این زبان ها هشدار می دهند. همچنین بسیاری از کشورهای غیر انگلیسی زبان از راه های گوناگون و رقابت شدید با این زبان، به دنبال حفظ زبان، ادبیات و فرهنگ خود از این هجوم جهانی هستند.
فرانسه از جمله کشورهایی است که با ایجاد سازمان فرانکوفونی، ارائه بورس ها و جوایز ادبی سالیانه، ایجاد پایگاه های اینترنتی پرشمار برای آموزش زبان، پخش فیلم ها و بازی های کمک آموزشی و فرهنگ لغت های زبان فرانسه و نیز شناساندن ادبیات فرانسه به مردم دنیا، در امر انتشار این زبان حداکثر تلاش خود را به کار گرفته است.
از آنجا که هدف از ارائه این یادداشت معرفی پایگاه هایی برای آموزش زبان و ادبیات فرانسه در اینترنت است، در ذیل  فهرستی از این پایگاه ها ارائه شده است. به علاوه می توانید فهرستی از فرهنگ های لغت فرانسوی یک ، دو یا چندزبانه را نیز ذیل آن ها بیابید.

Sites riches du français:

http://www.Le point du FLE.net
http://www.Edu.fle.net
http://www.ortholud.com
http://www.xtec.cat/~%20sgirona/fle/links8lf.htm
http://www.Restena.lu
http://www.ellinogalliki.gr
http://www.francaisfacile.com
http://www.leconjugeur.com
http://www.leblan.net
http://www.tv5.org
http://www.anderslernen.com
http://www.ellinogalliki.gr
http://www.educaserve.com/36_listcours.php?log=demo&passe=demo
http://users.skynet.be/courstoujours/
http://pages.infinit.net/jaser2/
http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/iai/feclilyve/cycle3/SITES.HTM
http://clicnet.swarthmore.edu
http://www.webzinemaker.com/frandidac
http://www.linguatic.fba.uu.se
http://pagesperso-orange.fr/fle-sitographie/menu.html
http://www.educnet.education.frL’orthographe:

http://www.bescherelle.com
http://www.toujoursdesmots.com/tdm/index.php
http://www.sdv.fr/orthonet
http://exercices.free.fr/francais/orth/index.htm
http://www.ladictee.fr/
http://www.francaisfacile.com
http://www.lecturel.com/ecrire/orthographe-usage.php
http://www.toujoursdesmots.com/tdm/index.php
http://exercices.free.fr/francais/orth/index.htm
http://francite.net/education/cyberprof/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
http://www.ellinogalliki.gr
http://pages.infinit.net/jaser2/
http://orthonet.sdv.fr/pages/jeux.html
http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus/ortho/index.htm
http://cyberlesson.free.fr/Cyberfrancais/index.htm
http://www.momes.net/education/ecriture/ecriture.htmlCompréhension écrite:

http://www.edufle.net
http://www.ellinogalliki.gr
http://site.voila.fr/cfijdida2/exercicesfrancais/index.html
http://www.xtec.cat/~%20sgirona/fle/exploitations_web.htm
http://platea.pntic.mec.es/.../exercicescompre.html
http://www.lepointdufle.net/comprehensionecrite.htm
http://www.francaisenligne.free.fr/lire/activites.php
http://www.u-picardie.fr/CRL/minimes/francais/c_ecrit_f.htm
http://www.appuifle.net/tourisme/ce.htm
http://tcf.didierfle.com/exercices/CE0201-list3.html
http://fleieslli.blogspot.com/2008/12/comprhension-crite-delf-b1-2eme-anne.html
http://lexiquefle.free.fr/test/delf2.html
http://civilisations- francophones.org/?module=directory&subMod=PROD&action
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm
http://clicnet.swarthmore.eduCompréhension orale :

http://www.ellinogalliki.gr
http://apprendre.over - blog.fr/
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html
http://www.xtec.cat/~%20sgirona/fle/exploitations_web.htm
http://tcf.didierfle.com/exercices/CE0201-list3.html
http://fleieslli.blogspot.com/2008/12/comprhension-crite-delf-b1-2eme-anne.html
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm
http://www.edufle.net/L-Enseignement-de-la-comprehension
http://www.lepointdufle.net/audio.htm
http://www.platea.pntic.mec.es/~cvera/.../recurfr39.htm
http://www.francaisenligne.free.fr/ecouter/activites.php
http://www.tv5.org/TV5Site/rechercher/Comprehension-orale.html
http://clicnet.swarthmore.edu
http://www.powwownow.fr   Grammaire :

http://fog.ccsf.cc.ca.us/%7Ecreitan/grammar.htm
http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6
http://www.webfle.net/exercices.html
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
http://www3.sympatico.ca/fol-ecrit/folie.html
http://www.uqtr.uquebec.ca/eif/sitographie/Grammaire.html#ex-gram
http://grammaire.reverso.net
http://www.synapse-fr.com/francais.htm
http://www.educaserve.com/36_listcours.php?log=demo&passe=demo
http://francite.net/education/cyberprof/
http://pages.infinit.net/jaser2/
http://pedagogiks.free.fr/stock
http://www.edunet.tn/francais/SLIM/sommaire.htm
http://www.marincatholic.org/French/frenchquatre.html#grammaire
http://apprendre.over - blog.fr
http://www.versletop.com/Francais.htm
http://www.momes.net/education/ecriture/ecriture.html
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html
http://www.appuifle.net/tourisme/ce.htm
http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/iai/feclilyve/cycle3/SITES.HTM
http://clicnet.swarthmore.eduConjugaison :

http://www.pomme.ualberta.ca/devoir
http://pages.infinit.net/jaser2/
http://pedagogiks.free.fr/stock
http://www.logos.it
http://www.leconjugueur.com
http://www.ortholud.com/conjugaison.php
http://athomelibre.free.fr/conjugaison/
http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus
http://corumcle.edres74.ac-grenoble.fr/verbes.htm
http://cyberlesson.free.fr/Cyberfrancais/index.htm
http://www.marincatholic.org/French/frenchquatre.html#grammaire
http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/iai/feclilyve/cycle3/SITES.HTM
http://clicnet.swarthmore.eduVocabulaire :

http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus
http://www.marincatholic.org/French/frenchquatre.html#grammaire
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://tnvocabulaire.tableau-noir.net/vocabulaire_en_ligne.html
http://www.ortholud.com/exercices_de_vocabulaire.html
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.momes.net/education/ecriture/ecriture.html
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html
http://www.neroucheffmichel.be/html/vocabulaire.htm
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601178e/anatolude/MotsCroises/Theatre.htm
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/allemand-net/grundschule/wortschatz_illustriert.html
http://www.foad-spirit.net/formation/formation.php?id_programme=8&nom_discipline
http://www.languageguide.org/francais/
http://www.appuifle.net/tourisme/ce.htm
http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/iai/feclilyve/cycle3/SITES.HTMPhonétique :

http://apprendre.over - blog.fr
http://flenet.rediris.es/cours/cphon.html
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recurfr54.htm
http://francaisenligne.free.fr/ecouter/phonetique.php
http://www.unil.ch/ling/page12580.html
http://phonetique.free.fr/index.htm
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours.html
http://www.linguistes.com/phonetique/table.html
http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique/
http://clicnet.swarthmore.edu


پایان بخش اول – ادامه دارد

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بوغیری، سعیده

مطالب نویسنده