اسناد داده های اولیه

آلکس موجیللی ترجمه ناصر فکوهی

اسناد داده های اولیه از داده هایی تشکیل می شوند که پژوهشگر، گرد آورده و بر اساس آنها تحلیل های خود ر انجام و نتیجه گیری های خود را مستند می کند. برای آنکه پژوهش علمی اعتبار خود را حفظ کند در حوزه علمی این امری عموما پذیرفته شده است که داده های استفاده شده به وسیله یک پژوهشگر در یک پژوهش برای سایر پژوهشگران نیز در دسترس باشد تا بتوانند آنها را وارسی کرده و یا بتوانند از طریق تحلیل های خود به نتایج مشابه یا متفاوتی برسند. هر چند معمولا گزارش ارائه شده به وسیله یک پژوهشگر حاوی برخی از داده ها است، اما مجموع داده هایی که در آن پژوهش به کار رفته اند، اغلب حجم زیادی دارند و گاه نیز ارزش زیادی نداشته و بنابراین در گزارش اصلی نمی آیند. به همین دلیل پژوهشگر برای رعایت اصل دسترسی آزاد، باید برای خود مجموعه ای از اسناد یا برگه های داده های اولیه یعنی نوعی بانک اطلاعاتی تهیه کند که در آن همه دده های یک پژوهش حفظ شوند. اینکه چنین اسنادی چه شکلی باید داشته باشند را نمی توان از قبل تعیین کرد زیرا بنا بر نوع داده و واقعیت هایی که در آنها این داده ها تهیه شده اند این شکل می تواند متفاوت باشد(برای مثال یادداشت های مصاحبه، یادداشت های مشاهده، کروکی، اسناد مختلف، آوانگاری، نوارهای صوتی و تصویری وغیره) آنچه اهمیت دارد آن است که کل این اسناد ثبت، دسته بندی و حقظ شوند و برای همکاران قبل بررسی باشند. برای مثال یک پژوهشگر ممکن است در یک جعبه، مجموعه نوارهای صوتی یا یادداشت های مشاهده خود را در رابطه با پژوهشی درباردلایل تنش های میان گروه های مختلف به هم پیوسته در یک سازمان است، گردآورده و نگه داری کند.
منبع:
( Fichiers des données primaires)
Mucchielli, Alex, 2004, Dictionnaire des methods qualitative en sciences humaines, paris, Armand Colin, p. 101

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده