راهنمای تهیه گزارش علمی الکترونیک برای دو درس «انسان شناسی شهری» و «فرهنگ وتوسعه»

از نیم ترم دوم سال تحصیلی 1385-1386 تحقیقات دو کلاس «انسان شناسی شهری» و «فرهنگ و توسعه» بر اساس الگوی زیر و تنها به صورت الکترونیک در قالب یک لوح فشرده تحویل داده می شود. اما توصیه می شود دانشجویان یک نسخه به صورت گزارش کاغذی برای خود تهیه کنند تا در صورت نیاز بتوانند آن را در نمایشگاه های پژوهشی ارائه دهند. این گزارش ها در صورت انکه حداقل های علمی را تامین کنند، در بخش آزمایشگاه انسان شناسی پایگاه قرار خواهند گرفت و در این صورت دانشجویان باید توجه داشته باشند که مسئول صحت و صداقت استفاده از منابع خواهند بود.  کار های تحقیقاتی از این پس صرفا از طریق پایگاه اینترنتی و یا از طریق خود دانشجویان ( با تماس از طریق ایمیل) قابل دسترس خواهند بود . بنابراین توصیه می شود  حتما یک نسخه از کار خود را برای خویش حفظ کنند.  لوح فشرده در زوز امتحان کتبی تحویل داده شده و باید شامل اجزاء زیر باشد:
1- متن کامل تحقیق به صورت فایل ورد، بدون زیر نویس و جدول و همراه تمام اسناد تصویری ( شکل ها، عکس ها، نقشه ها، کروکی ها و... درون متن) در ابتدای تحقیق نام کامل پژوهشگران و ایمیل های آنها ذکر شود.
2- یک فایل شامل خلاصه متن تحقیق ( شامل عنوان و مشخصات کلاس، مقدمه و طرح مساله، پرسش های تحقیق و یافته های تحقیق، نتیجه گیری و کتابنامه)
3- اتنوگرافی های  ( در لوح فشرده مربوط به انسان شناسی شهری ) اعضای گروه تحقیق به صورت فایل های جداگانه به نام هر یک از آنها
4- یک فایل  جستجوی اینترنتی  و موارد دانلود شده درباره موضوع تحقیق ( این فایل اجباری نیست) در مورد اتنوگرافی ها ( در انسان شناسی شهری ) به موارد زیر توجه کنید
-  اتنوگرافی را با عنوان، نام پژوهشگر، کلاس و سال و نیم ترم و مشخصات ایمیل پژوهشگر  شروع کنید
- در عنوان اتنوگرافی حتما اشاره به موضوع آن و محل انجام آن به طور دقیق بشود ( نام محل، نام شهر و استان)
- متن اتنوگرافی را به صورت آزادانه و با عنوان بندی هایی که خود می خواهید تهیه کنید. در صورت عنوان بندی، عناوین را در ابتدا پس ازعنوان اصلی، با عنوان «فهرست مطالب»   بیاورید.
- اتنوگرافی بین 3000 و 6000 کلمه باشد. 
- در صورت وجود عکس ، نقشه و غیره آنها را درون متن در فایل ورد ( بدون زیر نویس و جدول) بیاورید. در مورد دو تحقیق انسان شناسی شهری و فرهنگ و توسعه
1) عنوان پژوهش: با توجه به موضوع مورد مطالعه انتخاب می شود اما آنچه قابل اهمیت است کوتاه بودن آن در عین بیانگر بودن کلیات پژوهش است. محل انجام کار باید به طور دقیق در عنوان بیاید. همچنین در زیر عنوان اصلی نام پژوهشگران، نیم ترم مربوطه، سال تحصیلی، نام کلاس و ایمیل پژوهشگران بیاید.
2) فهرست مطالب تا حد ممکن کامل باشد و به صورت فصل ها و زیر فصل های متناسب تنظیم شود.
3) چکیده: این بخش که شامل بیان مختصر موضوع و محل تحقیق، اشاره ای به پرسش  های اصلی و  یافته های  پژوهش است و باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.
چکیده نویسی یک متن عبارت است از آشکارسازی ایده اصلی آن و شکل جامع یافته های تحقیق به نحوی که اگر کسی متن مورد نظر را نخوانده باشد بتواند با خواندن چکیده آن از محتوای اصلی و نتایج حاصل از آن مطلع شود.
4) کلید واژگان: شامل واژه هایی می شود که در ارتباط مستقیم با متن می باشند و مهمترین کلمات به کار گرفته شده و مرتبط با پژوهش را تشکیل می دهند تعداد آنها بین  5 تا 10 واژه است. قابل توضیح است که در مورد این واژگان نیازی به تعریف و توضیح آنها وجود ندارد و تنها به صورت خطی در ادامه چکیده آورده می شوند. اما باید به ترتیب حروف الفبایی آورده شوند . آوردن کلمات ترکیبی  مثل «انسان شناسی شهری» به عنوان کلید واژه امکان دارد.
5) مقدمه و طرح مسئله: در این بخش, هدف از نوشتن مقاله و چگونگی به کارگیری روش تحقیق برای فراهم آوردن مطالب, شرح داده می شود. در پژوهش مربوط به واحد «انسان شناسی شهری», طرح مسئله به عنوان طرح یک موضوع کالبدی و بیشتر مرتبط با فضاهای عینی و به صورت توصیفی مطرح می شود, در حالی که در ارتباط با واحد «فرهنگ و توسعه», این بخش با پیش کشیدن یک مسئله ( یعنی یک مشکل اجتماعی یا فرهنگی) به عنوان محر اصلی کار همراه است, مسئله ای اجتماعی – فرهنگی که می تواند بازتاب بیرونی و عینی نیز داشته باشد. مقدمه و طرح مسئله مجموعا باید بین 500 تا 1000 کلمه باشد.
6) پرسش های  اساسی پژوهش: به صورت طرح 3 تا حداکثر 6 پرسش  اصلی باشد اما پیش ز مطرح کردن آنها در یک متن چند خطی مقدمه ای آورده شود. این پرسش ها هر یک با جهت دهی به مراحل تحقیق, دستیابی به اهداف را تسهیل می کنند و یافته های تحقیق نیز بر اساس آنها ارائه می شوند. 
7)روش شناسی: این بخش به طور کوتاه در بردارنده روش های به کار گرفته شد توسط محقق    در این کار خاص است که طی آن ضرورتی برای توضیح روش ها به طور کلی وجود ندارد, اما در صورت لزوم پژوهشگر می تواند به چگونگی انتخاب و نحوه ای که خود وی از آنها استفاده کرده و همچنین مشکلاتی برای انجام آنها داشته اشاره کند. این بخش در طیف  250 تا 500 کلمه گنجانده می شود.
8) ادبیات و پیشینه موضوع: به منابع و اسنادی مربوط می شود که پیش از این مرتبط با موضوع پژوهش به منتشر شده اند و از وجوه متفاوت توضیح دهنده بخشی از موضوع مورد مطالعه هستند. شناخت این منابع بیش از هر چیز برای شخص پژوهشگر راهگشا بوده و منجر به شکل گیری شناخت مسئله از ابعاد گوناگون پیش از ورود به میدان تحقیق است. د اشاره به منابع دقت زیادی انجام دهید هر بار از متنی با کلمات همان متن استفاده می کنید آن را داخل گیومه بگذارید. اگر استفاده از متن بیش از سه خط باشد باید علاوه بر گذاشتن گیومه فونت مورد استفاده و حاشیه را از دو طرف نیز تغییر دهید تا کاملا مشخص شود. در صورت نقل به معنی صرفا رفرانس و صفحه آورده شود. رفرانس ها بر اساس شیوه رفرانس دهی داخل متن ( درون پرانتز همراه با نام نویسنده، سال انتشار و صفحه) انجام می گیرد.
9) معرفی تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی محل مورد مطالعه : در صورت لزوم جهت توضیح موضوع مورد مطالعه از وجه تاریخی و جغرافیایی نوشته می شود و در 50 نا 1000 کلمه جای می گیرد.
10) یافته های پژوهش: این بخش می تواند با شرح مختصری از موضوع پژوهش آغاز شود و در ادامه  یافته های اصلی آورده می شوند. شرح یافته ها با توجه به سوالات اساسی پژوهش و هر یک در پاسخ به یکی از سوالات به ترتیب مطرح می شود و هر یافته پژوهشی, فصل یا بخشی مجزا را به خود اختصاص می دهد که می تواند با عنوان خاص و یا شماره گذاری منطبق با سوالات مربوط به آن مشخص شود. هر فصل در این بخش 10-3 صفحه( 1000 تا 3000 کلمه) را در بر می گیرد.
 این بخش صرفا به دستاوردهای میدانی پژوهشگر اختصاص دارد و آمار و اطلاعات اسنادی, رسمی و ... نمی تواند فصلی مجزا را شامل شود بلکه در صورت راهگشا بودن در انتقال یافته مورد نظر نقش مکمل را ایفا کرده و در خلال توضیحات آن فصل به طور مختصر مورد اشاره قرار می گیرد.
11) نتیجه گیری: با استناد به یافته های پژوهش و اطلاعات به دست آمده صورت می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق بر پایه دلیل و منطق استوار است و از هر گونه برداشت شخصی و احساسی پرهیز می شود. این قسمت از متن در 500 تا 1000 کلمه نوشته می شود.
12) منابع: در این بخش منابع فارسی و در صورت وجود لاتین، به صورت کتابنامه ای ( نام نویسنده، نام کوچک نویسنده، تاریخ انتشار اثر،  نام اثر، نام مترجم در صورت وجود، محل انتشار، نام ناشر ) آورده می شود. نام یا مشخصات اطلاع رسان های خود را نیز در همین قسمت به صورت مجزا بیاورید. نام واقعی اطلاع رسان ها آورده نشود بلکه با حروف اختصاری از آنها نام برده شود و مشخصات آنها ( جنسیت، سن، شغل، ...) آورده شود.
13) ضمائم: این بخش به اطلاعاتی مربوط می شود که در جهت توضیح بیشتر یافته ها به کار    می آیند و به خواننده برای آگاهی بیشتر و شکل گیری اطلاعات وسیع تر کمک می کند. آن گروه از عکسها، کروکی ها , نقشه ها , نمونه ای از متن مصاحبه ها (در صورت لزوم), فهرست ها و آمار و ارقام به دست آمده از طریق مراجع رسمی و ... که لازم نبوده در متن اصلی آورده شوند در این قسمت می آیند. سقف اختصاص صفحات به بخش ضمائم تا 20 صفحه است.
توضیحات:
1- برای ارائه پژوهش, شکل سازمان یافته مطابق با ساختار فوق در یک فایل مجزا و خلاصه کار نیز در فایلی دیگر به استاد مربوط ارائه می شود و نسخه کتبی کار نزد پژوهشگر باقی می ماند.
2- کار پژوهشی با فونت شماره 14 لوتوس, در صفحات بدون قاب, با فونت ثابت (بنا بر موقعیت جهت شاخص کردن مطلب یا عنوان به صورت درشت تر) ارائه می شود.
3- عکس ها و سایر مدارک تصویری ( مقشه، کروکی،...)چه در متن اصلی و چه در بخش ضمائم باید دارای شماره، عنوان و شرح و محل دقیق آن در بالای خود ( مثال: عکس شماره 1: خیابان گلریز در محله نارمک در آغاز روز)  و نام عکاس یا منبعی که عکس یا نقشه از آن گرفته شده ( مثال: عکس : مریم مظفری، نقشه: سازمان نقشه برداری کشور) و تاریخ دقیق آن در مورد عکس ها یا تاریخ سال را در مورد سایر موارد  ( مثال: 1/3/1386) را داشته باشند.
4- فهرست منابع به شکل زیر و با حفظ ترتیب حروف الفبا آورده می شوند:
کتاب: نام خانوادگی نویسنده, نام نویسنده (در صورت وجود بیش از 2 نویسنده از کلمه "و دیگران" بعد از ثبت نام خانوادگی و نام 2 نفر از آنها استفاده می شود), سال انتشار, نام کتاب (به صورت Italic تایپ می شود), اسم و فامیل مترجم (اگر بیش از 2 نفر باشند استفاده از کلمه "و دیگران" ), شماره جلد, محل چاپ, نام انتشارات.
مقاله: نام خانوادگی نویسنده, نام نویسنده, سال انتشار, " عنوان مقاله", عنوان مجله, شماره مجله, سال انتشار (که به صورت دوره نیز آورده می شود). صفحات مورد استفاده.
  *اگر محل چاپ معلوم نباشد ]بی جا[, اگر سال چاپ معلوم نباشد ]بی تا[ (بدون تاریخ) قید می شود.
  *این کلمات به شکل مختلف در منابع ذکر می شوند: سال: س,  شماره: ش,  صفحه: ص.
برای نمونه نگاه کنید به راهنمای تدوین مقاله در یکی از مجلات علمی – پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی. 
5- در صورت استفاده از منابع, حتما محدوده به کار گرفته شده از متن دیگر به همراه ارجاع میان متنی مشخص شود. در صورت استفاده مستقیم از متن مورد نظر, بخش متعلق به آن با فونت Italic و همراه با گیومه مشخص می شود و در ادامه داخل پرانتز به ترتیب نام خانوادگی نویسنده, سال انتشار, صفحه مورد نظر (به صورت ص) آورده می شود. همچنین در صورت استفاده غیر مستقیم از متن, بدون تغییر فونت و قرار دادن گیومه در خاتمه جملات, به شکل پیشین ارجاع داده می شود          (نام خانوادگی نویسنده, سال انتشار, ص). و معرفی کامل ماخذ در انتها در فهرست منابع مشخص   می شود. در صورت مفهوم نبودن یا پرسش درباره نحوه ارائه کار موضوع را در کلاس و یا به صورت ایمیل به اطلاع برسانید.

 

 

 

این راهنما با کمک سرکار خانم زهرا میلانی  تهیه شده است  

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی