انسان شناسی فرهنگی اقتصاد شهر تهران (با تکیه بر تغییر اقتصاد از تولید به مصرف)

زهره نظام محله

چکیده:شهر به عنوان فضایی انسان ساخت تحت تاثیر عوامل زیادی مانند اقتصاد دارای نوعی پویایی است. اقتصاد حاکم بر آن نیز با وجود سیستم هایی مانند تولید، توزیع، مصرف، فضا و کالبد آن را دستخوش تغییر می نماید.
ما از طریق  مطالعه چگونگی تغییرات ایجاد شده در این سیستم ها می توانیم تغییر در فضای شهری را بفهمیم و از همین راه ویژگی ها و فرهنگ زیسته شهروندان را نیز دریابیم.
تهران یکی از کلان شهرهای ایران است که به دلیل پایتخت بودنش مورد توجه دولت بوده، درنتیجه پول رانتی به دست آمده در سطح این شهر و شهرهایی نظیر آن تزریق می شده که باعث پدیده نخست شهری در دهه های اخیر گردیده است.
همین امر اقتصاد مبتنی بر تولید را درشهر دچار نوعی رکود کرده و اقتصادی مبتنی بر مصرف را در حال جایگزین نمودن است .
بدین منظور حتما نیاز است شهرداری و ارگان هایی که مسئولیت مدیریت شهری  را دارند در سیاست های اقتصادی خود تغییر ایجاد کنند تا از فرو رفتن شهر و فضای شهری در سیستم های مالی که قبلا  امتحان خود را در سیستم های سرمایه داری جهانی پس داده است ، جلوگیری شود.

 


کلیدواژگان: تهران، اقتصاد مبتنی بر تولید، اقتصاد مبتنی برمصرف، بازارهای مالی، فرهنگ زیسته شهروندان

 

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوستاندازه
فایل 20910.docx838.99 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده