سئوالات درس «تاریخ انسان شناسی»

در این بخش دانشجویان می توانند به سئوالات ترم های گذشته در امتحان تاریخ انسان شناسی دست یابی داشته باشند.

نمونة سئوالات درس ”تاریخ انسان شناسی“ ، دورة کارشناسی انسان‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نیم سال دوم 1381-82
زمان: 90 دقیقه
(20 نمره)

1- روابط میان استعمار و انسان‌شناسی را تشریح کنید(4 نمره)
2- چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان تاریخ انسان‌شناسی در کشورهای المانی زبان و کشور فرانسه مشاهده می شود؟ (4 نمره)
3- تاریخچه‌ای از انسان‌شناسی امریکا از ابتدا تا امروز ارائه کنید (3 نمره)
4- بیگانه‌گرایی(exotism) چیست، موضوع را به طور کامل تشریح کنید(3 نمره)
5- سهم روسو در تاریخ انسان شناسی چیست؟ (3 نمره)
6- تاریخ اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم( به جز استعمار) چه رابطه‌ای با انسان شناسی دارد؟ (3 نمره)

نیم سال دوم 1381-82
زمان: 90 دقیقه
(20 نمره)

1- دیدگاه یونانیان را دربارة انسان با توجه به شیوة زندگی آنها تشریح کنید و درک آنها را از ایرانیان توصیف نمائید(3 نمره)
2- مسیحیت از آغاز خود تا تبدیل شدن به دین رسمی دولت رم، چه نوع اندیشه‌ای دربارة انسان‌داشت و دولتی شدن آن چه چیزی را تغییر داد؟ (3 نمره)
3- میسیونرها(مبلغان مسیحی) و جهانگردان چه نقشی در تاریخ انسان شناسی داشته‌اند؟ (3 نمره)
4- تاریخچه‌ای از انسان‌شناسی در آلمان و اطریش(کشورهای آلمانی زبان) ارائه دهید(4 نمره)
5- تاریخچه‌ای از انسان‌شناسی در فرانسه ارائه دهید(4 نمره)
6- خصوصیت نسل اول انسان‌شناسان در کشورهایی مثل فرانسه و بریتانیا چه بود و چه تفاوت‌هایی با نسل دوم داشتند؟ (3 نمره)

نیم سال دوم 1383-84
زمان: 90 دقیقه
(20 نمره)

1- رویکرد یهودیت را نسبت به انسان‌تشریح کنید(3 نمره)
2- رویکرد بودیسم را نسبت به انسان‌تشریح کنید(3 نمره)
3- فتح(یا کشف ) قارة جدید امریکا، چه مسائل و مباحثی را در حوزة انساشناسی مطرح کرد(3 نمره)
4- رنسانس(نوزایی) اروپایی چه مسائل و مباحثی را در تاریخ انسان شاسی مطرح کرد؟(3 نمره)
5- تاریخچة کوتاهی از انسان‌شناسی در امریکا بنویسید(4 نمره)
6- تاریخچة کوتاهی از انسان شناسی در فرانسه بنویسید(4 نمره)

نیم سال اول 1385-86
زمان: 90 دقیقه
(20 نمره)

1- اهمیت مساله جغرافیا را در انسان شناسی آلمان تشریح کنید(4 نمره)

2- تفاوت ها و شباهت های یهودیت و مسیحیت را در رابطه با مفهوم انسان تشریح کنید(4 نمره)

3- رابطه بین نسل اول و نسل دوم انسان شناسان در بریتانیا را تشریح کنید (4 نمره)

4- انسان شناسی چگونه درباره گذشته خود در رابطه با استعمار قضاوت می کند؟(4 نمره)

5- زمینه های تاریخی رشد نژادگرایی و یهودستیزی را در رابطه با تاریخ انسان شناسی تشریح کنید(4 نمره)

نیم سال اول 1386-87
زمان: 90 دقیقه
(20 نمره)

1- فضا و جو سیاسی ابتدای قرن بیستم رابطه آن را با نظریه های انسان شناسی آن زمان توضیح دهید(4 نمره)

2- موقعیت انسان شناسی فرانسه را پیش از جنگ جهنی دوم تشریح کنید(4 نمره)

3- چشم اندازهای انسان شناسی در کشورهای جهان سوم در تاریخ آینده انسان شناسی چیست؟(4 نمره)

4- رویکرد اسلام و مسیحیت را در رابطه با مفهوم انسان با یکدیگر مقایسه کنید(4 نمره)

5- دوره رنسانس(نوزایی) چه تغییراتی را در رویکرد نسبت به انسان در اروپا به وجود آورد؟(4 نمره)

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی