مأخذشناسی شهرهای معاصر ایران (1)

ملیحه درگاهی

یکی از گامهای نخست برای شروع هر تحقیق و پژوهشی شناخت منابع و کتاب های موجود در شاخه ی تخصصی مورد نظر است. این امر مهم از طریق مأخذشناسی که هم اکنون از جمله رشته های تخصصی محسوب می شود، تحقق می یابد. در مرجع شناسی حاضر که در دو بخش تنظیم شده سعی بر این بوده تا منابع مورد نیاز جهت انجام یک پژوهش و بررسی جامع معرفی شوند.


1.    ابرشهرها و توسعه شهرهای جدید : ارائه طرح و نظارت بر اجرای ساختمانهای الگو در شهرهای جدید (شهر جدید هشتگرد)، گروههای تحقیق در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دانشگاه فنی برلین. تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1386.
2.    ابراهیم زاده، عیسی؛ نگهبان مروی، محمد. تحلیلی بر شهرنشینی و جایگاه شهرهای جدید در ایران، تحقیقات جغرافیایی، سال نوزدهم، زمستان 1383 شماره 4 (پیاپی 75).
3.    آتش، فرهاد؛ دهقان، مهدی. شهرهای جدید و آینده شهرنشینی در ایران، اطلاع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ـ اق‍ت‍ص‍ادی، ‌ش ۱۹۷ ، ۱۹۸، (ب‍ه‍م‍ن‌ و اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۲): ص‌ ۱۹۰ – ۲۰۵.
4.    احمد پناهی، راحله سادات. بررسی جایگاه کلان‌شهر تهران در نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما سیدرحیم مشیری ؛ استاد مشاور سیمین ارمغان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، دانشکده علوم پایه، گروه جغرافیا، 1389.
5.    آذری، عباس. تجربه شهرهای جدید اقماری، همشهری(۲۰ فروردین ۱۳۸۵): ص ۱۴.
6.    آزاده، نادر. از اندیشه شهر تا شهر اندیشه : بازار بزرگ ایرانی و اسلامی ونقش آن در توسعه پایدار شهری، تهران، زیتون سبز، 1391
7.    آذری، نرگس. تجربه مدرنیته به روایت فضاهای تجاری شهر تهران، تهران، نشر تیسا، 1391.
8.    اسدی، محمودرضا. فرهنگ و زندگی در مجتمع های مسکونی، تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر‏‫، ‏‫1391.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9.    اسماعیلی، محسن. گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی، تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،موسسه نشر شهر‏‫، ۱۳۸۹.‬‬‬‬‬‬‬‬
10.    اسماعیل زاده، علی اصغر. بررسی نظرات شهروندان در خصوص وضعیت پیاده‌روهای شهر تهران، تهران، انتشارات جامعه شناسان، 1390.
11.    اسلامی، محمد رضا. بررسی طراحی شهری و معماری در شیراز، تهران، نیم نگاه، 1382.
12.    آسیابی، محمد. میادین شهری: از معنا و مفهوم تا واقعیت آن در شهرهای ایران، تهران، طحان:هله، 1389
13.    اصانلو، حسن. جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران، تهران، مؤسسه آموزش عالی سوره، 1389.
14.    امین زاده گوهر ریزی، بهرام؛ روشن، مینا؛ بدر، سیامک. ارزیابی تطبیقی روشهای مکانیابی شهرهای جدید در ایران (دهه 60 تا 80)، باغ نظر، زمستان 1391 شماره 23.
15.    اهری، زهرا. مکتب اصفهان در شهرسازی: دستور زبان طراحی شالوده شهری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: فرهنگستان هنر، 1385.
16.    اهری،زهرا. مسکن و جمعیت در شهرک های حاشیه ای تهران،مجله محیط شناسی، 1371، شماره 16.
17.    ایازی، سید محمد هادی. بازشناسی تغییرات مورفولوژیک (ریخت‌شناسی) محله در شهر تهران: طرح ساختارشناسی هویت محله‌ای شهر تهران، تهران، امیدان، 1392.
18.    ایران، 13  مشکل کلانشهرهای ایران، ح‍ی‍ات‌ ن‍و اق‍ت‍ص‍ادی‌، (۱ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۴): ص‌ ۶.
19.    بصیری، رضا. ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍دی‍د در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ه‍ر ج‍دی‍د ان‍دی‍ش‍ه‌، استاد راه‍ن‍م‍ا اک‍ب‍ر پ‍ره‍ی‍زگ‍اراس‍ت‍اد م‍ش‍اور ن‍اص‍ر اق‍ب‍ال‍ی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ (م‍ی‍ردام‍اد)، 1381.
20.    بمانیان، محمدرضا. ساختمان بلند و شهر : تحلیل تاثیرات فرهنگی و اجتماعی ساختمان بلند بر
21.    شهر‌های بزرگ، تهران، سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر ‏‫، ۱۳۹۰.‬‬‬‬‬‬‬‬
22.    بهمنش راد، جواد. در جستجوی هویت شهری تبریز، تهران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، 1389.
23.    بیات، بهرام. آسیب شناسی حاشیه نشینی در شهر تهران، تهران‬‏‫، سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، ‬موسسه نشر شهر‏‫، ‏‫‏۱۳۸۹.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
24.    پدیدآور مشهودی، سهراب. چگونگی تحول در شهرهای ایران، همبستگی ، (۲ اردیبهشت ۱۳۸۵): : ص ۷.
25.    پورحسین، رقیه، (1390)، سنجش احساس هویت مکانی در شهر جدید هشتگرد و مقایسه با شهر هشتگرد قدیم، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، تهران.
26.    پورخیری، علی؛ خدایی، زهرا. مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرسازی در ایران، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، ‏‫1390.‬‬‬‬‬‬‬
27.    پورشکیبایی، پدرام. ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍دی‍د در ای‍ران‌: م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر ج‍دی‍د ص‍درا، استاد راهنما منوچهر مزینی، استاد مشاور مصطفی بهزاد فر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍ی‍ردام‍اد، 1380.
28.    پورمحمدی، محمدرضا. شهرها و شهرکهای جدید، تبریز، دانشگاه تبریز، 1391.
29.    پیرموذن، کمال الدین. دغدغه های شهر و شهروند: مجموعه مقالات، اردبیل، آذرسبلان، 1381.
30.    تقی زاده، مهرداد. تغییر نگرش های مدیریت شهری، تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر‏‫، ‏‫1392.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
31.    تقوی نژاد دیلمی، محمدرضا. معماری، شهرسازی و شهرنشینی ایران در گذر زمان، تهران، یساولی، 1391.
32.    توسلی، محمود. اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ و ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ در ای‍ران‌، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری در ایران، 1376.
33.    توسلی، محمود. طراحی شهری در بخش مرکزی تهران،ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌: وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ واح‍د ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌، 1376
34.    توسلی، محمود. ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، تهران، پیام پیوند نو، 1391.
35.    توسلی، محمود. اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ طراح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ و ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ در ای‍ران‌، تهران، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۶.
36.    توکلی مهر، اسماعیل. تجارب ایجاد شهرهای جدید در ایران، اطلاعات ، ۹ خرداد ۱۳۸۹ : ص ۱۷.
37.    ثابتی راد، عباس. هشدار برای آینده نزدیک : ۵ کلانشهر ایران، همشهری ، ۱۰ مهر ۱۳۸۶: : ص ۲۲.
38.    ثقه الاسلامی، عمید. مفهوم محله در شهرهای معاصر ایران (با تحلیل نقشه های شناختی ساکنین)، مشهد، سخن گستر، 1391.
39.    جشن پوردکان، داود. ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍دودی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اف‍ق‍ی‌ و ض‍رورت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍م‍ودی‌ در ک‍لان‍ش‍ه‍ره‍ا (ن‍م‍ون‍ه‌م‍وردی‌ ت‍ب‍ری‍ز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، ‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ک‍ری‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌ دل‍ی‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍ی‍ردام‍اد.
40.    جعفری، بهروز. تاریخ شهر در ایران، تهران، حرکت نو، 1391.
41.    جمشید زاده، ابراهیم. نارسایی تعاریف و شناخت بافت فرسوده در نظام شهرسازی ایران، شوراها ،ش ۱۸ ، دی ۱۳۸۶ : ص ۹ – ۱۴.
42.    جهانبخش، جعفر. م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‌ روی‍ه‌ ک‍ال‍ب‍دی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ طی‌ چ‍ه‍ار ده‍ه‌ اخ‍ی‍ر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما م‍ح‍م‍د ع‍دال‍ت‍خ‍واه‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر رض‍وان‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌.
43.    حاجیانی، ابراهیم. برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران: (ماتریس فرهنگی شهر تهران)، تهران، نشر تیسا، 1391.
44.    حسامیان، فرخ؛ اعتماد، گیتی؛ حائری، محمدرضا. شهرنشینی در ایران، تهران، آگه، 1385.
45.    حق جو، محمدرضا. رویکرد تحلیل مناسبت محیطی در مدیریت گسترش فضایی کلان شهرها: نمونه شهر تهران، مدیریت شهری 1383 شماره 17.
46.    حیدری نیا، صادق. شهر در قاب یکصد سالگی، تهران، مؤسسه تحقیقات و علوم انسانی، 1387.
47.    خاکساری، علی. محله های شهری در ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388.
48.    خالصی مقدم، نرگس. شهر و تجربه مدرنیته فارسی، تهران، نشر تیسا، 1391
49.    خرده‌فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی جوانان در شهر تهران، معاونت مطالعات و تحقیقات [سازمان ملی جوانان]، تهران: سازمان ملی جوانان ، معاونت مطالعات و تحقیقات‏‫‏، 1388.‬‬‬‬‬‬‬
50.    خرسندی کوهانستانی، مریم. بررسی عوامل موثر بر حباب قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران (۸۵ ـ۱۳۷۹)، استاد راهنما عبدالعلی منصف ؛ استاد مشاور حسین شریفی‌رهنانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور، مرکز اصفهان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه اقتصاد، 1390.
51.    خلیلی عراقی، سید منصور. شناخت عوامل موثر در گسترش بی‌رویه شهر تهران، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، 1367.
52.    خیرآبادی، مسعود. شهرهای ایران، مشهد، نشر نیکا، 1376.
53.    داور پناه، افشین. درآمدی بر مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه‌ها در فضای شهری، تهران، دریافت، 1391.
54.    داوود پور، زهره؛ اردلان، داریوش. بررسی تطبیقی عوامل موثر بر گسترش شهرهای بزرگ و میانی (10 شهر ایران-دوره معاصر)، هویت شهر، 1387 شماره 3.
55.    رحمانی، محمد. کلانشهر، ویژگی ها و مفاهیم، تهران، امید انقلاب، 1391.
56.    رسولی، رضا. دو ت‍ع‍ارض‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍دی‍د، ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌، ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، (۱۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۷.
57.    رشدیه، سعدالدین. شهرسازی و طرح ریزی شهر در ایران، تهران، اتحادیه شهرداری های ایران.
58.    رشیدیه، سعدالدین. شهرسازی و طرح ریزی شهر در ایران، تهران، اتحادیه ی شهرداریهای ایران.
59.    رمضانی فرخد، احمد. مدیریت محله ای در ایران: برگزیده تجارب مشارکت محله ای در ایران، مشهد: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، انتشارات بوی شهر بهشت‏‫، ۱۳۹۱‏‭‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
60.    زارع، بیژن. تحولات جمعیتی شهر تهران در یکصد سال اخیر، تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر‏‫، ۱۳۸۹‬‬ساسان پور، فرزانه. مبانی پایداری توسعه کلان شهرها با تأکید بر کلانشهر تهران، تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1389.‬‬‬‬‬‬
61.    زارع شاه آبادی، اکبر. جامعه شناسی شهرهای جدید / نقدی بر پدیده شهرهای جدید در ایران، فصل نامه جمعیت، 1375 شماره 17.
62.    زکریایی، محمد علی. جامعه شناسی شهر تهران ( تحلیلی بر مسائل اجتماعی-فرهنگی)، تهران، جامعه و فرهنگ، 1390.
63.    زنجانی، حبیب الله. جمعیت و شهرنشینی در ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، 1371.
64.    زیاری، کرامت الله. برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران، محیط شناسی، 1381 شماره 29.

email:malihedargahi@yahoo.com


مأخذشناسی هویت و شهر
http://anthropology.ir/node/18464


مأخذشناسی مطالعات مسکن
http://anthropology.ir/node/13136


 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

درگاهی، ملیحه

مطالب نویسنده