پرونده ی سینمای 1320 تا 1332 در ایران

نسرین ریاحی پور

مقالات زیر  با رویکردی سیاسی – اجتماعی به تحلیل سینمای  1320 تا 1332 ایران می پردازد . تحولاتی که به واسطه ی سینما به عنوان پدیده ای نو ظهور در زمان مورد اشاره ایجاد شده و واکنش های اجتماعی که نسبت به آن روا داشته شده ؛ در مقالات زیر به روشنی بیان شده است .

1. سانسور در سینمای ایران 

http://www.javanemrooz.com/articles/print.aspx?id=33614

                                                                                                                                         .   2 . کنسولگری های خارجی در خراسان: نگاهی به فعالیت های کنسولگری های خارجی در خراسان در سالهای 1324-1320

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/81484

 

  3 . متون نمایشی تئاتر ایران

 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/104005?sta=%d8%b3%%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%20%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%201320%20%d8%aa%d8%a7%201332

 

4. سیاست ، پشت پرده ی سینما http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/113935?sta=%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%20%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%201320%20%d8%aa%d8%a7%201332

 

5. نگاهی به اندیشه ی سیاسی در سینمای ایران تا وقوع انقلاب اسلامی

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/175321?sta=%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%20%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%201320%20%d8%aa%d8%a7%201332

 

 6 . نگاهی به سینمای ایران در فاصله سال های 1320 تا 1332 ( 1 )

http://anthropology.ir/node/17510

 

7 . نگاهی به سینمای ایران در فاصله سال های 1320 تا 1332 ( 2 )

http://anthropology.ir/node/17662

 

8 . سینما و افکار عمومی سازی در سال های   1316 تا 1327

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/311631

 

9 . قیچی های تیز در دست ها ی کور

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/353865?sta=%d9%82%db

%8c%da%86%db%8c%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%aa%db%8c%d8%b2%20%d8%af%d8%b1%20%d8%af%d8%b3%d8%aa%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%da%a9%d9%88%d8%b1

10 . سرنوشت فیلم فارسی (57-1340)

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/201527

 

 11. لاله زار مردم سرای بزرگ نمایش ایران

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/190782?sta=%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87%20%d8%b2%d8%a7%d8%b1%20%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%20%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%20%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%20%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%20%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

 

12. متون نمایشی و تئاتر ایران

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/104005?sta=%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86%20%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c%20%d9%88%20%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1%20%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

ریاحی پور، نسرین

مطالب نویسنده