اندیشه های تصویری(11): شکل ها

ناصر فکوهی / طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی

در ستایش بی معنایی و بی شکلی
شکل ها، بازنمودهایی مادیت یافته  از فرایند ها و دستگاه های حسی ما هستند که ما به ناچار بر آنها معناگذاری می کنیم. برای ما، پذیرفتنی نیست که با شکل هایی خالی از معنا سروکار داشته باشیم، زیرا شکل بدون معنا، گویای بی معنایی حس های ما، دیدن و شنیدن و بوئیدن و چشیدن و لمس کردن هایمان، و به عبارتی بی معنایی خودمان، خواهد بود. دراین موقعیت، آرمانی کردن شکل ها و فرایندهایی چون زیباسازی و زیبایی شناسی، افزودن هایی مبالغه آمیز بر معنا هایی هستند خود آفریده؛  آفرینش هایی که از خلال  به وجود آوردن معنا ها و مادیت بخشیدن به آنها، نه فقط آفریده را که آفریننده آن معناها و شکل ها را نیز می آفرینند.  مشروعیت بخشی در این زمینه خود روندی است که مادیت و معنا دار بودن را توجیه می کند: آنچه وجود دارد، مشروعیت دارد، زیرا معنا دارد و برعکس آنچه  بی معناست ، مشروعیت خود و از این طریق  دلیل «وجودی» و در یک مفهوم،  «مجوز» وجود خود را از دست می دهد. به عبارت دیگر در صف «نابود شدنی» ها قرار می گیرد؛ در صف آن چیزهایی که می توانند برای همیشه به فراموشی سپرده شده و اصولا وجود مفروضشان حتی در زمانی دوردست نیز به زیر سئوال رود. از این رو است،  که پهنه نبرد  نشانه شناسی، که پهنه ای به شدت سیاسی است، چنین بر شکل ها و معناها، متمرکز   و نسبت به آنها حساسیت دارد. زیرا، هر شکل و معنایی می تواند از خلال فرایند «طرد» نه فقط شکل و معنای دیگری را  ازحوزه وجود خارج کند ، بلکه برای این «خروج» گاه به هر گونه خشونتی مشروعیت و روالی قانونی و اخلاقی بدهد. باز هم از این رو است که «بی شکلی» همچون «بی معنایی»، موقعیت هایی هستند که نه در پهنه نشانه شناختی و نه در پهنه سیاسی قابل  تحمل نیستند و می توانند شدیدترین خشونت های طردکننده را علیه خود بر انگیزند. در این میان، شاید دفاع از آزادی، گاهی دفاع از بی شکلی، بی معنایی و در یک کلام «دفاع از  پرده سپید» و به تعبیر اوکتاویو پاز دفاع از «اندیشه در سپید» باشد.    

ستون مشترک انسان شناسی و فرهنگ و روزنامه اعتماد.

 

نوشته های پیشین در این ستون :

اندیشه های تصویری(1): کتاب
http://anthropology.ir/node/16098

اندیشه های تصویری(2): پایان جهان
http://anthropology.ir/node/16276

اندیشه های تصویری(3): پوست
http://anthropology.ir/node/16355

اندیشه های تصویری(4): موزه ها
http://anthropology.ir/node/16451

اندیشه های تصویری(5): کودکی
http://anthropology.ir/node/16549

اندیشه های تصویری(6): دوزخ
http://anthropology.ir/node/16691

اندیشه های تصویری (7): لذت
http://anthropology.ir/node/16820

اندیشه های تصویری (8): زمان
http://anthropology.ir/node/16948

اندیشه های تصویری(9): انسان بودگی
http://anthropology.ir/node/17117

اندیشه های تصویری (10) : درد
http://anthropology.ir/node/17405

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9132

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده