اندیشه های تصویری(1): کتاب

ناصر فکوهی

طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی
کتاب ها موجودات عجیبی هستند: در یک سوی طیف، کتابهای نگون بختی را می بینیم که خزیده در گوشه ای سر درون خود فرو برده اند، از یاد ها رفته اند و برگ های وجودشان چنان با نفس هوای تازه و روشنایی بیگانه اند که خاموشی و مرگ و آرام خفتن در کنجی از کتابخانه را سرنوشت ازلی و ابدی خود می پندارند و در سوی دیگر طیف، کتاب هایی خوشبخت را که چنان با حرص و ولع، چنان با بازیگوشی و سرمستی از دستی به دستی و از معشوقی به معشوقی دیگر گذر می کنند، چنان با لذت خوانده می شوند ( خورده می شوند) که نسبت به خود توهم یافته و این توهم را به خالقان خود، نویسندگانشان، نیز منتقل می کنند. و در میان این دو نیز همچون همه جا میانه حال ها، ازمتوسط بودگی ، کتاب هایی که رایج و متقارن و درست همانگونه اند که باید باشند : محکومان و نفرین شدگان ابدی اندیشمندان.  و ناگهان، کتاب هایی تازه از راه رسیده و تازه نفس، برون جسته از رایانه ها و نظام های الکترونیک صفر و یک های ابدی« تصاویر بازسازی شده بر صفحه نورانی، سیمای اندیشمندی که در دست می گیریم و نمی دانیم چگونه خاطرات خود را از بوی حزن انگیزکاغذ های از دست رفته را ا زیاد ببریم تا با سردی  و سفیدی بی رحم منطق دوتایی جایگزینش کنیم. کتابخانه ها خالی می شوند و درون رایانه ها فرو می روند: رویایی طلایی برای آنها که در جستجوی فضاهایی بیشتر برای زندگی خود و درختان هستند؛ و کابوسی برای آنها که هرگز لذت  بی پایان تورق، بوی کهنه کتاب و صدای تقلید ناپذیر برگ هایی که بر هم می خوابند و کلماتی که درون چشم ها می ریزند را از یاد نمی برند.    
 

ستون مشترک انسان شناسی و فرهنگ و روزنامه تعتماد (شنبه ها صفحه آخر)

توضیح:  ستونی که از امروز با عنوان «اندیشه های تصویری» منتشر می شود، بر اساس فکری شکل گرفته که تلاش دارد برساخته های ذهنی را در قالب  اشکالی فوری و با انگیزه ایجاد اندیشه، به متن تبدیل کند. اشکالی فوری، نه در معنای خالی بودن متون از عمق معنایی اندیشیدن، بلکه تا حدی در معنایی سوررئالیستی و روانکاوانه به گونه ای که در مفهوم  «نوشتارهای خودکار» می یابیم: آنجا که اندیشه خود را از بندهای کنترل اجتماعی، تا حدی ممکن می رهاند، تا در میان بازنمودهای ذهنی رها کند و  به آنها امکان دهد ترکیب هایی گاه  حتی غریب، میان یکدیگر به وجود بیاورند؛ آنجا که مرزهای  تحلیل اجتماعی، فرهنگی، روانکاوانه و  فناورانه و زیستی در هم می شکنند و در تحلیلی تصویری و یا بهتر بگوئیم  حسی بروز می یابند.  این اندیشه تصویرها ، هر بار به یکی از واژگان و مفاهیم می پردازند، اما نه برای آنکه آن را تعریف کرده یا توضیح دهند، بلکه برای آنکه با حرکت از آن به  اندیشه هایی برون آمده از یک تجربه زیستی  و طبعا، هم بیولوژیک و هم ایدئولوژیک برسند که  هم چون همه انسان ها در هر فردی می تواند متفاوت باشد، اما  نشستن به مطالعه آنها می تواند انگیزه و فکری شاید تا اندازه ای مشترک ایجاد کند. این اندیشه های تصویری،  نه در پی اثبات چیزی هستند، نه در پی نفی چیزی،  بلکه تنها و تنها نوعی تجربه نوشتاری-فکری اند برای به مشارکت گذاشتن فکر و طبعا برانگیختن اندیشه هایی جدید، که همواره به یاری زبان و شناخت انسانی حد و مرزی نمی شناسند: خلاقیتی بی پایان که نه تنها در نوشتن بلکه در خواندن و بازخواندن متن، زیستن درون متن و با متن پدید می آید.  
 

طرح های این مجموعه به وسیله همکار انسان شناسی و فرهنگ، ایرج اسماعیل پورقوچانی، دکترای انسان شاسی در آلمان به صورت اختصاصی برای این ستون ارائه می شوند.

 

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9132

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده