تاریخ فرهنگی بازار

زهره نظام محله

همیشه شهرهای ایرانی در پیوندی همیشگی از نظر فضا-زمان با بازار بودند و همین پیوند آنها را در نوعی پیچیدگی ارتباطی قرار می دهد که نمی توان مجزا آن ها را بررسی نمود به منظور رسیدن به شناخت در مورد هریک حتما باید کلیتی را در نظر داشت که در یک خط زمانی (تاریخی ) در حرکت بوده و در حال دگرگونی و تحول است. این تحول و دگرگونی هرگز تک بعدی نبوده و صرفا اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی نیست بلکه آن را می توان در یک کل منسجم مورد مطالعه قرار داد.
در این پژوهش که نوعی بررسی تاریخ فرهنگی ایران به طورکلی است سعی شده بازارهای ایرانی، از نظرفرهنگی گونه شناسی شوند و در یک خط کرونولوژیک، دگرگونی های ایجاد شده بر کنش و کنشگران آن، جریان ها و نهادها، رخدادها و وقایع، آثار مادی برجای گذاشته شده مطالعه شوند که نیازمند نوعی از روش های کیفی و ژرفانگر به کار رفته در مردم شناسی، است. 


واژگان کلیدی: شهر، بازار، کنشگران، جریان ها، وقایع، آثار مادی

 

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

پیوستاندازه
فایل 15435.docx26.75 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نظام محله، زهره

مطالب نویسنده