زیبایی یا معنا: تعریف هنر

اصغر ایزدی جیران

لیتون دو رویکرد را نسبت به تعریف هنر طرح می کند که قابل کاربرد در مرزهای بین فرهنگی هستند و از سوی اندیشمندان رواج یافته است. رویکرد اول هنر را بر حسب زیبایی شناسی تعریف می کند و رویکرد دوم هنر را به مثابه ارتباط در نظر می گیرد که توسط کاربرد خاص و عملکرد (کارکرد) ویژه ای شناسایی می شود. لیتون این اندیشه را به افلاطون و حتی به اندیشمندان پیش از او نسبت می دهد. رویکرد زیبایی شناختی، تنها احساسی لذت بخش را در تجربه هنری قرار می دهد و همین امر زیبایی شناختی را باعث تعریف مختصات هنر در میان دیگر فعالیت های انسانی می بیند. این رویکرد مبتنی بر این ایده است که "ویژگی های ذاتی هنر در سازمان صوری آن قرار دارد.

برای خواندن مقاله در اینجا کلیک کنید.

پیوستاندازه
Binary Data 1516.16.02 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

ایزدی جیران، اصغر

مطالب نویسنده