نظریه ی شهری و تجربه ی شهری: رویارویی با شهر

ملیحه درگاهی

نظریه ی شهری و تجربه ی شهری: رویارویی با شهر، سایمن پارکر، لندن و نیویورک، انتشارات راتلج، 2004
کتاب نظریه ی شهری و تجربه ی (Urban Theory and Urban Experience) شهری رویکردهای کلاسیک و معاصر در زمینه ی پژوهش شهری را گرد هم آورده تا بدین ترتیب خاستگاههای روشنفکرانه ی مطالعات شهری و بدهی های اغلب تصدیق نشده ای که هم دیدگاههای تجربی و هم نظری به شهر دارند را آشکار سازد.
از شکل گیری نظریه ی شهری مدرن در آثار وبر، زیمل، بنیامین و لفبور گرفته تا نوشته های نظریه پردازان شهری معاصر همچون دیوید هاروی و مانوئل کاستلز و مکتب مطالعات شهری لس آنجلس، کتاب نظریه ی شهری و تجربه ی شهری نمودهای کلیدی در اندیشه ی شهر را طی بیش از یک قرن دنبال کرده است. فصل های ویژه ای از کتاب مطالعات تحقیقی در مورد کلانشهرهای بزرگ از آثار پژوهشی چارلز بوت (Charles Booth) تا تحقیقات شهری معاصر ویلیام جی. ویلسون (William J. Wilson) را مورد کاوش و بررسی قرار داده و در همین راستا نیز رویکردهای جایگزین برای شهر صنعتی از جنبش باغ شهر تا شهرسازی جدید را مطرح می کند.
کتاب همچنین تأثیر فنآوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید و همچنین حرکت فزاینده به سمت شبکه های شهری غیر متراکم را مورد ارزیابی قرار داده؛ روندهایی که پرسشهای مهمی را در رابطه با زیست پذیری و هویت اجتماعی و کالبدی منظر شهر قراردادی  ایجاد می کنند. کتاب نظریه ی شهری و تجربه ی شهری با بانگی احیاکننده  برای نگرشی جامع تر و یکپارچه تر نسبت به این پرسش شهری در نظریه و عمل شکل گرفته که آیا ظرفیت غنی شهرهای ما قابل ادراک است.
به منظور بهره مندی بهتر دانشجویان و اساتید سؤالاتی به صورت مکرر بیان شده که کاوش در مورد موضوعات کلیدی را ترغیب می کند و بخش مربوط به مطالعات بیشتر که در انتهای هر یک از فصول آمده منابع متعاقبی را برای موضوعاتی که در هر فصل مطرح می شود، در اختیار قرار می دهد.
این کتاب مورد توجه دانشجویان، محققین، متخصصین و تمامی افرادی قرار خواهد گرفت که می خواهند در ارتباط با اینکه چرا شهر به شکل غالب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرن 21 بدل شده، بیشتر بیاموزند.
دربار ی نویسنده ی کتاب:
نویسنده ی کتاب، سایمون پارکر مدرس کرسی سیاسی دانشگاه یورک (UK) (United Kingdom) است. وی پیش از پیوستن به گروه سیاسی دانشگاه یورک در سال 1995، از اولین محققان جامعه شناسی دانشکده ی عیسی دانشگاه آکسفورد بود. در سال 1992 پارکر درجه ی دکترای خود در علوم سیاسی و اجتماعی را از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. در سالهای 1998 و 1999 وی عضو ارشد افتخاری تیم پژوهشی در گروه مطالعات ایتالیایی دانشگاه لندن بود. سایمون پارکر در سال 2005 استاد ارشد کرسی سیاسی در دانشگاه یورک شد و از آوریل تا سپتامبر 2007 نیز وی استاد مدعو رشته ی جامعه شناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا (British Columbia) در ونکور کانادا به شمار می آمد. در سال 2010 پارکر به عنوان استاد مدعو هالسورث(Hallsworth)  در اقتصاد سیاسی دانشگاه منچستر تدریس می کرد. سایمون همچنین همکار رولاند آتکینسون ((Rowland Atkinson در مرکز پژوهش شهری (CURB) دانشگاه یورک است. وی به علاوه با مؤسسه ی خیریه ی ملی پیشگیری از مواد مخدر منترو یوکی (Mentor UK) در پروژه های مختلفی همکاری داشته که اغلب بر افراد جوانی که در معرض سوء مصرف مواد مخدر قرار دارند، متمرکز شده اند. پارکر همچنین هدایت پروژه ی تحقیقاتی برای  ( Association of Department of Family Medicine) Adfm را بر عهده داشته که هدف آن حمایت از خانواده ها در جهت درمان و توانبخشی افرادی است که مصرف سوء مواد مخدر داشته اند، اخیرا نیز وی یک گزارش اجمالی جهانی برای کمیته ی NGO ویِنای سازمان ملل در زمینه ی مواد مخدر(United Nations Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs) (VNGOC تهیه دیده است.  کتاب اخیر پارکر، شهرها، سیاست و قدرت، در سال 2010 و توسط انتشارات راتلج منتشر شده است.

کتاب نظریه ی شهری و تجربه ی شهری دربردارنده ی 9 فصل بوده و هر یک از فصول از بخشهای مختلفی تشکیل شده اند که به شرح زیر هستند:
1-رویارویی با شهر
چرا نظریه شهری از اهمیت برخودار است؟
توسعه ی نظریه ی شهری
چارچوب کتاب

2-پایه گذاری نظریه ی شهری: وبر، زیمل، بنیامین و لفبور
مقدمه
ماکس وبر: شهر در تاریخ
گئورگ زیمل: فرهنگ کلانشهر
والتر بنیامین: شهر تفسیری
هنری لفبور: تولید شهر
نتیجه گیری
مطالعه ی بیشتر

3- توصیف شهر: اصلاح اجتماعی و سنت تجربی مطالعات شهری کلاسیک
مقدمه
شهر عاصی: تحقیق شهری به مثابه اصلاح اجتماعی
مطالعات شهری و مکتب جامعه شناسی شیکاگو
نتیجه گیری

4-رویای آرمانشهر: از باغشهر تا شهرسازی جدید
مقدمه
طرح ریزی آرمانشهر: احیاگرایی اجتماعی راسکین (Ruskin)، هاوارد (Howard) و آنوین (Unwin)
جنبش باغشهر
مدرنیسم ناخشنود reluctant modernism: ترسیم رویای آمریکایی
شهر کارکردی
شهرسازی جدید
نتیجه گیری
مطالعه ی بیشتر

5-مقایسه بین حومه ی شهر و گتو: مطالعات شهری و پژوهش اجتماعی در بریتانیا و ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم
مقدمه
در جستجوی اجتماع سنتی
شهرها برای مردم: جین جیکوبز و مورد کلانشهر متراکم
جامعه شناسی پراکندگی: حومه های شهری، شهرکهای جدید و شهرهای حاشیه ای
مطالعات اجتماعی جدید: سرمایه ی اجتماعی و اقتدار شهروندی
شهر قطبی شده: gentrification و گتویی کردن (ghettoisation)
زندگی در گتو: شهر نژادی شده در ایالات متحده
جهانی سازی گتو؟ تجربه ی اروپا و بریتانیا
نتیجه گیری
مطالعه ی بیشتر

6-دارایی های شهریurban fortunes  : ایجاد منظری از شهر سرمایه گرا
مقدمه
شهر سرمایه گرا در آثار انگلس و مارکس
سنگفرشهایی از طلا: کالایی کردن فضای شهری
شهر سرمایه گرا و جهانی شدن
نتیجه گیری
مطالعه ی بیشتر

7- شهر مورد نزاع: سیاست، مردم و قدرت
مقدمه
رویکردهایی به مطالعه ی سیاست شهری و حکومت شهری
محلی و جهانی: سنجش مجدد حکومت شهری
قدرت از پایین؟ تغییر ظاهر جنبشهای اجتماعی شهری
نتیجه گیری: نظریه های سیاست شهری و نظریه ی شهری
مطالعه ی بیشتر

8- از پایه تا فراتر از آن: فرهنگ، نمایش و تفاوت در دنیای شهری
مقدمه
فرهنگهای شهری
جنسیت در شهر: جنسیت و تمایلات جنسی در تجربه ی شهرنشینی
هتروتوپیا (جابجاشدگی) یا دیگ مذاب؟ هویتهای قومی و فرهنگی در کلانشهر مدرن
شهر به مثابه متن: خوانش وضعیت شهری
چندگانگی، معنویت و پساکلانشهر
نتیجه گیری
مطالعه ی بیشتر

9-قرار دادن شهر در جای خودش: آینده ی شهری و آینده ی نظریه ی شهری
مقدمه
شرق هلسینکی (Helsinki)، جنوب سن دیگو (San Diego): اکثریت جهان شهری
شهر اطلاعات: اتصال جهان های شهری مادی و معنوی
بوم شناسی جدید شهری: پایدارگرایی و آینده ی شهری
نظریه ی آموزش تجربه: از شیکاگو تا لس آنجلس و گراند زیرو (Ground Zero)، بیانیه ای برای شهر from Chicago to LA to Ground Zero A manifesto for the city
نتیجه گیری: تجربه ی شهری و آینده ی نظریه ی شهری
مطالعه ی بیشتر
واژه نامه
یادداشت ها
کتاب شناسی
نمایه

Parker, Simon. (2004) Urban Theory and Urban Experience: encountering the city, London and New York, Routledge.

Email:malihedargahi@yahoo.com

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294


 

 


 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

درگاهی، ملیحه

مطالب نویسنده