مراکز مطالعات شهری: مرکز مطالعات شهری دانشگاه ایالت وین

ترجمه ی ملیحه درگاهی

تصویر: دانشگاه وین
مرکز مطالعات شهری دانشگاه ایالت وین (Wayne State University ) (WSU) برای بیش از 30 سال است که به ارائه ی خدمت و پژوهش در علوم اجتماعی جدید می پردازد. این مرکز به منظور ادغام تخصصهای اصلی با مهارتهای روش شناسانه اعضای خود اغلب با اساتید دانشگاه همکاری می کند. این اعضا همچنین برای پاسخگویی به پرسشهای مهم مرتبط با پهنه ی کلانشهری و مسائل سیاسی یا سازمانی، به طور تنگاتنگی با نهادهای اجتماعی و حکومتهای محلی در ارتباط هستند. اعضای مرکز در تکنیکهای تحلیل جمعیتی، نقشه کشی، ارزیابی، پیمایشهای نمونه گیری، گردآوری داده های کیفی و تحلیلهای سیاسی از مهارت برخوردارند. مرکز مطالعات شهری به علاوه دارای تخصصهایی در زمینه ی توسعه ی اجتماعی، مطالعات شهری، جمعیت شناسی، توسعه ی اقتصادی، امنیت عمومی، ناتوانی ها و آموزش است.
مرکز مطالعات شهری به دنبال ارتقاء دانش مرتبط با موضوعات شهری و ارائه ی پاسخهایی نوآورانه به چالشها و فرصتهای شهری است.  این مرکز با التزامی که برای کمک به دیترویت (Detroit) و ناحیه ی کلانشهری آن دارد مأموریت خود را از طریق هدایت و گسترش فعالیتهای تحقیقاتی، توسعه ی سیاستها و برنامه ها و ایجاد زمینه ی آموزشی، ظرفیت سازی و همیاری فنآورانه، پیگیری می کند.
مرکز مطالعات شهری در تعیین و تأثیرگذاری سیاست شهری محلی، منطقه ای، ایالتی و کشوری مشارکت دارد. این مرکز جامعه، دولت، مؤسسات و سیاستگذاران را در ارتباط و همکاری با اساتید و منابع دانشگاهی قرار داده تا بدین ترتیب دانش را به عمل تبدیل کند. مرکز مطالعات شهری تا کنون هدایتگر پژوهشهای مختلفی بوده و از محققین، سازمانهای اجتماعی، امور تجاری، شورای شهر، مؤسسات، ارگانهای غیر دولتی و ... در سرتاسر میشیگان جنوبی حمایت به عمل آورده است. از جمله ابزارهای تحقیقاتی که این مرکز فراهم آورده شامل گالری نقشه، نقشه کشی تعاملی، انتشارات، گزارشها و ارائه ها است.

برنامه ها:

برنامه ی امنیت شهری:
برنامه ی امنیت شهری با نهادهای اجتماعی و نمایندگی های دولتی در مورد پروژه های مشارکتی که اشاره به مسائل مزمن مرتبط با امنیت عمومی دارند، همکاری دارد.  این برنامه با بهترین عملکرد و شیوه ی دستور کاری تحقیقات را هدایت می کند، داده های اجتماعی و جنایی را تحلیل می کند و همیاری فنآورانه ای با نهادهای اجتماعی و نمایندگی های دولتی ایجاد می کند.
برنامه ی امنیت شهری تا به حال پروژه های ابداعی مختلفی را به اجرا در آورده که از جمله می توان به "ترسیم نقشه ی راههای ایمن تا مدرسه"، برنامه ای که از طریق فنآوری نقشه کشی GIS جوانان را درگیر حل مشکلات اجتماعی می کند؛ و "بررسی موجودی حوزه های همسایگی: پروژه ی آشکارسازی نظام آماری اجتماعی"، یک وب سایت نقشه کشی GIS تعاملی که دسترسی عمومی را به آمارهای تراز همسایگی در مورد شرایط و روندهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراهم می آورد، اشاره کرد.   
از دیگر اقدامات این برنامه ایجاد نوآوری هایی در نقشه کشی جنایی پلیس از طریق مشاوره با گروه پلیس دیترویت و " دگرگونی حل مسئله ی همسایگی در دیترویت" است که دولت شهر، شهروندان شهر و WSU را در برنامه ای مشارکتی که به دنبال راه حلهای مبتکرانه برای حل مسائل مزمن همسایگی است، گرد هم می آورد.

واحد پژوهش پیمایشی ((SRU:
واحد پژوهش پیمایشی داده های اولیه را از طریق تکنیکهای گردآوری داده جمع آوری کرده و سپس پژوهشگران را با روش شناسی های پیشرفته برای پروژه های تحقیقاتی شان مهیا می سازد. از جمله ظرفیتهای SRU شامل: مصاحبه های تلفنی به کمک کامپیوتر ((Computer Assisted Telephone Interviews ((CATI، مصاحبه های خودکار با کمک کامپیوتر (Computer Assisted Self-administered Interviews) (CASI)، مصاحبه های شخصی مبتنی بر جامعه، گروههای متمرکز و پیمایشهای پستی است.
این واحد قابلیت انجام تمامی مراحل یک پروژه از طراحی و اجرا گرفته تا تولید فایلهای اطلاعات کامپیوتری و تحلیل داده ها را دارد. CATI 30 مصاحبه کننده ی تلفنی تمام وقت و پاره وقت را به همراه یک ناظر تمام وقت و برنامه نویس کامپیوتری مسلط به جدیدترین برنامه های نرم افزاری، به خدمت می گیرد. از جمله شرکای تحقیقاتی در سالهای اخیر شامل: مؤسسه ی ملی علوم زیست محیطی و دانشکده ی بهداشت همگانی دانشگاه میشیگان، دانشکده ی خدمات اجتماعی دانشگاه میشیگان و مؤسسه ی شهری بنیاد ملی عدالت، هستند.

توسعه ی اقتصادی:
واحد توسعه ی اقتصادی به مسائل مرتبط با رشد اقتصاد شهری می پردازد. در این حوزه واحد توسعه ی اقتصادی به بهترین نحو تحقیقاتی را در زمینه ی مشوق های اقتصاد شهری، تحلیل داده های پیمایشی و اقتصادی هدایت کرده و کمکهای تکنیکی نیز به سازمانها و حکومتهای محلی ارائه می دهد.
این واحد تا کنون چندین مطالعه ی تأثیرگذار اقتصادی را که سهم اقتصاد و تأثیر نهادها و گروههای مختلف سرتاسر جنوب شرقی میشیگان را نشان می دهند، تحت نظارت خود داشته است. واحد توسعه ی اقتصادی همچنین ارزیابی برنامه ی تاجران و فروشندگان بازار در منطقه را برعهده داشته و مطالعه ی گسترده ای را بر بحران سلب حق اقامه ی دعوی در بخش ماکمب ((Macomb County به انجام رسانده است.
پژوهشهای گسترده ی این واحد در زمینه ی رویکردهای توسعه ی اقتصادی در امتداد با مطالعات انجام شده بر حکومتهای محلی سراسر میشیگان جنوب شرقی، موقعیت ممتازی را برای این واحد ایجاد کرده که به واسطه ی آن می تواند به شیوه ای استراتژیک و در جهت کمک به پیشبرد اقتصاد محلی با حکومتهای محلی همکاری داشته باشد.

موسسه یاری رسانی به کودکان  در میشیگان:
در ابتدای سال 1993 یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ایالتی وین اثربخشی موسسه «یاری رسانی در کودکی میشیگان»( Early on Michigan) را با تأیید گروه آموزشی میشیگان، مورد ارزیابی قرار داد. این موسسه هماهنگ کننده ی خدمات مداخله ای اولیه ای است که برای کودکان معلول و کودکانی که از اختلال رشدی رنج می برند و خانواده هایشان، در نظر گرفته شده است.
پروژه ی اطلاعاتی تایید کیفی به دنبال این است که دریابد آیا یاری رسانی به کودکان، تفاوتی برای مشارکت خانواده ها ایجاد می کند و این اطلاعات را در اختیار گروه آموزشی میشیگان و اداره ی آموزش ویژه و سرویس های مداخله ای اولیه، قرار می دهد. اطلاعات برآمده از این ارزیابی در تعیین فرآیند ارسال خدمات و کمک به پیشرفت در ارسال خدمات، نقش مؤثری دارد.
در این پروژه ی مطالعاتی خانواده ها نیز مشارکت دارند. متخصصان و سهام داران  موسسه یاری رسانی به کودکان خدمات مختلفی را ارائه می دهند و گستره ی اجرایی این خدمات حوزه ی منابع اطلاعاتی و تحقیقاتی را در بر می گیرد.  این پروژه سپس داده های گردآوری شده را بررسی می کند، از طریق اطلاعات دریافتی میزان کارایی داده ها بدست آمده و بدین ترتیب گزارش اجمالی سالانه حاصل می شود.

پژوهش ارزیابی:
پژوهش ارزیابی کاربرد نظام مند روش شناسی تحقیقاتی در ارزیابی برنامه های مداخله ای اجتماعی است. تحلیلهایی که تحت نظارت ERU (Evaluation Research Unit) انجام می گیرند به لحاظ روش شناسی دقیق بوده و هماهنگ با شیوه های تحلیلی پیشرفته هستند. این تحلیل ها از رویکردهای پژوهشی پاسخگو و از نظر فرهنگی مهم بهره می گیرند. اعضای این بخش در روشهای تحقیقی کمی و کیفی تبحر داشته و همچنین در طراحی و اجرای پروژه های ارزیابی تلخیصی/برآمد و تکوینی/فرآیند از تجربه برخوردارند.
گستره ی خدماتی ERU از انجام طراحی ارزیابی و اجرای سنجشهای جامع چند ساله و چند مکانی گرفته تا ارائه ی مشاوره یا آموزش به سازمانهایی است که ترجیح می دهند ظرفیت ارزیابی داخلی شان را بسازند. به علاوه این واحد دارای بخش مدیریت پروژه است که مدیریت مجموعه اطلاعات چندلایه و متقارن و فعالیتهای پردازشی را شامل می شود. از ارگانهایی که طی سالهای اخیر با این مجموعه همکاری داشته اند می توان به مؤسسه ی اسکیلمن (Skillman)، گروه سلامت و بهداشت دیترویت، دادگاه ناحیه ی 36 ام، گروه آموزش ایالات متحده، مدارس عمومی دیترویت و دانشکده ی آموزش WSU اشاره کرد.
 

مرکز اطلاعات کلانشهر میشیگان (MIMIC):
از عمده فعالیتهای MIMCI می توان به تحقیق، بررسی و پیگیری و توصیف روندهای آماری جمعیت شهر و مسکن در جنوب شرقی میشیگان اشاره کرد. به علاوه تحقیقات این مرکز بر توسعه ی اجتماعی، برآورد نیازها، انتخاب موقعیت/مکان و برنامه ریزی کنشهای مثبت تمرکز یافته است. MIMIC حمایتهای فنآورانه را برای پروژه های تحقیقاتی فراهم می آورد، خدمات عمومی را ارائه می دهد و همچنین به عنوان یک نمایندگی هماهنگ کننده در شبکه ی مرکز داده های ایالتی (State Data Center) (SDC) اداره ی سرشماری ایفای نقش می کند. اخیرا کارشناسان MIMIC دعوت به همکاری با خدمات اجتماعی/ راه متحد United Way/Community Services، مشارکت اطلاعاتی دیترویت، مؤسسه ی اسکیلمن و پیوست شهری دیترویت، شده اند.
بررسی تنوع در دیترویت از جمله فعالیتهای مهم MIMIC است. روند ترسیم نقشه ها و دیگر اطلاعات جمعیتی به صورت روزانه آماده شده و از طریق وب سایت مرکز مطالعات شهری در دسترس قرار می گیرد. این نقشه های GIS بر اساس موقعیت اطلاعات مرجع را به صورت جغرافیایی گردآوری، ذخیره و کنترل کرده و به نمایش می گذارند. استفاده از نقشه های GIS تغییر در الگوهای ادغام محله را امکانپذیر ساخته است.

قابلیتهای سازمانی:
از سال 1967مرکز مطالعات شهری دانشگاه ایالتی وین بر تحقیقات متنوعی نظارت کرده و حامی محققین، سازمانهای اجتماعی، تجار، شهرداریها، مؤسسات، ارگانهای غیر دولتی و ... در سرتاسر میشیگان جنوبی بوده است. مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد به طور خلاصه ظرفیتهای پژوهشی و خدماتی این مرکز را عنوان می کند. اگرچه این نگاه اجمالی جامع و کامل نیست ولی راههایی را پیش رو می گذارد که از طریق آن پژوهشگران و سازمانها می توانند پاسخگوی پرسشهای تحقیقی مهم باشند.
ارزیابی و تحلیلهای سیاسی، نقشه کشی/سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مجموعه داده ها، توسعه ی پرسشنامه ها، نمونه گیری، مدیریت پایگاه داده ها/وب، بودجه پژوهشی، تحلیل داده ها.

منبع:
http://www.cus.wayne.edu/

email:malihedargahi@yahoo.com
 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

درگاهی، ملیحه

مطالب نویسنده