طراحی شهری از منظردفاع غیرعامل

زکیه دهفانی

هاشمی فشارکی، سید جواد، شکیبا منش، امیر، طراحی شهری از منظردفاع غیرعامل، تهران:بوستان حمید، 1390.
این کتاب در هشت فصل تدوین و تنظیم شده است. فصل اول این کتاب به موضوع دفاع غیر عامل و تعاریف و مفاهیم کلیدی این موضوع ازجمله اهمیت دفاع غیرعامل، امنیت ملی و مولفه های آن و هم چنین چشم اندازها و راهبردهای دفاع غیر عامل پرداخته شده است. فصل دوم در دو بخش تعریف شده است. در بخش اول نگاهی به مفهوم شهر و شهرسازی ، کلان شهر و مادر شهر و ویژگی های شهر در جهان سوم داشته است. در بخش دوم از فصل دوم نویسندگان مفاهیم اساسی در طراحی و برنامه ریزی شهری از جمله کاربری های شهری ، تقسیمات کالبدی شهری، معیارهای ارزیابی کاربری های شهری و..بررسی شده است. درفصل سوم مستندات قانونی در رابطه با دفاع غیرعامل بیان شده است. فصل چهارم سابقه دفاع غیر عامل در ایران با تقسیم آن به دوره قبل از اسلام و بعد از اسلام با نتیجه گیری در این زمینه که در شهرهای گذشته ایران شبکه ای منسجم و پیوسته که با روستاهای پیرامون  پیوندی عمیق داشتند سبب پایداری هر چه بیشتر شهر در برابر تهدیدات می شده است که امروزه تناسب تمهیدات نوین با شهرها اجتناب ناپذیراست. فصل پنجم دفاع غیر عامل در کشورهای دیگر بررسی شده است که به دنبال آن نگارندگان در فصل ششم به انواع طرح های شهری مربوط به امور شهری ازجمله  طرح جامع شهری، طرح تفضیلی، طرح هادی شهری و...و وظایف هر کدام از ارگانها نسبت به دفاع غیرعامل شهری شهری پرداخته شده است. فصل هفتم به مبحث سنجش از راه دور شهر توسط عکسهای هوایی و کاربرد آنها در دفاع غیر عامل اختصاص داده شده است. فصل هشتم و پایانی که به دفاع غیرعامل در کلان شهرها می پردازد ، درچهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول اشکال ( فرم ها) کلی شهری از جمله دایره ، مثلث ، مربع و.. در بخش دوم الگوهای کلان شهری از جمله هندسی و خطی و شعاعی و ارگانیک و اقماری  ..بررسی و نحوه کاربرد  بهترین دفاع غیر عامل در هرکدام از این شهرها توضیح داده شده است.در بخش سوم بافت شهری به معنی چگونگی ترکیب و آمیخته شدن تار و پود شهرها توسط اجزاء ساختمان ها به یکدیگر و هم چنین توضیح بافت شهری در شهرهای گذشته در ایران و ویژگیهای آنان نسبت به شهرهای کنونی پرداخته شده است. در بخش چهارم کاربری های شهری و نحوه توزیع آنان اختصاص داده شده تا با اختصاص دادن بهترین مکان ها در شهر به این کاربریها ؛ امنیت ساکنان نیز بدست آید.
 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

دهقانی، زکیه

مطالب نویسنده