مراکز مطالعات شهری: مدرسه ی موضوعات شهری و عمومی

ترجمه ملیحه درگاهی

در آغاز مدرسه ی موضوعات شهری و عمومی ((School of Urban and Public Affairs (SUPA) در سال 1967 و به تصویب مجلس قانونگذار تگزاس به عنوان مؤسسه ی مطالعات شهری تأسیس شد. مأموریت قانونی مؤسسه هدایت تحقیقات و ایجاد همکاری فنآورانه با شهر تگزاس، فرمانداریهای استانی و آژانس های همگانی و همچنین ارائه ی موقعیتهای آموزشی و تدریس به افرادی است که یا در مشاغل خدمات همگانی فعالیت می کنند و یا اینکه می خواهند در آینده به این مشاغل بپردازند.
در سال 1990 و پس از گسترش قابل توجه برنامه ها و پرسنل کاری، سازمانی که حول یک مؤسسه رشد یافته بود به مدرسه ی موضوعات شهری و عمومی بدل شد. موسسه نیز به فعالیت خود به عنوان بخش جدائی ناپزیر مدرسه ادامه داد.
بیش از 1500 دانشجو مدرک کارشناسی ارشد خود را از SUPA دریافت کرده اند و بسیاری از آنان موقعیتهای مدیریتی مهمی را در حکومتهای محلی، نمایندگی های همگانی و سازمانهای غیر دولتی سراسر کشور، در اختیار دارند. به علاوه SUPA بیش از 4000 مدرک کارشناسی را در برنامه ی مطالعات میان رشته ای اعطا کرده است.
در سالهای اخیر SUPA از بدنه ی دانشجویی متنوعی متشکل از تقریبا 350 دانشجو، برخوردار بوده است. همچنین بسیاری از این دانشجویان کارشناسی ارشد دارای مشاغل نیمه وقت یا تمام وقت در ارگانهای دولتی، خصوصی یا غیر دولتی هستند. ثبت نام در برنامه ی مطالعات میان رشته ای به سرعت افزایش یافته و در حدود 700 دانشجو دراین بخش نام نویسی کرده اند.
مؤسسه ی مطالعات شهری به عنوان بخشی از SUPA، برنامه ی دانشگاه محور مهمی در تگزاس است که هدف آن تجهیز منابع روشنفکرانه در مدرسه و دانشگاه در جهت پاسخگویی به مسائل و چالش هایی است که اجتماعات مختلف در کشور با آن مواجه اند.
این نهاد از سال 1967 متعهد شده تا قابلیتهای مدیریتی و نظارتی و همچنین ظرفیت اجتماعی دولت و سازمانهای غیر دولتی را ارتقاء دهد. کارکنان حرفه ای، اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مطالعات پژوهشی کاربردی را هدایت می کنند، برنامه ریزی سفارشی ( customized planning) و دستیاری مدیریتی را انجام می دهند و در فعالیتهای مرتبط با مطالعات شهری که برای مشتریانی از سرتاسر تگزاس اجرا می شوند، مشارکت دارند.
مؤسسه ی مطالعات شهری طی سالها به موفقیتهای چشمگیری دست یافته و توانسته افراد بسیاری را که به خدمات عمومی به عنوان امری الزامی برای یک دانشگاه شهری حقیقی نگاه می کنند، جذب خود کند. آثار بر جای مانده در مورد خدمات شهری نوعی رسمیت و افتخار برای مؤسسه، دانشجویان و دانشگاه به ارمغان آورده است.

برنامه های دوره ی کارشناسی:
SUPA مدرک کارشناسی در زمینه ی مطالعات میان رشته ای ((INTS (Interdisciplinary Studies) ارائه می دهد. این مدرک تحصیلی به دانشجویان اجازه می دهد تا برنامه ی پایه ای فردی را بسط دهند که متمرکز بر اهداف شغلی یا انجمن های دانشجویی است. این مدارج فردی دانشجویان را به سمت توسعه ی موضوعات آکادمیک یا مباحثی هدایت می کند که خارج از مرزهای معمول رشته ای قرار می گیرند.
لینک مرتبط با مطالعات میان رشته ای SUPA:
http://www.uta.edu/supa/undergraduate/interdisciplinary/index.php
در آغاز مدرسه ی موضوعات عمومی و شهری ((School of Urban and Public Affairs (SUPA) در سال 1967 و به تصویب مجلس قانونگذار تگزاس به عنوان مؤسسه ی مطالعات شهری تأسیس شد. مأموریت قانونی مؤسسه هدایت تحقیقات و ایجاد همکاری فنآورانه با شهر تگزاس، فرمانداریهای استانی و آژانس های همگانی و همچنین ارائه ی موقعیتهای آموزشی و تدریس به افرادی است که یا در مشاغل خدمات همگانی فعالیت می کنند و یا اینکه می خواهند در آینده به این مشاغل بپردازند.
در سال 1990 و پس از گسترش قابل توجه برنامه ها و پرسنل کاری، سازمانی که حول یک مؤسسه رشد یافته بود به مدرسه ی موضوعات شهری و عمومی بدل شد. موسسه نیز به فعالیت خود به عنوان بخش جدائی ناپزیر مدرسه ادامه داد.
بیش از 1500 دانشجو مدرک کارشناسی ارشد خود را از SUPA دریافت کرده اند و بسیاری از آنان موقعیتهای مدیریتی مهمی را در حکومتهای محلی، نمایندگی های همگانی و سازمانهای غیر دولتی سراسر کشور، در اختیار دارند. به علاوه SUPA بیش از 4000 مدرک کارشناسی را در برنامه ی مطالعات میان رشته ای اعطا کرده است.
در سالهای اخیر SUPA از بدنه ی دانشجویی متنوعی متشکل از تقریبا 350 دانشجو، برخوردار بوده است. همچنین بسیاری از این دانشجویان کارشناسی ارشد دارای مشاغل نیمه وقت یا تمام وقت در ارگانهای دولتی، خصوصی یا غیر دولتی هستند. ثبت نام در برنامه ی مطالعات میان رشته ای به سرعت افزایش یافته و در حدود 700 دانشجو دراین بخش نام نویسی کرده اند.
افزون بر این SUPA سه برنامه ی فرعی برای دانشجویان دوره ی کارشناسی در زمینه های مدیریت عمومی، برنامه ریزی شهری و محیط زیست و مباحث شهری و سیاست عمومی، در نظر گرفته است.

برنامه های دوره ی کارشناسی ارشد:
اخیرا SUPA شش برنامه ی مطالعاتی در سطح کارشناسی ارشد ارائه داده که شامل: کارشناسی ارشد هنر Master of Arts (MA) در زمینه ی موضوعات شهری، کارشناسی ارشد در مباحث شهری و برنامه ریزی منطقه ای، کارشناسی ارشد مدیریت عمومی، کارشناسی ارشد در زمینه ی مطالعات میان رشته ای توسعه ی پایدار Interdisciplinary Studies - Sustainability Track، دکترای مدیریت عمومی و شهری و همچنین دکترای برنامه ریزی شهری و سیاست عمومی.
لینک مرتبط با برنامه های دوره ی کارشناسی ارشد:  http://www.uta.edu/supa/graduate/index.php
به علاوه SUPA در برنامه های فرعی خود با معماری، مهندسی اجتماعی، جرم شناسی و عدالت کیفری، آموزش، علوم زیست محیطی، معماری منظر، پرستاری، مدیریت منابع انسانی و خدمات اجتماعی، شرکت کرده است. این مدرسه همچنین در یک برنامه ی بین رشته ای که دستاورد آن مدارج دکتری و کارشناسی ارشد در علوم زیست محیطی و مهندسی است با کالج های مهندسی و علوم UTA، شرکت می کند.
Email: ius@uta.edu

برنامه های رسمی:
SUPA ارائه گر شش برنامه ی رسمی است و دانشجویان خواهان این هستند که بتوانند فقط برای یک برنامه ی رسمی کارشناسی ارشد درخواست صادر کنند. این برنامه ها موارد زیر را شامل می شوند:

بازنگری توسعه:
گواهینامه ی بازنگری توسعه آموزشهایی را در زمینه ی منطقه بندی، بازبینی طرح زیربخش ، طراحی مکان، مهارتهای ارتباطی و توسعه ی شهری ارائه می دهد و در عین حال علایق شهروندان و بافت مکانی را نیز در نظر دارد. این مهارتها برای طراحانی که خواهان فهم  عملکرد توسعه ای پیشنهادشده هستند، الزامی است با این تضمین که این پیشنهاد با چشم انداز شهر و تسهیل بازنگری طرحهای توسعه ای سازگار است.

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی:
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به ابزاری ضروری برای تحلیل در تمامی سطوح مدیریت بخشهای خصوصی و عمومی، مدیریت و برنامه ریزی، بدل شده است. افرادی که در استفاده از GIS مهارت دارند میتوانند در طیف وسیعی از حرفه ها در دولت و سازمانهای غیر دولتی و تجاری مشغول به فعالیت شوند.

بودجه بندی عمومی و مدیریت امور مالی:
مدیریت مالی بی عیب در تمامی سطوح دولتی برای مواجه با نیاز بغرنج و بیش از پیش گرانِ عرضه ی خدمات، لازم و ضروری است. هدف از ارائه ی این گواهینامه تجهیز دانشجویان علاقه مند به مباحث بخش عمومی و کارمندان دولتی محلیِ (بودجه ریزان، برنامه ریزان، تحلیلگران مالی و کارمندان برگزیده) دارای مهارتهایی است که آنان را قادر می سازد که به گونه ای مؤثر دولت محلی را در تصمیم گیریهای مالی پشتیبانی کنند.
شرکت کنندگان انتظار این را دارند که به درک منسجمی از بودجه بندی عمومی و فرآیندهای مدیریت مالی و نظریه هایی همچون دانش منابع مختلف درآمد دولتی، هزینه های کلان و ساز و کارهای استقراض مادام العمر اموال سرمایه ای  دست یابند.

روزنامه نگاری شهری:
مدرسه ی موضوعات عمومی و شهری برنامه ی ارائه ی گواهینامه برای آموزش روزنامه نگارانی با چشم انداز تاریخی و تطبیقی در مورد رویدادها و مسائل شهری را در نظر گرفته است. SUPA برای بیش از 30 سال دانشجویان و متخصصینی را در زمینه ی مباحث شهری آموزش داده است.

مدیریت شهری غیر دولتی:
تقاضا برای آموزش مدیریت غیر دولتی همراه با افزایش موقعیت شغلی در بخشهای غیر دولتی و رقابت فزاینده میان نمایندگی های غیر دولتی، رشد چشمگیری داشته است. دانشجویان با حرکت به سمت این بخش و با داشتن گواهی نامه های مدیریت غیر دولتی مدخل های کاری آسانتر و موقعیتهای برجسته تری را می یابند.
لینک برنامه های رسمی: http://www.uta.edu/supa/certificates/index.php

مؤسسه ی مطالعات شهری – پروژه های اخیر
سال گذشته موسسه به بیش از 40 درخواست از بخشهای شمالی تگزاس گرفته تا جنوب هوستون، پاسخ داده است. بیش از 65 پروژه بین سالهای 2009 تا 2010 برای اجتماعات شهری و روستایی مناطق شمالی تگزاس، به انجام رسیده است. مهمتر اینکه این اجتماعات منافع مستقیمی را در نتیجه ی کار با مؤسسه کسب کرده اند. به عنوان مثال، طی سال گذشته 30 پروژه ی طراحی توسط دانشجویان مقطع کارشناسی فعال در مرکز طراحی شهری آرلینگتون (Arlington Urban Design Center) انجام شده که بیش از نیم میلیون دلار برای شهر آرلینگتون و همچنین گروههای همسایگی، سازمانهای غیر دولتی و نهادهای تجاری محلی پس انداز کرده است. بیشتر پروژه ها از جمله بررسی امکانپذیری، برنامه ی توسعه ی اقتصادی، طرح فراگیر، طرح پارکها و مطالعه ی راه، امسال نیز در جریان هستند.

پروژه های انجام شده بین سالهای 2010 – 2009:
•    انجمن دندانپزشکی آرلینگتون (برنامه ی راهبردی)
•    شهر آرلینگتون، Texas (مرکز طراحی شهری)
•    شهر سیدر هیل (Cedar Hill) (برنامه ی راهبردی)
•    شرکت فُرت ورث مرکزی (Downtown Fort Worth Inc.) (اعتبارات مداوم تحصیلی)
•    هالتم سیتی (    Haltom City)، تگزاس (پیمایش شهروندی)
•    شهر کافمن (Kaufman)،تگزاس  (بررسی امکانپذیری)
•    شهر ماندی (Munday)، تگزاس (طرح راهبردی)
•    شهر کوایتمن (Quitman)، تگزاس (بررسی امکانپذیری)
•    شهر رنو (Reno)، تگزاس (برنامه ی توسعه ی اقتصادی)
•    رویز سیتی (Royse City)، تگزاس (طرح راهبردی)
•    شرکت فورت ورث جنوب شرقی (.Southeast Fort Worth Inc) (داده های شاخص اقتصادی)
•    راه حل های نیروی کار تگزاس (نقشه های ارائه ی خدمات)
•    شعبه ی بالایی (Upward Bound)، دانشگاه تگزاس در آرلینگتون (مرکز تابستانی)
•    دپارتمان دادگستری ایالات متحده (مطالعه ای چند ساله بر استفاده ی خشونت آمیز از تفنگ)
•    شهر ویدر (Vidor) تگزاس (طرح استفاده از زمین)
•    منظر تگزاس شمالی (پژوهش در باب توسعه ی حوزه های همسایگی)

منبع:  سایت اینترنتی مدرسه ی موضوعات عمومی و شهری دانشگاه آرلینگتون   
   http://www.uta.edu/supa/index.php

Email:malihedargahi@yahoo.com
  

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

درگاهی، ملیحه

مطالب نویسنده