شهر (1): تعریف

اریک ادوین لمپارد ترجمه ی زهره دودانگه

بخش اول
شهر مرکز جمعیتی نسبتا دایم و بسیار سازمان یافته است که به میزان قابل توجهی بزرگتر از یک شهرک یا روستا بوده و نسبت به آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. نام شهر(city) به جماعت های شهریِ (urban communities) معینی داده می شود که به موجب برخی تمایزات قانونی و عرفی، در مناطق و ملل مختلف متفاوت هستند. با این حال در بیشتر مواقع مفهوم شهر به نوع ویژه ای از جامعه- جامعه شهری و فرهنگ آن که تحت عنوان"urbanism" یا شهرسازی (شهرشناسی)شناخته می شود- اطلاق می گردد.
حکومت شهری تقریبا در همه جا توسط قدرت سیاسی بالاتری (معمولا در سطح ملی یا ایالتی) ایجاد می شود. در بیشتر کشورهای غربی تخصیص قدرت به شهرها طی اقدامات قانونی صورت می پذیرد، که ]بر اساس آن[ مسئولیت حکومت خودمختارِ محدود شده ای را به مقامات محلی واگذار می کند. برخی کشورهای اروپایی مقررات شهرداری عمومی را به تصویب رساندند، که کنترل اداری متمرکز بر نواحی تابع را -توسط سلسله مراتبی از روسای بخشی و شهرداران محلی- مجاز می شمرد. کشورهای سوسیالیستی عموما سیستمی سلسله مراتبی از شوراهای محلی را بکار گرفتند که با بدنه مدیریتی سطوح بالاترِ دولت مطابقت داشت و تحت کنترل آن بود.
شهر- به عنوان گونه ای از جامعه- ممکن است به صورت یک مرکز تجمعِ نسبتا دائمیِ جمعیت و نیزهمراه با شیوه های متنوع سکونت، نظم های اجتماعی و فعالیت های مجهز نگریسته شود، که یک مکان کم و بیش مجزا را اشغال نموده و دارای اهمیتی فرهنگی است، که ]این موارد[ آن را از سایر انواع سکونتگاه هاو انجمن های انسانی مجزا می کند. با این حال شهر بر اساس عملکردهای اولیه و ویژگی های ابتدایی خویش از یک شهرک یا حتی یک روستای بزرگ قابل تمیز نیست. اندازه خالص جمعیت، سطح ناحیه و یا تراکم سکونتگاه معیارهای مکفی برای تمایز نیستند، در حالی که سایر متغیرهای همبسته ی اجتماعی آن ها (مانند تقسیم بندی نیروی کار، فعالیت غیر کشاورزی، عملکرد مکان مرکزی و خلاقیت) به نسبت ها و درجات متفاوت تمامی جوامع شهری را از شهرک های کوچک تا متروپلیس عظیم مشخص می نمایند.
متن به صورت زیر ارجاع داده شود:
•    MLA Style:   "city." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
•    APA Style:   city. (2010). Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica.
 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

دودانگه، زهره / معاونت روابط عمومی

مطالب نویسنده