انسان شناسی(15): زمینه های مطالعاتی خاص انسان شناسی:آموزش و پرورش

هروه وارن ترجمه ی زهره دودانگه

دانش انسان شناسی از آغاز به فرایند تبدیل یک نوزاد با قابلیت های ناشناخته به یک انسان بزرگسال با نقشی خاص در یک گروه ویژه (مانند خانواده، جامعه، طبقه، ملت) اهمیت داده است. یک نوزاد برای رسیدن به بزرگسالی نیاز به آموختن دارد و این آموختن بیشتر به این بستگی دارد که چگونه بزرگسالان پیرامون وی خود را سازماندهی می کنند. آموزش و پرورش کودک تنها در مدرسه و سایر نهادهای رسمی صورت نمی پذیرد، بلکه در طی فرایند های غیر متمرکزی که زندگی خانواده و جامعه را شکل می دهند، اتفاق می افتد. بنابراین انسان شناسان  فرایندهای روانی فرهنگ آموزی (enculturation) و فرایند های اجتماعی -که مستلزم تضمین این واقعیت هستند که نقش های گوناگون انسان که شبکه ی یک جامعه پیچیده را شکل می دهند، در طول نسل ها بازتولید می گردند- را مورد کند و کاش قرار می دهند.
آموزش و یادگیری در پایه و اساسِ بیشتر تعاریف فرهنگ جای می گیرد. از دیدگاه فرهنگی، آموزش، امکانات انسان را فعال ساخته و آن ها را به گونه ای شکل می دهد که با  "یک محیط انسانی خاص"  یا "فرهنگ" متناسب شوند.  این فرایند جنبه های گوناگونی دارد، برای مثال چه کسی از بچه مراقبت می کند (مادر، بچه بزرگتر یا دیگر مراقبان)، چه زمانی این مراقبت صورت می گیرد (در ساعات مختلفی از روز و یا در طی سال ها) و با چه پیامدهایی (برخی سازمان ها در قادر ساختن بچه ها به موفقیت در موقعیت های خاص، بهتر عمل می کنند- شکست در تحصیل، مشکلات عشقی، همسر و پدر حساس- که این موارد ممکن است شکل (بیان های]ستایش [آمیز] نیز به خود بگیرند). بدون کنش متقابل بلند مدت و گسترده با بزرگسالان، نوزاد انسان قادر به رشد نخواهد بود. بازتولید انسان تنها یک فرایند ژنتیکی یا روانی نیست. این فرایند یک فرایند اجتماعی-فرهنگی نیز هست که افرادی را با توانایی های ویژه در مواجهه با موقعیت های خاص می آفریند (و اغلب در فرض موقعیت هایی که این افراد برای آن ها ساخته نشده اند، ناتوانی ها وعدم قابلیت های ویژه ای را نشان می دهد).
گرایش به آنچه تحت عنوان "اشاعه دانش" شناخته می شود مطالعات فرهنگ آموزی را تغییر داده و به همگرایی با کار در محیطی که آموزش و پرورش در آن رسمیت می یابد –به ویژه مدارس- آغاز کرده است. توسط این نهاد هاست که جوامع پیچیده سازمان اجتماعی خود را بازتولید می کنند.  در این زمینه دو موضوع حیاتی وجود دارد. اولین موضوع نیاز به روشن ساختن فرایندهایی است که کودکان توسط آن ها در جایگاه ویژه ای قرار می گیرند- چه کسی و چه چیزی در سرایدار ساختن برخی از مردم و مدیر شرکت ساختن برخی دیگر دخیل هستند. موضوع دوم در رابطه با چگونگی درک این موضوع است که چگونه برخی از فرایندها- به ویژه آن هایی که مبتنی بر آزمون های مدرسه و تست های روانشناسی هستند-وسیله اصلی مشروعی می شوند که مردم توسط آن ها در جایگاه هایی قرار داده می شوند. آرمان دموکراتیکی که بر اساس آن شایستگی های شخصی باید توسط تست و آزمون شناسایی شده و پاداش بگیرند، تا کنون به ندرت به وجهی که مورد انتظار است، کارآمد بوده است. انسان شناسان آموزش و پرورش به پیوستگی و ارتباط میان آموزش و پرورشی که مرفه ترین کودکان در خانه دریافت میدارند و آموزش و پرورش در جوامع آن ها- سازماندهی مدارس و سبک های آموزشی مورد استفاده در مدرسه – اشاره می کنند. بنابراین فرزندان فقرا یا خانواده های مهاجر به دلیل گسستگی فرهنگی –یعنی  تفاوت های عمده میان فرهنگ رایج در خانه های آن ها و همسایگانشان و فرهنگ مدرسه- بیشتر در معرض رد شدن و شکست تحصیلی قرار دارند (صرف نظر از این که شایستگی های فردی آن ها چیست). سایر مطالعات بر ساختار مدرسه تمرکز می کنند تا نشان دهند که چگونه اهمیت دادن بیش از اندازه به سنجش شایستگی ها به طور مداوم و در مقیاس همواره در حال گسترش شکست را بازتولید میکند و از این راه ارزش سهم مشارکت هر فرد در ساخت رفاه جامعه را کاهش می دهد.
این مباحثات ادامه دارد و حتی به ارائه تعاریف و توصیف های دقیق تری از زندگی هر روزه در کلاس های درس و مدارس ادامه می دهد، تعاریفی که پرده از فرایند های پنهانی بر می دارد-مانند فرایند مقاومت، به مالکیت در آوردن و تصمیم مشترک. هر تعریف جدید، سودمندیِ انتخاب های روشمند اصلی این زمینه مطالعاتی را تایید می کند: استنتاج از مشاهده قوم نگارانه.
 
Hervé Varenne
مقاله به صورت زیر ارجاع داده شود:
•    MLA Style:   "anthropology." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
•    APA Style:   anthropology. (2010). Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica.
 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

دودانگه، زهره / معاونت روابط عمومی

مطالب نویسنده