معرفی پروژه جدید گروه دیاسپورای ایرانی در انسان شناسی و فرهنگ

مدیریت

«انسان شناسی و فرهنگ» در نظر دارد در دومین سال فعالیت صفحة دیاسپورای ایرانی، جهت تکمیل مطالعات انجام یافته ، طیف مصاحبه شوندگان خود را به قلمرو خانواده‌های مهاجران  گسترش دهد. با توجه به تجربیات کسب شده، این نظر وجود دارد که پس از گذشت سالها دوری، با وجود احساس نیازی که به لحاظ وابستگی‌های عاطفی هنوز بین مهاجران و خانواده‌هایشان وجود دارد، روابط بین آنها کم رنگ و ضعیف شده است . به طوری که نفس «ارتباط» با یکدیگر را دچار مشکل ساخته است.
بر اساس این نظر، دلیل را پیش از هر چیز می‌باید «زندگی» در  محیط اجتماعیِ متفاوت و در نتیجه اختلافات فرهنگی ناشی از آن دانست؛ به این معنا که هر جامعه‌ای ساختار اجتماعی و فرهنگیِ  مخصوص به خودی دارد که در بلند مدت در چگونگیِ نحوة  ادراک مسائل (فی‌المثل درجة اهمیت موقعیت‌ها به لحاظ ارزش‌گذاری و اولویت بندی)، اثر گذار است. و اگر انسان را به منزلة «موجودی اجتماعی» بفهمیم، در این صورت مهاجر و خانوادة وی که هر کدام در جامعه‌ای متفاوت زندگی می‌کنند، مطلقاً قادر به انتزاع خود از محیط زندگی خویش نخواهند بود: محیط و شرایطی که قطعاً در خُردترین مسائلِ روزمره و «شیوة ارتباط» اثر گذار است. و از آنجا که بخشی از این ارتباط به روابط خانوادگی اختصاص دارد، بر خلاف میل باطنی مهاجران و خانواده‌ها، آنها را به سمت‌ سوء تعبیر از رفتار و  نحوة تفسیر یکدیگر سوق می‌دهد: بدفهمی‌ای که همانگونه که گفته شد، ریشه در فقدان  فضای مشترک ادراکی ـ فهمیِ اجتماعی و فرهنگی دارد. بنابراین علاوه بر ادامة مصاحبه‌ با مهاجران، (که قبلا هم داشتیم)،  قصد «انسان شناسی و فرهنگ» در پروژة جدید دیاسپورای ایرانی، تا حد ممکن بازنگری شیوه‌های ادراک روابط خانوادگی از طریق «مصاحبه» است. تا از این طریق بتوانیم به اثر گذاری‌ فشارهای اجتماعیِ درونی شده در آنها پی ببریم.

مدیریت «انسان شناسی و فرهنگ»
 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده